Προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή ικανότητα

Τα σχολεία καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, βοηθώντας τους νέους ανθρώπους να αναπτύξουν και να διαχειριστούν τη σωματική και συναισθηματική τους ευημερία καθώς και να ζουν και να εργάζονται με άλλους σε διάφορα περιβάλλοντα.

Οι βασικοί τομείς περιλαμβάνουν: κοινωνική αλληλεπίδραση˙ανάπτυξη υγιούς νου, σώματος και τρόπου ζωής˙ γνώση των δυνατών και των αδύναμων σημείων του εαυτού μας και του τρόπου ανάπτυξης ικανοτήτων.

Οι μαθησιακές εμπειρίες μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικού στοχασμού όσον αφορά στον τρόπο ζωής του ατόμου και της διαχείρισης αυτού, αλλά και δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας με τους άλλους. Μπορούν, επίσης, να ενθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους να αναπτύξουν φιλοδοξίες και την επιθυμία της θέσπισης και επίτευξης στόχων, καθώς και ανεκτικότητα – τον σεβασμό της διαφορετικότητας και των συνανθρώπων, αλλά και την ετοιμότητα να ξεπερνούν τις προκαταλήψεις και να συμβιβάζονται.

Σημαντική είναι μια «ολιστική σχολική προσέγγιση» καθώς εμπλέκει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα (σχολικούς ηγέτες, προσωπικό, μαθητές και οικογένειες).

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε άρθρα και άλλα υλικά πάνω στο θέμα. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να διερευνήσετε άλλα θέματα, χρησιμοποιήστε το μενού στο πάνω μέρος της σελίδας.

Πιο πρόσφατο περιεχόμενο