Επιχειρηματικότητα

Η επιχειρηματική ικανότητα συνίσταται στην ικανότητα επισήμανσης και αξιοποίησης των ευκαιριών καθώς και του σχεδιασμού και διαχείρισης δημιουργικών διαδικασιών με πολιτισμική, κοινωνική ή οικονομική αξία.

Απαιτεί γνώση των πλαισίων και των ευκαιριών, των προσεγγίσεων του σχεδιασμού και της διαχείρισης, των εθνικών αρχών και αυτογνωσία.

Περικλείει δεξιότητες δημιουργικότητας (φαντασία, κριτικός στοχασμός, επίλυση προβλημάτων), επικοινωνίας, ενεργοποίησης πόρων (ανθρώπων και πραγμάτων) και διαχείρισης της αβεβαιότητας, της αμφισημίας και του ρίσκου.

Ένας επιχειρηματικός τρόπος σκέψης περικλείει επίσης τις στάσεις της αυτό-αποτελεσματικότητας, της παρακίνησης και της επιμονής, αλλά και της απόδοσης αξίας στις ιδέες τρίτων.

Προκειμένου η επιχειρηματική εκπαίδευση να αναπτύξει αποτελεσματικά τις ικανότητες των μαθητών, οι δυνατότητες των σχολείων για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης που προσφέρει ερεθίσματα είναι εξίσου σημαντικές με τις ατομικές ικανότητες και την παρακίνηση των εκπαιδευτικών.

Επιχειρηματική εκπαίδευση δεν μπορεί να συντελεστεί αποκομμένη από τον κόσμο εκτός του σχολείου. Ενδεχομένως απαιτείται συνεργασία με εξωτερικούς οργανισμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η μάθηση με άλλους τρόπους.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε άρθρα και άλλα υλικά πάνω στο θέμα. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να διερευνήσετε άλλα θέματα, χρησιμοποιήστε το μενού στο πάνω μέρος της σελίδας.

Πιο πρόσφατο περιεχόμενο