Πολιτότητα

Οι Ευρωπαϊκές χώρες χρειάζονται πολίτες που συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτική ζωή, όχι μόνο για να διασφαλιστεί ότι οι θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίες βρίσκουν εύφορο έδαφος στο άτομο και στην κοινωνία, αλλά και για να προαχθεί η κοινωνική συνοχή σε μια εποχή όλο και μεγαλύτερης κοινωνικής και πολιτισμικής πολυμορφίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι νέοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις σωστές γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις. Η ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων και ικανοτήτων του πολίτη και η προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργούς πολιτότητας μέσω της σχολικής εκπαίδευσης εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο του πλαισίου «Η Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020». Η οικοδόμηση αποτελεσματικών προσεγγίσεων για την επίτευξη του στόχου αυτού συνιστά μείζονα πρόκληση για τους ιθύνοντες λήψης αποφάσεων και τους επιτηδευματίες.

Σε αυτήν την ενότητα, θα βρείτε άρθρα και άλλα υλικά για το θέμα. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να εξερευνήσετε άλλα θέματα, χρησιμοποιήστε το μενού στην κορυφή της σελίδας.

Πιο πρόσφατο περιεχόμενο

Σύνδεσμοι

Μάθετε για τις χρηματοδοτούμενες ευκαιρίες Erasmus+ για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα του eTwinning για συνεργασίες σχολείων