3. Υποστήριξη των μαθητών

3.6. Διευρυμένη και εξωσχολική μάθηση

Οι εξωσχολικές και εκτός του σχολείου εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορεί να βασίζονται είτε σε μια προσέγγιση με έντονη ακαδημαϊκή διάσταση είτε σε μια προσέγγιση που εστιάζει περισσότερο στην άτυπη μάθηση και στην ανάπτυξη. Οι εν λόγω δραστηριότητες, όταν είναι εναρμονισμένες και συνεπείς με τους εκπαιδευτικούς στόχους, μπορεί να παρέχουν επιπλέον ευκαιρίες στους νέους για να «λάμψουν» και να ενισχύσουν τα κίνητρά τους και την αίσθηση του ανήκειν στο σχολείο, την οποία ίσως να μην είχαν σε διαφορετική περίπτωση. Οι εξωσχολικές και εκτός του σχολείου εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να συμπληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών και να μεγιστοποιούν τον βαθμό συμμετοχής και κοινωνικής ένταξης των μαθητών. Μπορούν να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους γονείς, τοπικούς φορείς, υπηρεσίες και ΜΚΟ, καθώς και με τη συμβολή εθελοντών της τοπικής κοινότητας.

Προβολή περισσότερων

Πηγές ( Αναζήτηση σε όλους τους πόρους )

Παρακαλούμε, έχετε υπόψη σας ότι προς το παρόν το περιεχόμενο στις σελίδες των πόρων διατίθεται μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

INCLUD-ED ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Οικογενειακή Εκπαίδευση αποτελεί μία από τις Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις (SEA) που προβλέπονται στο ερευνητικό πρόγραμμα INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (INCLUD-ED. Στρατηγικές για την ένταξη και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη από την εκπαίδευση) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 6ο πρόγραμμα πλαίσιο, 2006-2011).

Τομείς: 3. Υποστήριξη των μαθητών; 4. Συμμετοχή των γονέων; 5. Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων

Υποτομείς: 3.6. Διευρυμένη και εξωσχολική μάθηση; 4.4. Μάθηση στην οικογένεια; 5.4. Συμπράξεις: Οργανώσεις των τοπικών κοινοτήτων και κοινωνία των πολιτών

Γλώσσα: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Χώρα: Αλβανία; Αυστρία; Βέλγιο; Βουλγαρία; Βόρεια Μακεδονία; Γαλλία; Γερμανία; Δανία; Δημοκρατία της Τσεχίας; Ελλάδα; Εσθονία; Ηνωμένο Βασίλειο; Ιρλανδία; Ισλανδία; Ισπανία; Ιταλία; Κροατία; Κύπρος; Λετονία; Λιθουανία; Λουξεμβούργο; Μάλτα; Νορβηγία; Ολλανδία; Ουγγαρία; Πολωνία; Πορτογαλία; Ρουμανία; Σερβία; Σλοβακία; Σλοβενία; Σουηδία; Τουρκία; Φινλανδία

Πρωτοβουλία «The Learning Train»

Στην Αμβέρσα του Βελγίου, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά στη ΜΚΟ «De Schoolbrug» (Η Σχολική Γέφυρα) για να λάβουν μέρος στην πρωτοβουλία Learning Train. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αφενός, προσφέρει στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς την εμπειρία επαφής με γονείς μετανάστες και/ή από μη προνομιούχα στρώματα και, αφετέρου, παρέχει στους γονείς τις δεξιότητες για την υποστήριξη των παιδιών κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Οι επιμορφούμενοι συνεργάζονται και καθοδηγούν τους γονείς μία φορά την εβδομάδα για 60-90 λεπτά. Η υποστήριξη που παρέχεται είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του γονέα καθώς και στο σχολικό μάθημα ή στις εργασίες. Οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούνται επίσης από τον ειδικό εκπαιδευτικής αρωγής της ΜΚΟ «De Schoolbrug» στο πλαίσιο της επιμόρφωσης που λαμβάνουν ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ή κοινωνικοί λειτουργοί, λόγω της ανάγκης για στενή συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών που προϋποθέτουν και οι δύο αυτοί ρόλοι.

Τομείς: 2. Εκπαιδευτικοί; 3. Υποστήριξη των μαθητών; 4. Συμμετοχή των γονέων

Υποτομείς: 2.3. Αρχική εκπαίδευση και συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών; 3.6. Διευρυμένη και εξωσχολική μάθηση; 4.1 Επικοινωνία και ενημέρωση; 4.3. Χώροι για τους γονείς και συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Γλώσσα: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Χώρα: Βέλγιο

Πρόγραμμα Tutorat

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB) δημιούργησε το 1989 ένα πρόγραμμα διδασκαλίας που αποσκοπεί στην ισότητα των ευκαιριών, στη συμμετοχή, στη συνεργασία με τα σχολεία, στην ποιότητα και στην ανάπτυξη. Σε πιλοτική εφαρμογή από το Schola ULB, από το 2006, το πρόγραμμα αποτελεί το μεγαλύτερο δωρεάν σύστημα ενισχυτικής διδασκαλίας στην Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης.

Τομέας: 3. Υποστήριξη των μαθητών

Υποτομείς: 3.6. Διευρυμένη και εξωσχολική μάθηση; 3.7. Παρακολούθηση των μαθητών υψηλού κινδύνου; 3.11. Στοχευμένη υποστήριξη: Μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα

Γλώσσα: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Χώρα: Βέλγιο