3. Υποστήριξη των μαθητών

3.6. Διευρυμένη και εξωσχολική μάθηση

Οι εξωσχολικές και εκτός του σχολείου εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορεί να βασίζονται είτε σε μια προσέγγιση με έντονη ακαδημαϊκή διάσταση είτε σε μια προσέγγιση που εστιάζει περισσότερο στην άτυπη μάθηση και στην ανάπτυξη. Οι εν λόγω δραστηριότητες, όταν είναι εναρμονισμένες και συνεπείς με τους εκπαιδευτικούς στόχους, μπορεί να παρέχουν επιπλέον ευκαιρίες στους νέους για να «λάμψουν» και να ενισχύσουν τα κίνητρά τους και την αίσθηση του ανήκειν στο σχολείο, την οποία ίσως να μην είχαν σε διαφορετική περίπτωση. Οι εξωσχολικές και εκτός του σχολείου εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να συμπληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών και να μεγιστοποιούν τον βαθμό συμμετοχής και κοινωνικής ένταξης των μαθητών. Μπορούν να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους γονείς, τοπικούς φορείς, υπηρεσίες και ΜΚΟ, καθώς και με τη συμβολή εθελοντών της τοπικής κοινότητας.

Προβολή περισσότερων

Πηγές ( Αναζήτηση σε όλους τους πόρους )

Παρακαλούμε, έχετε υπόψη σας ότι προς το παρόν το περιεχόμενο στις σελίδες των πόρων διατίθεται μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

INCLUD-ED ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Οικογενειακή Εκπαίδευση αποτελεί μία από τις Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις (SEA) που προβλέπονται στο ερευνητικό πρόγραμμα INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (INCLUD-ED. Στρατηγικές για την ένταξη και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη από την εκπαίδευση) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 6ο πρόγραμμα πλαίσιο, 2006-2011).

Τομείς: 3. Υποστήριξη των μαθητών; 4. Συμμετοχή των γονέων; 5. Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων

Υποτομείς: 3.6. Διευρυμένη και εξωσχολική μάθηση; 4.4. Μάθηση στην οικογένεια; 5.4. Συμπράξεις: Οργανώσεις των τοπικών κοινοτήτων και κοινωνία των πολιτών

Γλώσσα: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Χώρα: Αλβανία; Αυστρία; Βέλγιο; Βουλγαρία; Βόρεια Μακεδονία; Γαλλία; Γερμανία; Δανία; Δημοκρατία της Τσεχίας; Ελλάδα; Εσθονία; Ηνωμένο Βασίλειο; Ιρλανδία; Ισλανδία; Ισπανία; Ιταλία; Κροατία; Κύπρος; Λετονία; Λιθουανία; Λουξεμβούργο; Μάλτα; Νορβηγία; Ολλανδία; Ουγγαρία; Πολωνία; Πορτογαλία; Ρουμανία; Σερβία; Σλοβακία; Σλοβενία; Σουηδία; Τουρκία; Φινλανδία

Transition Year (Μεταβατικό Έτος) - μια ευρεία εκπαιδευτική εμπειρία

Το πρόγραμμα «Transition Year» (Μεταβατικό Έτος) που προσφέρεται από πολλά ιρλανδικά σχολεία επιτρέπει στους μαθητές (ηλικίας άνω των 15 ετών) να αποκτήσουν ευρεία εκπαιδευτική εμπειρία με στόχο την αύξηση της ωριμότητάς τους. Πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του κύκλου Junior (κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και προτού προχωρήσουν σε περαιτέρω σπουδές και/ή επαγγελματική προετοιμασία. Λειτουργεί ως γέφυρα που διευκολύνει τους μαθητές να κάνουν τη μετάβαση από το εξαιρετικά δομημένο περιβάλλον του κύκλου Junior σε ένα περιβάλλον όπου θα αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη μάθησή τους και τη λήψη αποφάσεων.

Τομείς: 3. Υποστήριξη των μαθητών; 5. Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων

Υποτομείς: 3.3. Επαγγελματική καθοδήγηση και υποστήριξη; 3.6. Διευρυμένη και εξωσχολική μάθηση; 5.3. Συμπράξεις: Εργοδότες και επιχειρήσεις; 5.4. Συμπράξεις: Οργανώσεις των τοπικών κοινοτήτων και κοινωνία των πολιτών

Γλώσσα: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Χώρα: Ιρλανδία

ΛΕΣΧΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ/ΠΡΩΙΝΕΣ ΛΕΣΧΕΣ

Στα ιρλανδικά σχολεία, διαφορετικές πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας περιλαμβάνουν τις λέσχες πρωινού, τις λέσχες μεσημεριανού γεύματος, τις λέσχες σκακιού καθώς και τις λέσχες σχολικών εργασιών. Τα σχολεία προωθούν τα οφέλη της παροχής πρωινού γεύματος νωρίς το πρωί - αυτό περιλαμβάνει βελτιωμένη παρακολούθηση και συμμετοχή στο σχολείο, μεγαλύτερη συνέπεια, καλύτερη αλληλεπίδραση με τους ενήλικες. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διασκεδάζουν, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα κοινωνικές δεξιότητες, ικανοποιώντας τις διατροφικές τους ανάγκες και διαμορφώνοντας θετικούς δεσμούς μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας.

Τομέας: 3. Υποστήριξη των μαθητών

Υποτομείς: 3.3. Επαγγελματική καθοδήγηση και υποστήριξη; 3.6. Διευρυμένη και εξωσχολική μάθηση; 3.11. Στοχευμένη υποστήριξη: Μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα

Γλώσσα: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Χώρα: Ιρλανδία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην Ιρλανδία, οι μαθητές συνήθως μεταβαίνουν από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ηλικία δώδεκα ετών όταν εισέρχονται στον κύκλο Junior (κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Για την υποστήριξη της μετάβασης των μαθητών από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η αποτελεσματική καθοδήγηση/συμβουλευτική αποτελεί ένα ισχυρό εφόδιο, ενσωματωμένο στα προγράμματα σπουδών. Υπάρχουν ειδικοί σύμβουλοι καθοδήγησης και πολλά σχολεία προσφέρουν ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής από συνομηλίκους για να διευκολύνουν τη μετάβαση όλων των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, εφαρμόζονται μέτρα στο πλαίσιο του Προγράμματος Ολοκλήρωσης του Σχολείου για τη στήριξη της μετάβασης μέσω συλλόγων σχολικών εργασιών, ημερών εισαγωγής, δοκιμαστικών ημερών κ.λπ. Το σχολείο της Κοινότητας του St Aidan έχει θεσπίσει ένα ετήσιο πρόγραμμα για την επιλογή, την κατάρτιση και την προετοιμασία συνομήλικων συμβούλων (στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), οι οποίοι στη συνέχεια προετοιμάζουν τους μαθητές κατά το τελευταίο έτος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη μετάβαση μέσω ασκήσεων, συζητήσεων και παιχνιδιών.

Τομέας: 3. Υποστήριξη των μαθητών

Υποτομείς: 3.3. Επαγγελματική καθοδήγηση και υποστήριξη; 3.6. Διευρυμένη και εξωσχολική μάθηση

Γλώσσα: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Χώρα: Ιρλανδία