Γενικές Πληροφορίες

Η ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη για τα σχολεία προσφέρει ολοκληρωμένες ιδέες για τη βελτίωση της συνεργασίας εντός, μεταξύ και πέραν των σχολείων, ούτως ώστε να παρέχεται σε όλα τα παιδιά και όλες τις νέες και τους νέους  η δυνατότητα να ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σχολικές σπουδές τους. Οι διευθυντές των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και άλλα άτομα που συμμετέχουν σε διάφορες πτυχές της σχολικής ζωής μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες, παραδείγματα παρεμβάσεων και πηγές εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να αντλήσουν έμπνευση στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την παροχή αποτελεσματικής και ποιοτικής προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Στόχος της εργαλειοθήκης είναι να υποστηρίξει την ανταλλαγή και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και των φορέων χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής.

Σας προσκαλούμε να πλοηγηθείτε στον δικτυακό τόπο, να υποβάλετε σχόλια, να μοιραστείτε πόρους και να μας στείλετε παραδείγματα δικών σας πρωτοβουλιών και σχεδίων που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα και σε άλλους!

Οδηγίες χρήσης της ευρωπαϊκής εργαλειοθήκης για τα σχολεία

Το υλικό της εργαλειοθήκης απαρτίζεται από πέντε αλληλένδετα μεταξύ τους θεματικά πεδία:

                   

1. Διοίκηση των σχολείων

2. Εκπαιδευτικοί

3. Υποστήριξη των μαθητών

4. Συμμετοχή των γονέων

5. Συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων

Αυτά τα πέντε θεματικά πεδία έχουν χωριστεί σε επιμέρους ενότητες που περιέχουν παραδείγματα συγκεκριμένων δράσεων που μπορούν να αναληφθούν σε επίπεδο σχολείου. Κάθε επιμέρους ενότητα περιλαμβάνει:

  • σύντομη επεξήγηση των λόγων για τους οποίους η διάσταση αυτή είναι σημαντική για την επιτυχή πορεία των μαθητών και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με αποδεικτικά στοιχεία από έρευνες και παραδείγματα παρεμβάσεων σε σχολικό επίπεδο, αλλά και συνδέσμους για συμπληρωματικό υλικό προς ανάγνωση· και
  • διάφορους πόρους, από ερευνητικές μελέτες και εκθέσεις έργων μέχρι συγκεκριμένα παραδείγματα καλών πρακτικών στα οποία περιγράφονται οι τρόποι επιτυχούς υλοποίησης μιας παρέμβασης (με στοιχεία επικοινωνίας, εφόσον είναι διαθέσιμα).

Όλοι οι πόροι συνδέονται με μια ή περισσότερες επιμέρους ενότητες και μπορείτε να πλοηγηθείτε ελεύθερα σε αυτές ή να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά και φίλτρα. Σας καλούμε επίσης να συγκρίνετε, να σχολιάσετε και να προτείνετε νέα παραδείγματα ή πηγές που μπορούν να προστεθούν στην εργαλειοθήκη. Οι συστάσεις σας θα ληφθούν υπόψη από τη συντακτική ομάδα μας.

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!