ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων διασφάλισης της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Κροατία, σχεδιάστηκε ένα σύστημα αυτοαξιολόγησης των επαγγελματικών σχολείων. Η αυτοαξιολόγηση των ιδρυμάτων ΕΕΚ παρακολουθείται και αξιολογείται από την επιτροπή ποιότητας, η οποία ορίζεται από τη διαχειριστική αρχή του ιδρύματος επαγγελματικής εκπαίδευσης. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Εγχειρίδιο για την εφαρμογή του εργαλείου αυτοαξιολόγησης, καθώς και του διαδικτυακού εργαλείου «e-quality», το οποίο παρέχει εύκολη πρόσβαση στις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης.

Νόμος περί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επίσημη Εφημερίδα, αριθ. 30/2009): Τα σχολεία που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης θα εφαρμόζουν διαδικασία αυτοαξιολόγησης στους ακόλουθους βασικούς τομείς:

  • σχεδιασμός και προγραμματισμός εργασιών·
  • υποστήριξη διδασκαλίας και μάθησης·
  • επιδόσεις των μαθητών·
  • υλικές συνθήκες και ανθρώπινοι πόροι·
  • επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων·
  • ανθρώπινες σχέσεις στα ιδρύματα ΕΕΚ·
  • διαχείριση και διοίκηση· και
  • συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους.

Από το σχολικό έτος 2012/13, το σύστημα εφαρμόζεται υποχρεωτικά στα σχολεία ΕΕΚ. Τα σχολεία υποχρεούνται να υποβάλλουν τακτικές ετήσιες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης. Τα άτομα επικοινωνίας για τους συντονιστές σχολικής αυτοαξιολόγησης είναι ανώτεροι σύμβουλοι του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου για την επαγγελματική εκπαίδευση, η αυτοαξιολόγηση παρακολουθείται και αξιολογείται από την επιτροπή ποιότητας, η οποία διορίζεται από το σχολικό συμβούλιο. Η επιτροπή ποιότητας θα πρέπει να αποτελείται από 7 μέλη: 4 μέλη που προέρχονται από το διδακτικό προσωπικό και τους επαγγελματικούς συνεργάτες· 1 εκπρόσωπος των ενδιαφερόμενων μερών, βάσει πρότασης του διευθυντή του σχολείου· 1 μέλος ως εκπρόσωπος των μαθητών· και 1 μέλος που προέρχεται από τους εκπροσώπους των γονέων. Ο ρόλος τους είναι η κατάρτιση μιας ετήσιας έκθεσης αυτοαξιολόγησης και η υποβολή της στο σχολικό συμβούλιο του εκάστοτε έτους και στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι διευθυντές σχολείων ορίζουν έναν συντονιστή αυτοαξιολόγησης. Συμμετέχουν στην Επιτροπή ποιότητας και αποτελούν άτομα επικοινωνίας για τους συμβούλους της Υπηρεσίας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Μετά τη διεξαγωγή επαγγελματικών προγραμμάτων κατάρτισης από τον Οργανισμό, οι διευθυντές και οι συντονιστές των επαγγελματικών σχολών αναγνώρισαν την αυτοαξιολόγηση ως ευκαιρία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής εργασίας, της διαχείρισης του σχολείου και της συνεργασίας με τους εταίρους. Την αναγνώρισαν επίσης ως μια δυνατότητα ξεχωριστής τοποθέτησης των κροατικών σχολείων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης, οι συντονιστές εντόπισαν ορισμένες δυσκολίες κατά την εφαρμογή της, ήτοι: κυρίως τεχνικές δυσκολίες με τη χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου. Ορισμένοι παρατήρησαν ότι υπήρξε γενική έλλειψη υποστήριξης στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, μεταξύ άλλων από την Επιτροπή ποιότητας. Ορισμένοι συντονιστές ανέφεραν ότι ορισμένοι υπάλληλοι του σχολείου δεν ήταν πρόθυμοι να κινητοποιηθούν για την αυτοαξιολόγηση ή την παρακολούθηση της ποιότητας της εργασίας του σχολείου. Παρατηρήθηκε επίσης έλλειψη ανατροφοδότησης από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σχετικά με την ποιότητα των υποβαλλόμενων εκθέσεων, αναλύσεων και υποβληθέντων στοιχείων.

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία αυτοαξιολόγησης στα επαγγελματικά σχολεία εφαρμόστηκε νόμιμα από το σχολικό έτος 2012/2013, η εφαρμογή της αντιμετώπισε ορισμένες δυσκολίες. Εκτός από τους προαναφερθέντες λόγους, προκύπτουν συστημικά προβλήματα λόγω της ασαφούς περιοχής δικαιοδοσίας των δύο εθνικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της αυτοαξιολόγησης. Το Εθνικό Κέντρο για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της ποιότητας της εργασίας σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών σχολών). Μόνο τα ιδρύματα ΕΕΚ υπάγονται στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Κάθε ίδρυμα έχει αναπτύξει τη δική του μεθοδολογία και διαφορετικές μορφές ετήσιων εκθέσεων.

Το Υπουργείο Επιστημών, Παιδείας και Αθλητισμού ξεκίνησε μια διαδικασία επίλυσης των συγκεκριμένων προβλημάτων, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική για την εκπαίδευση, την επιστήμη και την τεχνολογία, η οποία υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2014. Έχει σχεδιαστεί η ενοποίηση των διαδικασιών και των προτύπων αυτοαξιολόγησης, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό επίπεδο και τον τύπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Οι κοινοί στόχοι περιλαμβάνουν: μείωση του όγκου των περιττών διοικητικών διαδικασιών· εξασφάλιση της ποιότητας· περιοδική εξωτερική αξιολόγηση και παρακολούθηση της αυτοαξιολόγησης σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα· και ενδυνάμωση των σχολείων με ανατροφοδότηση εκ των προτέρων και προτάσεις για βελτίωση.

Αρχεία
Self-evaluation form
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Κροατία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Καμία χρηματοδότηση

Ο παρόν πόρος είναι μέρος των παρακάτω τομέων/ υποτομέων :