ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Ένα μοναδικό σύστημα πληροφοριών έχει αναπτυχθεί στην Τσεχική Δημοκρατία με στόχο την παροχή πληροφοριών για τη σταδιοδρομία και επαγγελματικού προσανατολισμού. Περιλαμβάνει υποστήριξη για μαθητές με χαμηλές εκπαιδευτικές φιλοδοξίες, μαθησιακές δυσκολίες ή με κίνδυνο να εγκαταλείψουν το σχολείο. Το σύστημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων ατόμων που εγκατέλειψαν το σχολείο χωρίς απόκτηση πιστοποίησης) που αναζητούν ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση, καθώς και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Το σύστημα πληροφοριών www.infoabsolvent.cz αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα VIP II, το οποίο παρέχει πληροφορίες και επαγγελματικό προσανατολισμό. Το σύστημα περιλαμβάνει τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες με πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά ζητήματα και την αγορά εργασίας και βοηθά τους νέους να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις. Η πύλη προσφέρει μια σύνθετη πλατφόρμα υποστήριξης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων κατά την πορεία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και κατά τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας. Συνολικά, συνιστά τον απαραίτητο μηχανισμό όχι μόνο για τους μαθητές και τους γονείς, αλλά και για τους συμβούλους και τους εκπαιδευτικούς που το χρησιμοποιούν ως εργαλείο καθοδήγησης. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο ως μηχανισμός αυτοβοήθειας έτσι ώστε να είναι εύχρηστο από άτομα με μικρή εμπειρία στην αναζήτηση στο διαδίκτυο. Προκειμένου να είναι δυνατή η κατανόηση των πληροφοριών των εμπειρογνωμόνων, το κείμενο είναι απλοποιημένο υφολογικά. Το βασικό στοιχείο, από την άποψη της πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, είναι η ενότητα συμβουλών και συστάσεων «Πώς να». Η ενότητα «Πώς να» παρέχει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο επίλυσης διάφορων προβληματικών καταστάσεων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο σχολείο και πέραν αυτής. Περιλαμβάνει επίσης υποστήριξη για μαθητές με χαμηλές εκπαιδευτικές φιλοδοξίες, μαθησιακές δυσκολίες ή με κίνδυνο να εγκαταλείψουν το σχολείο. Ομοίως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης από ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων ατόμων που εγκατέλειψαν το σχολείο χωρίς απόκτηση πιστοποίησης) που αναζητούν ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση, καθώς και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Προκειμένου να διευκολύνει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, το σύστημα πληροφοριών προσφέρει την ενότητα «Μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας χωρίς εμπόδια». Αν και το ζήτημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου αφορά ολόκληρο τον μαθητικό πληθυσμό, η έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ του κοινωνικού μειονεκτήματος και του κινδύνου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Αυτή η σχέση αντικατοπτρίζεται στις δραστηριότητες του έργου. Παραδείγματα ορθών πρακτικών συλλέγονται μακροπρόθεσμα, όσον αφορά την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Τα πλήρη κείμενα διατίθενται στη διεύθυνση www.infoabsolvent.cz, στην ενότητα «Μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας χωρίς εμπόδια». Αυτά τα παραδείγματα ορθών πρακτικών χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση ενός καταλόγου μεμονωμένων μέτρων πρόληψης και παρέμβασης στον τομέα της πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Περιλαμβάνουν μέτρα για την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των σχολείων της ανώτερης και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· διευκόλυνση της μετάβασης σε ανώτερα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσαρμογή στο νέο σχολικό περιβάλλον· και μέτρα για τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους γονείς, καθώς και μέτρα που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων στους μαθητές να παραμείνουν στην εκπαίδευση. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Πρόληψη πριν από την έναρξη της σχολικής φοίτησης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μέτρα που στοχεύουν στην υποστήριξη των μαθητών στην επιλογή σχολείου και τομέα σπουδών, στην επικοινωνία με τους μαθητές και τους γονείς πριν από την είσοδο στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κ.λπ.).
  • Μετάβαση μαθητών από ένα σχολείο σε άλλο και πρόληψη κατά την είσοδο στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (περιλαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη των μαθητών που μεταβαίνουν από ένα σχολείο ή έναν τομέα σπουδών σε άλλο, αλλά και μέτρα επικοινωνίας μεταξύ σχολείων ανώτερης και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαβίβαση πληροφοριών στον τομέα των εκπαιδευτικών αναγκών μεμονωμένων μαθητών, προκειμένου να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η μετάβαση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η επιτυχημένη προσαρμογή στο νέο περιβάλλον).
  • Μέτρα παρέμβασης που στοχεύουν στην ενίσχυση του κινήτρου των μαθητών να σπουδάσουν (περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με την επαφή με το εξωσχολικό περιβάλλον, έμφαση στα πρακτικά αποτελέσματα και σύνδεση της εκπαίδευσης με την πρακτική, αξιοποίηση των επιχορηγήσεων και ιδιαίτερα των μέτρων που αποσκοπούν στην ενσωμάτωση των κοινωνικά μειονεκτούντων μαθητών σε σχολικές εκδηλώσεις).
  • Μεμονωμένα μέτρα παρέμβασης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (μεμονωμένα μέτρα που απευθύνονται σε έναν συγκεκριμένο μαθητή και τους γονείς του, π.χ. εκπαιδευτική επιτροπή, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απουσιών, μεθοδολογία και προγράμματα για τον εντοπισμό ευάλωτων μαθητών κ.λπ.).
  • Υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού για την εργασία με μαθητές που κινδυνεύουν από πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

Ο βαθμός εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων στα σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτέλεσε αντικείμενο μιας έρευνας παρακολούθησης. Με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, επιλέχθηκαν τα μέτρα που αποδείχθηκαν πιο ενδιαφέροντα για τα σχολεία. Στη συνέχεια, καταρτίστηκαν και αξιολογήθηκαν στην πράξη οι μεθοδολογίες για τα συγκεκριμένα μέτρα από 12 σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επί του παρόντος, εκπονείται έκθεση αξιολόγησης της έρευνας, η οποία θα περιλαμβάνει έναν κατάλογο όλων των μέτρων πρόληψης και παρέμβασης, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας παρακολούθησης, μαζί με την αντίστοιχη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους στα σχολεία της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αρχεία
More information
Σύνδεσμοι
Project website (in Czech)
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Δημοκρατία της Τσεχίας
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Ο παρόν πόρος είναι μέρος των παρακάτω τομέων/ υποτομέων :