Κέντρα παιδαγωγικής και ψυχολογικής συμβουλευτικής

Στην Τσεχική Δημοκρατία, τα κέντρα παιδαγωγικής και ψυχολογικής συμβουλευτικής απευθύνονται άμεσα σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών μαζί με τους γονείς τους. Τα κέντρα παρέχουν συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, συμμετέχουν σε δραστηριότητες στον τομέα της πρόληψης των επικίνδυνων συμπεριφορών παιδιών και νέων και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ψυχολογικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.

Τα κέντρα παιδαγωγικής και ψυχολογικής συμβουλευτικής (PPP) συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως σε περιπτώσεις όπου η εκπαιδευτική διαδικασία παρεμποδίζεται με οποιονδήποτε τρόπο. Το κύριο μέρος της δραστηριότητας των κέντρων παιδαγωγικής και ψυχολογικής συμβουλευτικής είναι η άμεση συνεργασία με παιδιά και μαθητές και τους γονείς τους, ιδίως σε ατομική βάση, αλλά και μέσω ομαδικής συνεργασίας.  Οι στοχευόμενοι δικαιούχοι του προγράμματος είναι παιδιά/μαθητές ηλικίας άνω των 3 ετών και μέχρι την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας επαγγελματικής τους εκπαίδευσης. Με βάση τις συστάσεις των κέντρων παιδαγωγικής και ψυχολογικής συμβουλευτικής, επιλέγεται ή τροποποιείται η εκπαιδευτική πορεία των μαθητών. Κατά τη διαδικασία καθοδήγησης των παιδιών και των μαθητών, τα κέντρα παιδαγωγικής και ψυχολογικής συμβουλευτικής επηρεάζουν ενεργά τη διαδικασία απόκτησης και εμπέδωσης γνώσεων, τις στάσεις και τον αξιακό προσανατολισμό (επιλογή του κατάλληλου τρόπου μάθησης, οικογενειακή θεραπεία κ.λπ.). Παρέχουν συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, συμμετέχουν σε δραστηριότητες στον τομέα της πρόληψης των επικίνδυνων συμπεριφορών παιδιών και νέων και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ψυχολογικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. Οι δραστηριότητες των κέντρων παιδαγωγικής και ψυχολογικής συμβουλευτικής πραγματοποιούνται κυρίως μέσω μη τακτικών επισκέψεων σε σχολεία, καθώς και στα ιδρύματα καθοδήγησης.

Ως ιδρύματα καθοδήγησης, τα κέντρα παιδαγωγικής και ψυχολογικής συμβουλευτικής έχουν συσταθεί βάσει του άρθρου 116 του νόμου αριθ. 561/2004 Συλλ. σχετικά με την προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, επαγγελματική και άλλη εκπαίδευση (Σχολικός νόμος), όπως τροποποιήθηκε.

Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών συμβουλευτικής στην Τσεχική Δημοκρατία είναι σχετικά καλή. Πρακτικά εξυπηρετούνται όλες οι περιοχές, ακόμη και οι απομακρυσμένες. Οι ψυχολόγοι αποτελούν το ήμισυ του προσωπικού, το ένα τρίτο είναι ειδικοί εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο προσωπικό αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, διοικητικό προσωπικό και τεχνικό προσωπικό.

Αρχεία
Detailed description
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Δημοκρατία της Τσεχίας
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Προσχολική εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική; Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση

Ο παρόν πόρος είναι μέρος των παρακάτω τομέων/ υποτομέων :