Σχολικοί σύμβουλοι στην Τσεχική Δημοκρατία

Στην Τσεχική Δημοκρατία, οι σχολικοί σύμβουλοι διαδραματίζουν σημαντικό και αναγνωρισμένο ρόλο στην πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Όλα τα σχολεία κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Τσεχική Δημοκρατία διαθέτουν έναν σχολικό σύμβουλο υπεύθυνο για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Εντοπισμό και αξιολόγηση των μαθητών των οποίων η ανάπτυξη και η εκπαίδευση απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή· και προετοιμασία προτάσεων για περαιτέρω φροντίδα των συγκεκριμένων μαθητών.
  • Παροχή ή ρύθμιση ειδικών διαγνωστικών μεθόδων εκπαιδευτικών αναγκών (αρχική και διαρκή) και παρεμβάσεων για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρίες στο σχολείο· συντονισμός των υπηρεσιών καθοδήγησης για τους συγκεκριμένους μαθητές που προσφέρονται από τα σχολεία και τα ιδρύματα καθοδήγησης· και συντονισμός των εκπαιδευτικών μέτρων για τους μαθητές.
  • Καθοδήγηση σχετικά με την επιλογή επαγγέλματος και ατομική συμβουλευτική σε αυτόν τον τομέα (σε συνεργασία με τον δάσκαλο της τάξης).
  • Καθοδήγηση για τους νόμιμους εκπροσώπους σε σχέση με τις προσδοκίες των μαθητών (σε συνεργασία με τον δάσκαλο της τάξης).
  • Συνεργασία με τα ιδρύματα καθοδήγησης και τα κέντρα εκπαίδευσης που παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγησης εκτός του πεδίου αρμοδιότητας του σχολείου.

Ο σχολικός σύμβουλος εντοπίζει τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και προσφέρει λύσεις είτε στο σχολείο είτε σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα, ήτοι ιδρύματα καθοδήγησης ή κοινωνικούς λειτουργούς.

Αρχεία
Detailed description
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Δημοκρατία της Τσεχίας
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση

Ο παρόν πόρος είναι μέρος των παρακάτω τομέων/ υποτομέων :