Πρωτοβουλία «École ouverte» (ανοικτό σχολείο) στη Γαλλία

Η πρωτοβουλία προωθεί την κοινωνική και ακαδημαϊκή ενσωμάτωση των μαθητών και συμβάλλει στη διασφάλιση της εκπαιδευτικής επιτυχίας για όλους.

Η πρωτοβουλία «École ouverte», η οποία ξεκίνησε το 1991, προσφέρει δραστηριότητες για παιδιά και νέους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και τις Τετάρτες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Προσφέρει πρόγραμμα δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.

Η πρωτοβουλία βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή των διευθυντών των σχολείων που είναι ελεύθεροι να οργανώνουν προγράμματα σε επίπεδο σχολείου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα όλων των εφαρμοζόμενων δράσεων, κάθε σχολείο καταρτίζει το πρόγραμμα δραστηριότητάς του εντός ενός καθορισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο του σχολικού σχεδίου. Το τελευταίο τίθεται σε ψηφοφορία από το διοικητικό συμβούλιο των σχολικών εκπροσώπων.

Οι μαθητές που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «École ouverte» εγγράφονται σε εργαστήρια σε μικρές ομάδες περίπου δώδεκα μαθητών, ανάλογα με τη δραστηριότητα. Η πρωτοβουλία «École ouverte» δίνει την ευκαιρία στα ιδρύματα να ανοίξουν τους χώρους τους, προφέροντας όλους τους διαθέσιμους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών πόρων, καθώς και με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και τοπικών ενώσεων. Προς τον σκοπό αυτό, οι διευθυντές των σχολείων αναπτύσσουν συνεργασίες με συνδεδεμένους οργανισμούς ή τοπικές αρχές. Προσεγγίζουν τους τοπικούς αντιπροσώπους της Γενικής Επιτροπής για την Ισότητα των Ευκαιριών για τις Περιφέρειες (Commissariat général à l’égalité des territoires, CGET), τους νομαρχιακούς εκπροσώπους που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της πόλης ή τις πολιτικές ή πολιτιστικές υπηρεσίες των δημοτικών συμβουλίων και των γενικών συμβουλίων.

Με την προοπτική της δυναμικής ενός τοπικού δικτύου, επιδιώκεται σύγκλιση με το τοπικό συμβόλαιο στήριξης της εκπαίδευσης (contrat local d'accompagnement à la scolarité) ή με το πρόγραμμα «Ville Vie Vacances». Στις περιπτώσεις που υφίσταται τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (projet éducatif territorial - PEDT), η επιχείρηση «École ouverte» στοχεύει να αποτελέσει μέρος της.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση