ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (PARCOURS AVENIR)

Αυτό το νέο μονοπάτι που σχεδιάστηκε στη Γαλλία επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον οικονομικό και τον επαγγελματικό κόσμο, να συνειδητοποιήσουν την πολυμορφία των επαγγελμάτων και της κατάρτισης, να αυξήσουν το αίσθημα δέσμευσης και πρωτοβουλίας τους και να συνειδητοποιήσουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στην εκπαίδευση και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Κάθε μαθητής από το πρώτο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως το τελευταίο έτος της ανώτερης εκπαίδευσης (ηλικίας 11-18 ετών, αντίστοιχα) θα ακολουθήσει αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι. Επιτρέπει στους μαθητές:

  • να κατανοήσουν τον οικονομικό και επαγγελματικό κόσμο·
  • να αντιληφθούν την πολυμορφία των επαγγελμάτων και της κατάρτισης·
  • να αυξήσουν το αίσθημα δέσμευσης και πρωτοβουλίας τους·
  • να διαμορφώσουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στην εκπαίδευση και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές στο πλαίσιο αυτού του μονοπατιού λαμβάνονται υπόψη όταν πιστοποιούν την απόκτηση των κοινών βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και παιδείας. 

Το μονοπάτι διευκολύνεται από το ψηφιακό εργαλείο FOLIOS, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει την πρόοδο των μαθητών σε όλη την ανώτερη και κατώτερη εκπαίδευση.

Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο δίδεται προτεραιότητα στη διά βίου καθοδήγηση με το ψήφισμα για την «καλύτερη ενσωμάτωση της διά βίου καθοδήγησης στις στρατηγικές διά βίου μάθησης», που εγκρίθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2008. Το ψήφισμα προτρέπει συγκεκριμένα τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας διά βίου.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση