ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ARANY JANOS

Ο στόχος των προγραμμάτων Arany János στην Ουγγαρία είναι να βοηθήσουν τους μειονεκτούντες μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους, εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν το απολυτήριό τους μετά το πέρας της φοίτησής τους στο σχολείο και ότι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο ή να βρουν μια θέση στην αγορά εργασίας.

Το πρώτο πρόγραμμα Arany János, που σχεδιάστηκε για ταλαντούχους μειονεκτούντες μαθητές, ξεκίνησε το 2000 (AJTP). Λίγα χρόνια αργότερα, το 2004 σχεδιάστηκαν δύο άλλα προγράμματα για ακόμη περισσότερο μειονεκτούντες μαθητές (AJKP, AJKSZP).

Τα προγράμματα υλοποιούνται σε ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους μαθητικούς ξενώνες. Τα γυμνάσια με καλά αποτελέσματα (gymnasiums), σε συνεργασία με τον ξενώνα των μαθητών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφαρμογή του προγράμματος AJTP (το 2012 συμμετείχαν συνολικά 36 ιδρύματα στο εν λόγω πρόγραμμα). Οι ξενώνες μαθητών μπορούν να υποβάλουν μεμονωμένα αίτηση για το πρόγραμμα AJKP (το 2012 συμμετείχαν 13 ξενώνες μαθητών), ενώ σε συνεργασία με τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προγράμματα AJKSZP (το 2012 συμμετείχαν 17 συμπράξεις).

Τα υποστηριζόμενα ιδρύματα οφείλουν να εντάξουν στους κόλπους τους μειονεκτούντες μαθητές που πληρούν τις απαιτήσεις του προγράμματος, να τους προσφέρουν θέσεις στους ξενώνες μαθητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να οργανώσουν προγράμματα υποστήριξης για αυτούς στους τομείς εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης. Οι μαθητές που έχουν ενταχθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να οργανωθούν σε ξεχωριστές τάξεις ή σε ενιαίες τάξεις στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ τη διδασκαλία αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί των γενικών ιδρυμάτων. Οι μαθητές έχουν ατομικά σχέδια προόδου, υπογεγραμμένα από τους ίδιους και από τους γονείς τους. Οι μαθητές αξιολογούνται συχνά, ενώ τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων ενσωματώνονται στα ατομικά σχέδια προόδου.

Τα προγράμματα επιτυγχάνουν θετικά αποτελέσματα και τα εμπλεκόμενα ιδρύματα δηλώνουν ικανοποιημένα, εν μέρει λόγω της επιπλέον χρηματοδότησης που λαμβάνουν προς τον σκοπό αυτό και εν μέρει λόγω της κοινωνικής και παιδαγωγικής εμπειρίας που είναι εποικοδομητική και για τους υπόλοιπους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με εξωτερικές αξιολογήσεις επίσης, τα προγράμματα έχουν αποδειχθεί επιτυχημένα. 

Παρέχεται σύνθετη υποστήριξη στους μαθητές που είναι επιρρεπείς να εγκαταλείψουν το σχολείο: μειονεκτούντες και πολλαπλώς μειονεκτούντες μαθητές στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πρόληψη της σχολικής διαρροής και την αύξηση του επιπέδου προσόντων τους και για τη στήριξη της μετάβασης μεταξύ των επιμέρους σχολικών βαθμίδων. Το μέτρο προωθεί συστηματικά τους στόχους που καθορίζονται από τη στρατηγική για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (μέτρα πρόληψης και παρέμβασης).

Το πρόγραμμα «Arany János» Talent Fostering Programme (AJTFP, πρόγραμμα προώθησης των ταλέντων «Arany János») για τους μειονεκτούντες μαθητές έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά των φτωχότερων γονέων με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο να παρακολουθήσουν επιτυχώς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πλήρους φοίτησης, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να εισέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα «Arany János» Fostering Boarding Facility (AJFBFP, πρόγραμμα «Arany János» για την προώθηση των οικοτροφείων) για ευάλωτες ομάδες μαθητών —πολλαπλώς μειονεκτούντες μαθητές, μαθητές με γονείς με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα, χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, μαθητές που βρίσκονται σε παιδική μέριμνα— έχει ως στόχο να βοηθήσει τις εν λόγω ομάδες μαθητών για τη λήψη του πτυχίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (matura), την επιτυχή είσοδο στην αγορά εργασίας ή στην ανώτερη εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη βοήθεια των μέσων και των μεθόδων των οικοτροφείων.

Το πρόγραμμα «Arany János» Vocational Training Program (AJVTP, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Arany János») για πολλαπλώς μειονεκτούντες μαθητές έχει ως στόχο τη δημιουργία ευκαιριών για την απόκτηση προσόντων που έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας για όσους μαθητές έχουν χαμηλές πιθανότητες να αποκτήσουν προσόντα χωρίς να εισέλθουν στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, το ποσοστό σχολικής διαρροής στο πλαίσιο του προγράμματος AJVTP είναι κάτω από τον εθνικό μέσο όρο, 13%.

Περισσότεροι από 4.000 μαθητές με πολλαπλές δυσχέρειες συμμετέχουν στα προγράμματα.

Η εφαρμογή συνδέεται επίσης με το πρόγραμμα Youth Guarantee. Σύμφωνα με την ποσοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος που έλαβε χώρα το 2014, αποδείχθηκε ότι μεταξύ άλλων, χωρίς το πρόγραμμα το 23% των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα AJTFP δεν θα είχαν φοιτήσει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 24% των μαθητών στο πρόγραμμα AJFBFP δεν θα είχαν παρακολουθήσει τον κύκλο εκπαίδευσης που οδηγεί σε εξετάσεις πιστοποίησης φοίτησης στη γενική δευτεροβάθμια ή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά θα είχαν παρακολουθήσει σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης, το 28% των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα AJVTP ίσως να μην είχαν συνεχίσει περαιτέρω τις σπουδές τους.

Σύνδεσμοι
Website (in Hungarian)
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Ουγγαρία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση