Σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Godalen και Thor Heyerdahl στη Νορβηγία

Προκειμένου να αποτραπεί η σχολική διαρροής, τα σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Godalen και Thor Heyerdahl στη Νορβηγία εστίασαν στη βελτίωση και την ενίσχυση των στρατηγικών σχολικής διεύθυνσης. Τα σχολεία έχουν θεσπίσει μια σειρά μέτρων για την στήριξη τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των νέων.

Προκειμένου να αποτραπεί η σχολική διαρροή, τα σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Godalen και Thor Heyerdahl στη Νορβηγία έχουν εφαρμόσει μια σειρά στρατηγικών και μέτρων με ολοκληρωμένο τρόπο με βάση:

Μια ειδική στρατηγική διεύθυνσης εστιασμένη στους στόχους και τεκμηριωμένες μεθοδολογίες για τη διεύθυνση του σχολείου και την παρακολούθηση.

Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι:

  • Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τους μαθητές στο επίπεδο που βρίσκονται, όχι σε αυτό που θα ήθελαν να βρίσκονται.
  • Η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών θεωρείται ως βάση για την αποτελεσματική μάθηση.
  • Τηρούνται δύο βασικοί κανόνες: Έγκαιρη τηλεφωνική επικοινωνία με το σπίτι και Σημείωση απουσιών άμεσα και σωστά.
  • Υπάρχει ένα ενεργό και λειτουργικό συμβούλιο μαθητών.
  • «Οι μαθητές βρίσκουν μόνοι τους τη λύση»: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα όπου οι μαθητές επιλύουν οι ίδιοι τις συγκρούσεις μέσω διαμεσολάβησης, οικοδομώντας εμπιστοσύνη, δημιουργώντας ένα καλό μαθησιακό περιβάλλον και αυξάνοντας τις κοινωνικές τους ικανότητες.
  • Τα σχολεία έχουν σχεδιάσει νέες δράσεις σε συνεργασία με διάφορους επαγγελματίες εντός των σχολείων:
  • Αρκετά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για μαθητές που έχουν κίνητρα να αποκτήσουν πιστοποιητικό ειδικευμένου τεχνίτη ή περιορισμένης ικανότητας (LSC) με πρακτικούς τρόπους.
  • Η εναλλακτική σχολική εκπαίδευση προσφέρει στους μαθητές που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο περισσότερες βασικές δεξιότητες και κοινωνικές ικανότητες, κίνητρα και ενδυνάμωση. Προσφέρει ένα εύρος επιλογών που μπορούν να οδηγήσουν στην αποφοίτηση, με προγράμματα που εστιάζουν στις ατομικές κοινωνικές ανάγκες του μαθητή και τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις για μια πιστοποίηση LSC αρχικά και, τελικά, σε ένα πιστοποιητικό ειδικευμένου τεχνίτη μετά από αρκετά χρόνια εργασίας. Για τους μαθητές που χάνουν το κίνητρό τους λόγω αποτυχίας στα ακαδημαϊκά μαθήματα, αλλά εξακολουθούν να έχουν πρακτικές δεξιότητες, η πιστοποίηση LSC θα είναι η σωστή πορεία που θα ακολουθήσουν. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου επαγγελματικών δεξιοτήτων σε μεταγενέστερο στάδιο της σταδιοδρομίας.
  • Η συγκεκριμένη εκπαίδευση περιλαμβάνει ενότητες ή τμήματα ενοτήτων ενός αντικειμένου, για παράδειγμα, εκείνα που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποίησης συγκολλητή. Τα εναλλακτικά προγράμματα μειώνουν τα ποσοστά συστηματικών απουσιών και σχολικής διαρροής και συμβάλλουν στην επανασύνδεση με τη μάθηση και την κοινότητα, χάρη στο πιο αποκριτικό και ευέλικτο περιβάλλον. Οι απόφοιτοι αναφέρουν ότι αυτή η εμπειρία έκανε τη διαφορά και τους βοήθησε να γίνουν παραγωγικοί πολίτες.

Οι επιχειρήσεις νέων δρουν ως παιδαγωγικό εργαλείο για την παροχή κινήτρων στους μαθητές που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Νορβηγία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση