Δίκτυο για την πρόληψη της σχολικής διαρροής και Κεντρικό γραφείο υποστήριξης στην πόλη της Αμβέρσας

Το δίκτυο για την πρόληψη της σχολικής διαρροής παρέχει μια ολόκληρη σειρά υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης. Κάθε έργο είναι μοναδικό, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους και προσελκύει το δικό του επίπεδο χρηματοδότησης. Έμφαση δίνεται στην πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και στην επανένταξη των μαθητών που εγκατέλειψαν το σχολείο. Το Κεντρικό γραφείο υποστήριξης προσφέρει στήριξη στους μαθητές και στα σχολεία. Οι μαθητές που απουσιάζουν συχνά παραπέμπονται στο Κέντρο προσανατολισμού μαθητών που είναι συνδεδεμένο με το σχολικό δίκτυο στο οποίο συμμετέχει το σχολείο. Όπου είναι απαραίτητο, το Κέντρο προσανατολισμού μαθητών ζητά τη συνδρομή του Κεντρικού γραφείου υποστήριξης. Το Κεντρικό γραφείο υποστήριξης μπορεί να προσφέρει εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης και δραστηριότητες σε μαθητές που κινδυνεύουν ή που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο μέσω ενός δικτύου διαφορετικών οργανισμών.

Το Κεντρικό γραφείο υποστήριξης βρίσκεται στον πυρήνα ενός δικτύου που περιλαμβάνει τους ακόλουθους οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς: Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αμβέρσας, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Αμβέρσας, τις σχολικές διευθύνσεις, τα Κέντρα καθοδήγησης μαθητών, την τοπική εκπαιδευτική πλατφόρμα, τις Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, τις Υπηρεσίες νεολαίας, τους φορείς δικαιοσύνης, την Αστυνομική δύναμη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, τα σχολεία είναι αυτά που θα πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα κατά κύριο λόγο. Τα σχολεία συνεργάζονται με τα Κέντρα προσανατολισμού μαθητών (CLB) προκειμένου να προσφέρουν ατομική υποστήριξη στους μαθητές. Το προσωπικό των CLB περιλαμβάνει γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς. Καταρτίζονται μεμονωμένα προγράμματα και προσφέρονται εξατομικευμένες υπηρεσίες ή προγράμματα από το δίκτυο για την παροχή υποστήριξης. Όταν είναι απαραίτητο, το Κεντρικό γραφείο υποστήριξης συνδέεται με άλλους οργανισμούς υποστήριξης, για παράδειγμα:

  • Σύμβουλοι νέων και ομότιμοι σύμβουλοι προσφέρουν ξεχωριστή καθοδήγηση.
  • Όταν απαιτούνται επαγγελματικές θεραπευτικές υπηρεσίες, τότε οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται σε αυτές τις υπηρεσίες.
  • Όταν είναι απαραίτητο, η αστυνομία ή η δικαιοσύνη αναλαμβάνουν δράση.
  • Προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές πρωτοβουλίες, η ΜΚΟ «De Schoolbrug», η οποία με τη σειρά της χρηματοδοτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, προσφέρει την απαραίτητη στήριξη για την καλύτερη ένταξη των γονέων στη σχολική κοινότητα.

Η πόλη της Αμβέρσας θέσπισε το Δίκτυο για την πρόληψη της σχολικής διαρροής και το Κεντρικό γραφείο υποστήριξης για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερομένων και της δικτύωσης μεταξύ της διοίκησης της πόλης και της κοινωνίας των πολιτών. Η επιτυχία των εν λόγω πρωτοβουλιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ακόλουθα:

  • Πολιτική δέσμευση από τους επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των νέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που εξελίσσονται σε ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα. Η πολιτική δέσμευση συνεπάγεται ότι η πολιτική στήριξη δεν θα πρέπει να αμφιταλαντεύεται με την αλλαγή στην πολιτική διοίκηση.
  • Σαφής έμφαση και παροχή συγκεκριμένου οράματος από την κορυφή.
  • Ένα κοινό όραμα μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερομένων που θα περιλαμβάνει: το Δημοτικό Συμβούλιο, τα σχολεία, τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, τις υπηρεσίες νεότητας, την αστυνομία, τη δικαιοσύνη και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
  • Πολιτική βασισμένη στην τεκμηρίωση μέσω της συστηματικής συλλογής δεδομένων σχετικά με τους δείκτες που σχετίζονται με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, όπως οι συστηματικές απουσίες, η επανάληψη τάξεων, το ποσοστό σχολικής διαρροής και οι δημογραφικές αλλαγές.
  • Χρηματοδοτικοί πόροι που στηρίζουν το δίκτυο μέσω της δέσμευσης των κεφαλαίων του Δημοτικού Συμβουλίου, της διοίκησης της Φλάνδρας καθώς και των κονδυλίων της ΕΕ.
  • Μια σαφής δομή με κεντρικό συντονισμό που βασίζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αρχεία
Detailed description
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Βέλγιο
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Ατομική; Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση