Πρόγραμμα Family Learning (Οικογενειακή Μάθηση) του NIACE

Η Έρευνα Family Learning (Οικογενειακή Μάθηση) του NIACE για την Αγγλία και την Ουαλία δείχνει ότι μέσω της πρόσβασης των γονέων/κηδεμόνων στην παροχή οικογενειακής μάθησης παρατηρείται θετική επίδραση σε μια σειρά διατομεακών πολιτικών που επηρεάζουν τη ζωή των οικογενειών. Η συγκεκριμένη επίδραση ενδέχεται να μειώσει την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου λόγω της επιρροής που έχει στις οικογένειες και να προσφέρει πολλές φορές την απόδοση της επένδυσης στην κοινωνία.

Το πρόγραμμα «Family Learning» αναφέρεται σε οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα που περιλαμβάνει τόσο παιδιά όσο και ενήλικα μέλη της οικογένειας, όπου τα αποτελέσματα της διαδικασίας μάθησης προορίζονται και για τους δύο, ενώ συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κουλτούρας της μάθησης στην οικογένεια.

Οι μελέτες δείχνουν ότι η συμμετοχή των γονέων στο σχολείο είναι περισσότερο από τέσσερις φορές πιο σημαντική από το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, όσον αφορά την επιρροή των ακαδημαϊκών επιδόσεων των νέων ηλικίας 16 ετών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τον πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς πολλές παρεμβάσεις που εξετάζονται για το ζήτημα αυτό επικεντρώνονται σε μέτρα που συνδέονται με την επιτυχία και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο με τρόπο που περιορίζεται στις άμεσες δραστηριότητες στην τάξη. Το πρόγραμμα «Family Learning» είναι ένας καλά εδραιωμένος, οικονομικά αποδοτικός τρόπος με υψηλό αντίκτυπο που επιτρέπει τη συμμετοχή των γονέων έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα οι παράγοντες που οδηγούν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

Το πρόγραμμα «Family Learning» αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο και ενισχύει το μήνυμα ότι προκειμένου να περιοριστεί το ενδεχόμενο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν θα πρέπει να περιοριστούν στο πλαίσιο του σχολείου. Θα πρέπει να επενδύσουν αρχικά σε παρεμβάσεις στην ευρύτερη κοινότητα και, στη συνέχεια, με τη βοήθεια των σχετικών εταίρων, να τονίσουν τη διασύνδεση μεταξύ της διαδικασίας στην τάξη και των ευκαιριών μάθησης πέρα από τα όρια του σχολείου. Αυτές περιλαμβάνουν δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη μετάβαση από τα προσχολικά ιδρύματα και τα δημοτικά σχολεία.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Family Learning, επικοινωνήστε με την Susannah Chambers, επικεφαλής Οικογενειακής και Διαγενεακής Εκπαίδευσης στο NIACE, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Susannah.Chambers@niace.org.uk

Τύπος
Document
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Προσχολική εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Ιδιωτική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση

Ο παρόν πόρος είναι μέρος των παρακάτω τομέων/ υποτομέων :