TEIP- Πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς τομείς παρέμβασης προτεραιότητας

Ο κύριος στόχος του πορτογαλικού προγράμματος TEIP είναι να προωθήσει την ένταξη της εκπαίδευσης σε σχολεία που βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές, όπου φοιτούν παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Στο πλαίσιο του προγράμματος, καταρτίζονται ειδικά σχέδια βελτίωσης και προωθείται ένας κύκλος βελτίωσης σε κάθε ομάδα σχολείων.

Το πρόγραμμα Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (Πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς τομείς παρέμβασης προτεραιότητας) ξεκίνησε το 1996 με κύριο στόχο την προώθηση της ένταξης στην εκπαίδευση στα σχολεία που βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές, όπου φοιτούν παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Μια δεύτερη έκδοση του προγράμματος υλοποιήθηκε το 2006, με στόχο τον περιορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την προώθηση της επιτυχούς εκπαιδευτικής πορείας/εκπαιδευτικής επιτυχίας. Το 2012 ξεκίνησε μια τρίτη έκδοση, που ενισχύει τους στόχους της δεύτερης έκδοσης και υπογραμμίζει την ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Αυτή τη στιγμή, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 137 σχολικές ομάδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 17% του συνόλου των πορτογαλικών σχολικών ομάδων. Τα σχολεία αυτά καλούνται να αναπτύξουν ειδικά σχέδια βελτίωσης, βάσει συμφωνίας μεταξύ του σχολείου και των σχολικών αρχών σχετικά με τα μέτρα, τους στόχους, την αξιολόγηση και τους πρόσθετους πόρους.

Το εκάστοτε ειδικό σχέδιο βελτίωσης καλύπτει τέσσερις διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι είναι: 1) υποστήριξη της βελτίωσης της μάθησης· 2) διαχείριση και οργάνωση των μέτρων της ομάδας· 3) πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, των συστηματικών απουσιών και της απειθαρχίας και 4) σχέσεις στο πλαίσιο του σχολείου/της οικογένειας/της κοινότητας.

Παρά το γεγονός ότι τα σχολεία μπορούν να αναπτύξουν στρατηγικά μέτρα στους τέσσερις προαναφερθέντες τομείς, αυτό δεν σημαίνει ότι υποχρεούνται να τα συμπεριλάβουν όλα στο ειδικό σχέδιο βελτίωσης. Η μεθοδολογία του προγράμματος συνίσταται στην προώθηση ενός κύκλου βελτίωσης σε κάθε ομάδα. Ο κύκλος βελτίωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συλλογή σχετικών δεδομένων που επιτρέπουν στο σχολείο να εντοπίζει τα προβλήματα και τα κρίσιμα ζητήματα, προκειμένου να χαράσσει στρατηγικές σύμφωνα με τους συγκεκριμένους στόχους. Η στρατηγική δράση συνεπάγεται μια διαδικασία καθορισμού διαφορετικών σταδίων, όπως ο καθορισμός γενικών στόχων, δεικτών και ειδικών στόχων, η παρακολούθηση και η αυτοαξιολόγηση. Στη συνέχεια, με βάση τον προβληματισμό σχετικά με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα, οι ομάδες αποφασίζουν εάν θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στη στρατηγική δράση.

Οι περισσότερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ομάδες κατά τη διαδικασία σχεδιασμού σχετίζονται με τα ζητήματα καθορισμού προτεραιοτήτων. Μολονότι τα κρίσιμα ζητήματα είναι εύκολο να εντοπιστούν, είναι δύσκολο να καταρτιστεί ένα στρατηγικό σχέδιο εάν δεν υπάρχει κοινό όραμα στην ομάδα. Συνεπώς, η επιλογή και η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των διευθυντών είναι καίριας σημασίας. Οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για την προώθηση ενός κοινού οράματος και κοινών στόχων σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Η προώθηση ενός κοινού οράματος στα σχολεία είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν σχετικές ειδικές γνώσεις και την ικανότητα να εργάζονται ομαδικά με άλλους επαγγελματίες, καθώς και με ευρύτερους φορείς της κοινότητας.

Οι ομάδες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα TEIP υποβάλλουν ετησίως έκθεση πρώτου εξαμήνου, καθώς και τελική έκθεση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η έκθεση πρώτου εξαμήνου περιέχει μια συλλογή των σχετικών δεδομένων της πρώτης περιόδου, την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή και τις πιθανές αλλαγές των δράσεων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η τελική έκθεση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάλυση και τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ομάδας, αλλά και για την αξιολόγηση του προγράμματος στο σύνολό του, σε εθνικό επίπεδο. Το συγκεκριμένο εργαλείο περιλαμβάνει ενδελεχή ανάλυση των αποτελεσμάτων στους διάφορους τομείς του προγράμματος, αξιολόγηση των επιδιωκόμενων στόχων, των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών, καθώς και αξιολόγηση των αποτυχιών και των μέτρων βελτίωσης.  

Η εφαρμογή του προγράμματος υποστηρίζεται από εθνικές συναντήσεις, συναντήσεις μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (DGE) και των ομάδων σχολείων, των μικρο-δικτύων και των δικτύων εμπειρογνωμόνων στην εκπαίδευση.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Πορτογαλία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Προσχολική εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση