ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Σε ένα σύστημα με υψηλό επίπεδο σχολικής αυτονομίας όπως αυτό της Φλάνδρας, το Φλαμανδικό Υπουργείο Παιδείας καταβάλλει προσπάθειες για τη θέσπιση ενός πλαισίου με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τα σχολεία και τις τοπικές αρχές (που είναι υπεύθυνες για τη σχολική εκπαίδευση) σχετικά με τον τρόπο θέσπισης τοπικών δικτύων συνεργασίας. Οι βασικές προϋποθέσεις της καλής τοπικής συνεργασίας είναι: σαφείς ρόλοι και ευθύνες, ρεαλιστικοί στόχοι, συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, ανάπτυξη τοπικών δράσεων.

Το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού τοπικού δικτύου ενδιαφερόμενων μερών είναι η χαρτογράφηση όλων των ενδιαφερομένων στην περιοχή για τον καθορισμό των ρόλων και των ευθυνών. Κάτι τέτοιο θα παράσχει διευκρινίσεις για τα σχολεία και όλους τους άλλους τοπικούς ενδιαφερόμενους σχετικά με τους φορείς που μπορούν να παράσχουν συγκεκριμένη βοήθεια, τους φορείς που μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενταχθούν στον τοπικό αγώνα κατά των συστηματικών απουσιών και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, είναι επίσης σημαντικό να καθοριστεί ποιος θα τεθεί επικεφαλής για τη θέσπιση του τοπικού πλαισίου και τη σύγκληση όλων ενδιαφερομένων γύρω από το τραπέζι.

Το δεύτερο βήμα αφορά τον καθορισμό κοινών στόχων με όλους τους τοπικούς ενδιαφερόμενους. Όλοι προσκαλούνται στο τραπέζι για να συζητήσουν τους στόχους που θέλουν να θέσουν. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί. Καλό θα είναι να δοθεί έμφαση σε ορισμένους στόχους παρά να καλλιεργείται μια υπερβολική φιλοδοξία. Κάθε στόχος θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν δείκτη και μια προθεσμία.

Το τρίτο βήμα αφορά την τήρηση των δεσμεύσεων. Ποιος φορέας μπορεί να αναλάβει κάθε δέσμευση για να υλοποιήσει συγκεκριμένους στόχους και με ποιον τρόπο; Ποιες ενέργειες απαιτούνται και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεσή τους; Σε αυτό το τμήμα οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στα έγγραφα της ΕΕ σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και στο φλαμανδικό σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ενώ καλύπτουν την πρόληψη, την παρέμβαση, την αποζημίωση και την παρακολούθηση.

Το τελευταίο βήμα αφορά συμφωνίες σχετικά με την αξιολόγηση και την παρακολούθηση. Πώς θα αξιολογηθεί η εφαρμογή του τοπικού σχεδίου δράσης; Πόσες φορές τον χρόνο συναντώνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι; Πώς λογοδοτούν ο ένας στον άλλο;

Στο τέλος του εγχειρήματος κατέστη σαφές ότι εκτός από το εν λόγω μέσο του τοπικού πλαισίου, οι τοπικοί φορείς επιθυμούσαν να αντλήσουν έμπνευση σχετικά με το είδος των συμφωνιών που μπορούν να λάβουν, τα μέτρα που είναι αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και το προφίλ των μαθητών που είναι επιρρεπείς να εγκαταλείψουν το σχολείο. Συνεπώς, καταρτίζεται ένας οδηγός έμπνευσης για τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να τους βοηθήσει να θέσουν το πλαίσιο σε εφαρμογή.

Το εγχείρημα αυτό έδειξε ότι οι τοπικοί εταίροι θα πρέπει να παράσχουν μια τοπική πολιτική και ένα σχέδιο δράσης κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, που θα περιλαμβάνει σαφείς ρόλους και ευθύνες για όλους τους ενδιαφερομένους, ρεαλιστικούς στόχους με προτεραιότητες, συμφωνίες δέσμευσης για τον τρόπο επίτευξης των στόχων, καθώς και σαφείς αποφάσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και παρακολούθησης της υλοποίησης διαφορετικών δράσεων.

Ωστόσο, η εφαρμογή του πλαισίου στην πράξη είναι δύσκολη. Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο, ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι αποτελούν τον καλύτερο δυνατό εταίρο για να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο ούτε και ότι θα είναι πρόθυμες να το πράξουν χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση. Τι θα κάνουν τα σχολεία; Στη Φλάνδρα, τα σχολεία παραδοσιακά είναι πολύ ανεξάρτητα και αυτόνομα και δεν είθισται να επιτρέπουν την πρόσβαση εξωτερικών εταίρων στις εγκαταστάσεις τους. Ωστόσο, ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτού του μέσου είναι η κινητοποίηση όλων των τοπικών εταίρων και η από κοινού αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Βέλγιο
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Προσχολική εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Ατομική; Καθολική; Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Δ/Α
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση

Ο παρόν πόρος είναι μέρος των παρακάτω τομέων/ υποτομέων :