Το λύκειο με ενδιαφέρει - μέτρο LYCAM στη Γαλλία

Το μέτρο LYCAM (Lycée, ça m'intéresse) στη Γαλλία χρησιμοποιείται ως εργαλείο από το προσωπικό και τους ψυχολόγους-συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Το LYCAM βασίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο με στόχο την πρόληψη, το οποίο συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό των μαθητών που είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν το σχολείο και προτείνει κατάλληλες δράσεις ανάλογα με τη φύση της απαιτούμενης υποστήριξης.

Το μέτρο LYCAM θεσπίστηκε στον Καναδά τη δεκαετία του 1990 και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το μέτρο υιοθετήθηκε από πολυάριθμες εκπαιδευτικές αρχές («académies») και χρησιμοποιήθηκε από το προσωπικό και τους ψυχολόγους-συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού ως εργαλείο για την πρόληψη της εγκατάλειψης του σχολείου σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το LYCAM βασίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο με στόχο την πρόληψη. Εντοπίζει έγκαιρα τους μαθητές που είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν το σχολείο και προτείνει κατάλληλες δράσεις ανάλογα με τη φύση της απαιτούμενης υποστήριξης. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με γνώμονα 7 παραμέτρους:

  • τη στάση της οικογένειας απέναντι στο σχολείο (τον ρόλο της οικογένειας στη σχολική φοίτηση των παιδιών)·
  • τα σχολικά ακαδημαϊκά προγράμματα (προγράμματα που αφορούν τη μελέτη, το ενδιαφέρον για το σχολείο, το επίπεδο φιλοδοξίας)·
  • το ακαδημαϊκό επίπεδο (αυτοαξιολόγηση από τον μαθητή της ικανότητάς του για εργασία και των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων του)·
  • την αυτοπεποίθηση (σε σχέση με την ακαδημαϊκή πρόοδο)·
  • τις συστηματικές απουσίες (στάση και συμπεριφορά όσον αφορά τη σχολική φοίτηση, αποδοχή ή μη αποδοχή των κανόνων του λυκείου)·
  • την ανάγκη για υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς (ποιότητα των σχέσεων μεταξύ μαθητών και διδακτικού προσωπικού)·
  • το ενδιαφέρον για το σχολείο (το ενδιαφέρον του μαθητή για την εκπαίδευση και τη σχολική του ζωή).

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτού απαιτούνται περίπου 20-30 λεπτά. Σκοπός της εν λόγω συλλογής δεδομένων είναι να ξεκινήσει από τις δυσκολίες, τα κίνητρα και την προσωπική άποψη των μαθητών του λυκείου για το σχολείο. Η διάγνωση μπορεί να είναι είτε ατομική είτε συλλογική. Ο ψυχολόγος-σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, ως ειδικός, μετέχει πλήρως στην ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει το πλεονέκτημα ότι εστιάζει τις ερωτήσεις του σε παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με το σχολικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι απαντήσεις σχετίζονται άμεσα με το προσωπικό.

Θέτοντας ερωτήσεις στους μαθητές και βάζοντάς τους στη διαδικασία να αναλογιστούν την ένταση των συναισθημάτων τους, το εργαλείο τούς ενθαρρύνει επίσης να προβληματιστούν προκειμένου να βρουν τις δικές τους λύσεις. Πρόκειται για ένα εργαλείο που στοχεύει στον προσδιορισμό της θέσης του μαθητή στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Δεν αποσκοπεί στην αξιολόγηση των επιπέδων δεξιοτήτων και γνώσεων, αλλά συμπληρώνει τα ήδη υφιστάμενα.

Βάσει των εν λόγω αποτελεσμάτων, δρομολογούνται διορθωτικές ενέργειες, όπως ομάδες συζήτησης ή εργαστήρια υποστήριξης.

Αρχεία
Short description
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση