ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΠΡΟΩΡΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η UNICEF Σερβίας και η οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών Κέντρο Μελετών Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Επιστήμης και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας υλοποίησε το έργο «Καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στη Σερβία» (Combating Early School Leaving in Serbia).

Σκοπός του έργου ήταν η συμβολή στον περιορισμό του φαινομένου της σχολικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από παιδιά και νέους. Έχει καθορίσει κριτήρια (δείκτες πρόβλεψης) για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις σχολικές ομάδες για την παρακολούθηση των μαθητών που βρίσκονται στις ομάδες κινδύνου και για την πρόληψη της σχολικής διαρροής.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι μαθητές (ηλικίας 7 έως 19 ετών) που διατρέχουν κίνδυνο σχολικής διαρροής (ομάδα-στόχος) εντοπίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

  1. Παρουσία. Δείκτες πρόβλεψης: α) Συχνές απουσίες· β) Εποχιακή παρακολούθηση.
  2. Ακαδημαϊκή εμπειρία και επιδόσεις. Δείκτες πρόβλεψης: α) Χαμηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις· β) Επανάληψη τάξεων/Καθυστερημένη εγγραφή· γ) Πολλές αλλαγές σχολείων.
  3. Συμπεριφορά. Δείκτης πρόβλεψης: α) Κακή, επιθετική συμπεριφορά
  4. Συμμετοχή γονέων. Δείκτες πρόβλεψης: α) Έλλειψη οικογενειακής στήριξης· β) Έλλειψη οικογενειακής συμμετοχής στο θεσμικό όργανο
  5. Συμμετοχή μαθητών. Δείκτες πρόβλεψης: α) Έλλειψη κοινωνικής συμμετοχής στο σχολείο· β) Έλλειψη ακαδημαϊκής συμμετοχής στο σχολείο· γ) Ιστορικό σχολικής διαρροής.
  6. Ατομικοί και κοινωνικοί παράγοντες ευπάθειας. Δείκτες πρόβλεψης: α) Δεν γνωρίζουν ικανοποιητικά τη σερβική γλώσσα και έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο, β) Υψηλή οικογενειακή κινητικότητα· γ) Ξαφνική αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση· δ) Οικονομικές δυσκολίες· ε) Έλλειψη οικονομικής στήριξης για τη σχολική φοίτηση (π.χ. για τα σχολικά είδη, μεταφορές κ.λπ.)· στ) Κατάχρηση ουσιών από το παιδί ή τα μέλη της οικογένειας· ζ) Οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ιδιαίτερα τα αδέλφια)· η) Θύματα εκφοβισμού και βίας· θ) Επιρροή διακρίσεων ή διαχωρισμού (παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέλη εθνοτικής μειονότητας κ.λπ.)· ι) Ενσωμάτωση ή επανένταξη σε ένα ίδρυμα μετά από μακροχρόνια νοσηλεία στο νοσοκομείο ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα (παιδιά με ειδικές ανάγκες ή νέοι παραβάτες)· ια) Παιδιά που έχουν παραβατική συμπεριφορά σε σχέση με τον νόμο· ιβ) Παιδιά που μένουν μακριά από το σχολείο και/ή παρακολουθούν ανεξάρτητα μαθήματα.
Τύπος
Πρακτική (indirect evidence)
Χώρα
Σερβία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική; Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Ιδιωτική χρηματοδότηση

Ο παρόν πόρος είναι μέρος των παρακάτω τομέων/ υποτομέων :