ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ INCLUD-ED

Οι Διαδραστικές Ομάδες αποτελούν μία από εκπαιδευτικές δράσεις που προβλέπονται στο ερευνητικό πρόγραμμα INCLUD-ED. Το INCLUD-ED ανέλυσε τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που συμβάλλουν στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και εκείνες που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες. Οι Διαδραστικές Ομάδες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων σε διαφορετικά πλαίσια. Αποτελούν μια μικρή επιμέρους ομάδα μαθητών σε μια τάξη σε μικρές ετερογενείς ομάδες, καθεμία από τις οποίες υποστηρίζεται από έναν ενήλικα. Καθεμία από αυτές τις ομάδες είναι οργανωμένη σε μια ομάδα τεσσάρων ή πέντε μαθητών που παρουσιάζει ετερογένεια όσον αφορά το επίπεδο ικανοτήτων, το φύλο, τον πολιτισμό, τη γλώσσα και την εθνικότητα. Αυτό το παράδειγμα περιγράφει τις Διαδραστικές Ομάδες και τα αποτελέσματά τους.

Οι Διαδραστικές Ομάδες (IG) αποτελούν μία από τις Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις που προβλέπονται στο ερευνητικό πρόγραμμα INCLUD-ED: Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (INCLUD-ED - Στρατηγικές για την ένταξη και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη από την εκπαίδευση) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2006-2011). Το πρόγραμμα INCLUD-ED ανέλυσε τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που συμβάλλουν στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και εκείνες που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες. Οι Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις που υποστηρίζουν την εκπαίδευση των μαθητών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο, έχουν καθολικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε πολύ διαφορετικά πλαίσια, οδηγώντας σε εκπαιδευτική επιτυχία. Οι Διαδραστικές Ομάδες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων σε διαφορετικά πλαίσια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι Διαδραστικές Ομάδες ξεφεύγει από την εκτεταμένη επιστημονική βιβλιογραφία που περιγράφει τον αρνητικό αντίκτυπο της ομαδοποίησης βάσει ικανοτήτων στην εκπαίδευση των μαθητών, τις προσδοκίες και την αυτοεκτίμηση, τη δυνατότητα μάθησης από τους συμμαθητές και τη μετακίνηση σε ομάδες με μεγαλύτερες ικανότητες, ειδικά για τους ευάλωτους μαθητές, καθώς και την ανάγκη πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης των αλληλεπιδράσεων στις οποίες εκτίθενται οι μαθητές. Σύμφωνα με διαφορετικές προσεγγίσεις των διδακτικών επιστημών, οι Διαδραστικές Ομάδες αυξάνουν την ποσότητα και την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων όλων των μαθητών μέσω μιας διαλογικής προσέγγισης της μάθησης. Η θεωρία της διαλογικής διδασκαλίας υποστηρίζει ότι οι μαθητές κατανοούν σε βάθος το θέμα συμμετέχοντας σε διαδικασίες προσωπικού και κοινωνικού μετασχηματισμού μέσω διαλογικής διαδικασίας που είναι ισότιμη, αναγνωρίζει και αξιοποιεί την πολιτισμική νοημοσύνη κάθε ατόμου, επιδιώκει τον μετασχηματισμό, ενισχύει την τον ουσιαστική διάσταση του διαλόγου, βασίζεται στην αλληλεγγύη, ενεργεί ως πηγή δημιουργίας νοήματος και προάγει την ίση αξία διαφορετικού υποβάθρου. Έτσι, οι Διαδραστικές Ομάδες επιτυγχάνουν τη συμμετοχή όλων εκείνων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των συγγενών, των φίλων, των γειτόνων, των μελών ενώσεων και οργανισμών γειτονιάς, καθώς και των τοπικών εθελοντών.

Οι Διαδραστικές Ομάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητη πρακτική, αλλά εφαρμόζονται επίσης στα σχολεία ως «Κοινότητες Μάθησης», μαζί με άλλες Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις, όπως οι Λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις και η Οικογενειακή Εκπαίδευση. Οι «Κοινότητες Μάθησης» είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε μια ολόκληρη σχολική παρέμβαση, για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων και της κοινωνικής συνοχής. Ως αποτέλεσμα των βελτιώσεων που επιτεύχθηκαν στα συγκεκριμένα σχολεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης πρότειναν τον χαρακτηρισμό των σχολείων ως «Κοινοτήτων μάθησης» για τον περιορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Αλβανία; Αυστρία; Βέλγιο; Βουλγαρία; Βόρεια Μακεδονία; Γαλλία; Γερμανία; Δανία; Δημοκρατία της Τσεχίας; Ελλάδα; Εσθονία; Ηνωμένο Βασίλειο; Ιρλανδία; Ισλανδία; Ισπανία; Ιταλία; Κροατία; Κύπρος; Λετονία; Λιθουανία; Λουξεμβούργο; Μάλτα; Νορβηγία; Ολλανδία; Ουγγαρία; Πολωνία; Πορτογαλία; Ρουμανία; Σερβία; Σλοβακία; Σλοβενία; Σουηδία; Τουρκία; Φινλανδία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Προσχολική εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Καθολική; Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Μετάφραση (Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Μετάφραση (Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες)