Home School Community Liaison Scheme

«Όπως προκύπτει σαφώς από την ιρλανδική εμπειρία, οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που ξεκινούν από σχολεία μπορούν να ανεβάσουν το μορφωτικό επίπεδο των ενηλίκων που συμμετέχουν και να έχουν ως αποτέλεσμα μια γενική αίσθηση αυτονομίας στην τοπική κοινότητα. Η συμμετοχή των γονέων, ιδίως σε περιοχές με κοινωνικοοικονομική στέρηση, δεν ωφελούν μόνο τα παιδιά και το σχολείο -είναι μια ζωτική πτυχή της διά βίου μάθησης» (Οι γονείς ως εταίροι στη σχολική εκπαίδευση, ΟΟΣΑ 1997)

Το σύστημα διασύνδεσης σπιτιού και σχολείου HSCL (Home School Community Liaison Scheme) είναι μια προληπτική στρατηγική που απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι διατρέχουν τον κίνδυνο να μην αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, λόγω περιστάσεων στο περιβάλλον τους οι οποίες τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά τις σχολικές τους επιδόσεις και την παραμονή τους στο σχολείο. Εστιάζει άμεσα στους σημαντικότερους ενηλίκους στη ζωή των παιδιών, ώστε αυτοί να μπορούν καλύτερα να υποστηρίξουν τη φοίτηση των παιδιών και τη συμμετοχή και την παραμονή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το σύστημα επιδιώκει να προωθήσει τη σύμπραξη μεταξύ οικογένειας και σχολείου, να φέρει πιο κοντά τους γονείς στη μάθηση των παιδιών τους και να δημιουργήσει υποδομή ικανοτήτων στους γονείς, ώστε να είναι σε θέση να στηρίξουν και να συμβάλουν στην επιτυχή εμπειρία των παιδιών τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι συντονιστές του HSCL είναι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν τετραήμερη εισαγωγική επιμόρφωση μόλις διοριστούν σε θέση του HSCL· κατά την επιμόρφωση αυτή εξηγούνται και διερευνούνται όλες οι πτυχές του μορφωτικού μειονεκτήματος και περιγράφονται σαφή κριτήρια για τη θέση στόχων. Επιπλέον, η ομάδα ανώτερων διοικητικών στελεχών, Tusla, έχει άμεση συνεργασία με σχολεία και συνεργατικές ομάδες του HSCL, με σκοπό να διασφαλίζει, αφενός, ότι υπάρχει συνοχή προσέγγισης και σαφήνεια όσον αφορά τη σημασία της στόχευσης και, αφετέρου, ότι επιτυγχάνονται σαφή εκπαιδευτικά αποτελέσματα από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο αρμοδιότητας του HSCL. Ο συντονιστής HSCL και το σχολείο επιλέγουν από κοινού και εφαρμόζουν πρωτοβουλίες, για τις οποίες έχουν συμφωνήσει ότι είναι οι καταλληλότερες για ένα συγκεκριμένο σχολείο ή περιοχή.

Οι συντονιστές και οι ειδικοί του συστήματος HSCL συμμετέχουν σε συνεχή επαγγελματική εξέλιξη (ΣΕΕ) και παράγουν προγράμματα υψηλής ποιότητας για τις καλές πρακτικές, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Οι συντονιστές HSCL, που είναι μέλη του σχολικού προσωπικού, λαμβάνουν επίσης κατάρτιση σχετικά με την προστασία των παιδιών, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κ.λπ. Οι συντονιστές HSCL πρέπει επίσης να συμμετέχουν σε συνεχή επαγγελματική κατάρτιση για το γνωστικό τους αντικείμενο, ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματική επιστροφή τους στην αίθουσα διδασκαλίας, μετά από πέντε χρόνια στη θέση του συντονιστή. Επιπλέον, διεξάγεται διαδικασία μέτρησης, με βάση δείκτες επιδόσεων, με σκοπό να διασφαλιστούν σαφή καθήκοντα, αποτελέσματα και κατάλληλοι στόχοι που αντικατοπτρίζουν τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική φύση του συστήματος HSCL.

Για τον εντοπισμό των μικρών παιδιών που ανήκουν σε ομάδα κινδύνου, έχει καίρια σημασία η συνειδητοποίηση των εκπαιδευτικών, καθώς και η υποστήριξή τους και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, ώστε να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις. Τα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο εντοπίζονται σε διαβούλευση με τη διοίκηση του σχολείου, κατά την οποία εξετάζονται παράγοντες όπως αυτοί που απαριθμούνται παρακάτω:

  • Κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο
  • Οικογενειακό ιστορικό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
  • Μονογονική οικογένεια
  • Οικογένεια που αλλάζει διαρκώς τόπο διαμονής[1]
  • Συχνές απουσίες

Ο κατάλογος με τα στοχευόμενα παιδιά παρακολουθείται σε τακτική βάση και εντοπίζονται και άλλα παιδιά, καθώς ανακύπτουν θέματα κατά τη διάρκεια του έτους.  Οι συντονιστές HSCL είναι καταρτισμένοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί, και, ως εκ τούτου, γνωρίζουν καλά πώς να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις και έχουν μεγάλη επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μορφωτικό μειονέκτημα και οι οικογένειές τους.

 

[1] «Οι Περιπλανώμενοι Ιρλανδοί (Irish Travellers) είναι μια αυτόχθων μειονότητα που, σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, αποτελεί μέρος της ιρλανδικής κοινωνίας εδώ και αιώνες. Έχουν μακρά κοινή ιστορία, σύστημα αξιών, γλωσσικά ήθη και παραδόσεις που τους καθιστούν ομάδα που αναγνωρίζεται από τους ίδιους και τους άλλους ως διακριτή. Ο διακριτός αυτός τρόπος ζωής και πολιτισμός, που βασίζεται στη νομαδική παράδοση, τους ξεχωρίζει από τον πληθυσμό με μόνιμη εγκατάσταση» [Απόσπασμα από την έκθεση «Report and Recommendations for a Traveller Education Strategy (Έκθεση και συστάσεις για μια εκπαιδευτική στρατηγική όσον αφορά τους μετακινούμενους πληθυσμούς) που δημοσιεύθηκε το 2006].

Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Ιρλανδία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Ατομική; Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση