Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Maģistraprogramma Dažādībaspedagoģiskierisinājumi (Εκπαιδευτική Αντιμετώπιση της Πολυμορφίας)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Maģistraprogramma Dažādībaspedagoģiskierisinājumi (Εκπαιδευτική Αντιμετώπιση της Πολυμορφίας) απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών παιδαγωγικών τμημάτων και σε εκπαιδευτικούς (παιδαγωγούς και διευθυντές παιδικών σταθμών, διευθυντές σχολείων, διευθυντές ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), διευθυντές κολεγίων και πανεπιστημίων) που επιθυμούν να βελτιώσουν τις διαπολιτισμικές τους ικανότητες. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός διεπιστημονικού συστήματος γνώσεων, δεξιοτήτων και ολοκληρωμένων κοινωνικο-παιδαγωγικών, ψυχολογικών και ειδικών παιδαγωγικών ικανοτήτων για την προαγωγή της πολυμορφίας στην εκπαίδευση. Το περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από δύο βασικά μέρη: Μέρος Α: Υποχρεωτικές ενότητες (μεταξύ άλλων έρευνα/διπλωματική εργασία), συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων στα εξής αντικείμενα: «Διεθνές και συγκριτικό πλαίσιο εκπαιδευτικής αντιμετώπισης της διαφορετικότητας». «Εκπαιδευτική αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών που προέρχονται από την πολιτιστική ποικιλομορφία». «Διαχείριση και προγράμματα εκπαιδευτικής αντιμετώπισης της ποικιλομορφίας» κ.λπ.· Μέρος B: Προαιρετικά μαθήματα, όπως: «Μεθοδολογία έρευνας για την εκπαιδευτική αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας». «Ενσωμάτωση στην εργασία και αποκατάσταση ατόμων με ποικίλες ειδικές ανάγκες». Η διαδικασία έχει τη μορφή σπουδών εξ αποστάσεως, με εβδομαδιαίες προσωπικές συναντήσεις με καθηγητές ή συναντήσεις με καθηγητές μέσω Skype.

Αρχεία
detailed description
Τύπος
Πρακτική
Χώρα
Λετονία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Προσχολική εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Συνεχής
Χρηματοδοτική πηγή
Εθνική χρηματοδότηση; Τοπική χρηματοδότηση