Περιβάλλον αξιολόγησης για την προώθηση διαπολιτισμικών εργαλείων και πρακτικών καθοδήγησης στο σχολείο (E-EVALINTO)

Εικόνα : E-EVALINTO logo

Στόχος του E-EVALINTO είναι η προώθηση της καθοδήγησης από ομοτίμους για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μεταξύ των μαθητών μεταναστών και η αναγνώριση της αξίας της διαπολιτισμικότητας, καθώς και η ανάπτυξη ενός πλαισίου ΤΠΕ για την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. Το έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ επικεντρώνεται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στον εντοπισμό διαφορετικών προτύπων στις καταστάσεις υπό ανάλυση.  

Η αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου αποτελεί εφαλτήριο για τη βελτίωση των ευκαιριών των νέων και τη στήριξη της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπως φαίνεται στις προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020. Το έργο E-EVALINTO αποσκοπεί στην εφαρμογή μιας στρατηγικής έγκαιρης παρέμβασης προκειμένου να μειωθεί το χάσμα μεταξύ μεταναστών και μη μεταναστών μαθητών.

Το έργο επικεντρώνεται στην υλοποίηση διαπολιτισμικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων καθοδήγησης που υποστηρίζονται από ένα περιβάλλον ΤΠΕ, αποτελούμενο από ένα σύνολο εργαλείων και πρακτικών που χρησιμεύουν ως πλαίσιο για την αξιολόγηση των διαπολιτισμικών θεμάτων στο σχολικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας:

  • Μια στρατηγική πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης με βάση δράσεις καθοδήγησης από ομοτίμους για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε νέους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.
  • Ένα πλαίσιο ΤΠΕ για την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.
Τύπος
Πρακτική (indirect evidence)
Χώρα
Ιρλανδία; Ισπανία; Ιταλία; Κύπρος; Πολωνία
Γλώσσα
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Σχολική βαθμίδα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Επίπεδο παρέμβασης
Στοχευμένη
Ένταση παρέμβασης
Περιοδική
Χρηματοδοτική πηγή
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση