Συλλογή εμπνευσμένων πρακτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση και την αγωγή του πολίτη

Η συλλογή αυτή παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα συναρπαστικών πρακτικών που στοχεύουν να αποτελέσουν πηγή ιδεών και έμπνευσης για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες που προσπαθούν να βελτιώσουν τον ενταξιακό χαρακτήρα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, σκοπεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη του όλο και μεγαλύτερου συνόλου στοιχείων σχετικά με τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της ενταξιακής εκπαίδευσης.

Τη συλλογή συνέθεσε η ομάδα εργασίας EΚ 2020 για τις κοινές αξίες και την ενταξιακή εκπαίδευση, η οποία περιελάμβανε εκπροσώπους από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες, καθώς και από σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ, ενώσεις ενδιαφερομένων, κοινωνικούς εταίρους και διεθνείς οργανισμούς.

Πραγματεύεται μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την ενταξιακή εκπαίδευση, την απαγόρευση των διακρίσεων στην εκπαίδευση και την αγωγή του πολίτη, όπως ορίζονται στις διαδοχικές εντολές (2016-2018 και 2018-2020) της ομάδας εργασίας. 

  • Δημοσιεύτηκε από: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Έτος: 2021
  • λώσσες στις οποίες διατίθεται: EN
  • Προβολή online