5 Βήματα με στόχο την Ποιότητα - Επιμορφωτικό Πακέτο για Παρόχους Εκπαίδευσης κατά την Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Στόχος του επιμορφωτικού αυτού πακέτου είναι να παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για την Εκπαίδευση και Φροντίδα κατά την Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΕΠΠ) σε επαγγελματίες του χώρου, ώστε να τους βοηθήσει να το γνωρίσουν καλύτερα στο πλαίσιο του αντικειμένου τους.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας (ΕΠΠ) πραγματεύεται ολοκληρωμένα τα πιο σημαντικά ζητήματα ποιότητας στην Εκπαίδευση και Φροντίδα κατά την Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΕΦΠΠΗ). Συνεπώς, η αποτελεσματική διάδοση του περιεχομένου του ΕΠΠ σε όλη την έκταση του τομέα της ΕΦΠΠΗ στην Ευρώπη (και εκτός αυτής), προς υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, ερευνητές και επαγγελματίες του τομέα, θα ωφελήσει την ποιότητα της ΕΦΠΠ. Με την κατάρτιση αυτή για επαγγελματίες της ΕΦΦΠΗ, το ΕΠΠ μπορεί να υποστηρίξει τη δουλειά που γίνεται πάνω στην ποιότητα στο πλαίσιο του αντικειμένου κάθε επαγγελματία.