Η διακυβέρνηση των σχολικών εκπαιδευτικών συστημάτων

Εδώ μπορείτε να δείτε ό,τι πιο πρόσφατο έχει συντελεστεί σε επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των υπουργείων παιδείας και Ευρωπαϊκών αλληλοεπηρεαζόμενων οργανισμών σχετικά με τη διακυβέρνηση της σχολικής εκπαίδευσης. Διαβάστε για το κοινό όραμα και την καθοδήγηση σε επίπεδο πολιτικών.

Το μέλλον της Ευρωπαϊκής σχολικής εκπαίδευσης

Οι υπουργοί παιδείας της ΕΕ έχουν υπογραμμίσει για μια ακόμα φορά την ανάγκη για σύγχρονες προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης, καθώς και της διακυβέρνησης των συστημάτων σχολικής εκπαίδευσης προκειμένου να βοηθήσουν τα σχολεία να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές απαιτήσεις των μαθητών και της κοινωνίας.

Το 2016, ζητήθηκε από την Ομάδα Εργασίας για τα Σχολεία ΕΚ2020, που απαρτιζόταν από Ευρωπαϊκά υπουργεία παιδείας και ενδιαφερόμενους οργανισμούς, να επεξεργαστεί με κριτικό τρόπο τη διακυβέρνηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και τον τρόπο που τα συστήματα μπορούν να προσεγγίσουν τις σοβαρές προκλήσεις σε επίπεδο ποιότητας και ισότητας προκειμένου να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για όλους τους νέους ανθρώπους.

Στόχος ήταν το έργο που παρήγαγαν τα δύο τελευταία χρόνια να επηρεάσει άμεσα τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τα σχολεία ως οργανισμοί μάθησης

Στην καρδιά του οράματός τους για τη διακυβέρνηση βρίσκεται η έννοια των σχολείων ως οργανισμών μάθησης στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης ως ολοκληρωμένου μαθησιακού συστήματος.

Η πεποίθηση είναι ότι εντός κάθε χώρας ή περιοχής, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών και άλλες ομάδες ενδιαφερομένων έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται καλύτερα μαζί για την επίτευξη κοινών στόχων και να επιφέρουν θετική αλλαγή βασισμένη σε στοιχεία, στοχασμό και κοινή πρακτική, διασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε αλλαγές με σταθερά θετικό αντίκτυπο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην έκθεση: European ideas for better learning: the governance of school education systems.

«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» και ομότιμη μάθηση

Με βάση τις πρόσφατες έρευνες και μέσω τακτικών συναντήσεων και «Δραστηριοτήτων Ομότιμης Μάθησης» (εκτεταμένες συναντήσεις διάρκειας αρκετών ημερών που εξέταζαν περιπτωσιολογικές μελέτες), τα μέλη καθόρισαν κατευθυντήριες αρχές για την ανάπτυξη πολιτικών. Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών, όταν εξετάζουν τη δράση που θα πρέπει να αναλάβουν στο μέλλον. Οι δηλώσεις συνοδεύονται από συγκεκριμένα παραδείγματα επιμέρους χωρών, ώστε να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και άλλους εκπαιδευτικούς ηγέτες να εξετάσουν κριτικά τον τρόπο που διάφορες προσεγγίσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί στην Ευρώπη και τα αποτελέσματά τους.

Καθώς η εκπονειθείσα εργασία έφερε κοντά χώρες και οργανισμούς, για να μάθουν ο ένας από τον άλλον στοχαζόμενοι κριτικά και δημιουργώντας παρέα, τα αποτελέσματα αποκτούν αξία για όλες τις χώρες και επιδέχονται προσαρμογή ώστε να ταιριάξουν με όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας είναι διαφορετικό και εξαιρετικά περίπλοκο.

Περισσότερα σχετικά με την Ομάδα Εργασίας και το πώς η διαδικασία «ΕΚ 2020» υποστηρίζει χώρες και ομάδες ενδιαφερομένων μπορείτε να δείτε σε αυτό το σύντομο βίντεο:

Νέα πολιτική καθοδήγηση για τη διακυβέρνηση – Για υπουργεία, περιφερειακές και τοπικές αρχές και σχολικούς ηγέτες

Το νέο πακέτο αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρατών-μελών με σκοπό την αύξηση της δυναμικής της σχολικής εκπαίδευση για συστημική και αειφόρο αλλαγή.

Μπορείτε να διαβάσετε τις κατευθυντήριες αρχές και σύγχρονα παραδείγματα πολιτικών στα παρακάτω έγγραφα. Πατήστε στον τίτλο για να τα καταφορτώσετε (στα Αγγλικά):

Κύρια έκθεση:

Ευρωπαϊκές ιδέες για καλύτερη μάθηση: η διακυβέρνηση των σχολικών εκπαιδευτικών συστημάτων

report cover

Τέσσερις θεματικές εκθέσεις:

  1. Διασφάλιση ποιότητας για την ανάπτυξη των σχολείων: τρόποι βελτίωσης της αλληλεπίδρασης εσωτερικών και εξωτερικών μηχανισμών των σχολείων.
  2. Συνέχεια και μεταβάσεις στην ανάπτυξη των μαθητών: τρόποι διασφάλισης ότι τα μαθησιακά μονοπάτια είναι επαρκώς ευέλικτα και οι συνθήκες για την παροχή κατάλληλης καθοδήγησης και στήριξης.
  3. Εκπαιδευτικοί και σχολικοί ηγέτες σε σχολεία ως οργανισμούς μάθησης: πολιτικές που προάγουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία, την αυτονομία και τη διαμοιραζόμενη ηγεσία στο πλαίσιο των επαγγελματικών μαθησιακών κοινοτήτων.
  4. Δίκτυα για τη μάθηση και την ανάπτυξη σε όλη την έκταση των σχολικών εκπαιδευτικών συστημάτων: βαθύτερη κατανόηση του σκοπού και της φύσης των δικτύων για καινοτομία και υλοποίηση και συμμετοχή πολυεπίπεδων ομάδων ενδιαφερομένων.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη έκθεση, η οποία περιλαμβάνει και τα 5 έγγραφα σε ένα PDF.

inspiring change logo