Παροχή προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας στα παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία

Image: Adobe Stock/ Виктория Котлярчук

Ένας σημαντικός αριθμός νεοαφιχθέντων ουκρανών προσφύγων είναι μικρά παιδιά. Πώς μπορούμε να τα καλωσορίσουμε στα κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (ΠΕΦ) σε όλη την Ευρώπη;

Πολιτικές κατευθύνσεις για την παροχή ΠΕΦ σε παιδιά πρόσφυγες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει ότι τα παιδιά από την Ουκρανία που επωφελούνται από προσωρινή προστασία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ΠΕΦ υπό τους ίδιους όρους με τους πολίτες της ΕΕ. Η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας του 2019 υπογραμμίζει τη φτώχεια, τους σωματικούς και συναισθηματικούς στρεσογόνους παράγοντες και την έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων ως πιθανά εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά πρόσφυγες.

Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής συνιστά:

  • οι χώρες να εντοπίζουν τα εμπόδια που καθιστούν λιγότερο πιθανό οι οικογένειες των προσφύγων να εγγράψουν τα παιδιά τους στην ΠΕΦ,
  • τα παιδιά πρόσφυγες να φοιτούν στην ΠΕΦ μαζί με τους γηγενείς συνομηλίκους τους, σε μικτές τάξεις.

Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο σε χώρες που δεν διαθέτουν αρκετές ελεύθερες θέσεις στην ΠΕΦ και που έχουν ελλείψεις σε προσωπικό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο παροχής πιο ευέλικτων και ανεπίσημων τύπων εκπαίδευσης και φροντίδας, μέσω κόμβων παιχνιδιού σε κέντρα υποδοχής, κοινοτικά κέντρα, τοπικές ενώσεις κ.λπ.

Η εργαλειοθήκη για ενταξιακή προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα παραθέτει πρακτικά παραδείγματα υψηλής ποιότητας προγραμμάτων ΠΕΦ για πρόσφυγες, όπως προγεννητική, μεταγεννητική και προληπτική υγειονομική περίθαλψη, υποστήριξη των γονέων και κατ' οίκον επισκέψεις και δωρεάν πρόσβαση στην ΠΕΦ.

Ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων για εργασία με παιδιά και οικογένειες προσφύγων

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εφοδιάζουν το προσωπικό της ΠΕΦ με διαδικτυακούς πόρους, ώστε να βοηθήσουν τους εργαζομένους να κατανοήσουν το τραύμα, να μιλήσουν για τον πόλεμο στα παιδιά, να υποστηρίξουν την πολιτιστική κατανόηση και την πολυγλωσσία και να οργανώσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Οι ευρωπαϊκές ενώσεις συλλέγουν επίσης πόρους για την υποστήριξη των επαγγελματιών της ΠΕΦ, όπως αυτή η συλλογή της ISSA.

Μια σειρά δημιουργικών λύσεων έχουν επίσης επινοηθεί για την αντιμετώπιση αρχικών γλωσσικών εμποδίων, όπως η συνεργασία με τις πρεσβείες και τις ενώσεις για την εύρεση ουκρανόφωνων και ρωσόφωνων εθελοντών ή η χρήση εργαλείων και υπηρεσιών διερμηνείας, όπως αυτή η δωρεάν αυστριακή υπηρεσία βίντεο-διερμηνείας, και η υποστήριξη της πρόσβασης των παιδιών σε βιβλία στα ουκρανικά, ακολουθώντας το παράδειγμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σουηδίας

Πόροι:

https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/resources/publications/inclusion-of-young-refugees-.htm

https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2019/06/Continuity-of-learning-for-newly-arrived-refugee-children-in-Europe.pdf

https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/4c526047-6f3c-11eb-aeb5-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/fd227cc1-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1