Πώς τα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκουν εκπαιδευτικούς για μαθητές πρόσφυγες

Image: vejaa / Adobe Stock

Στο πλαίσιο μιας συζήτησης μάθησης από ομοτίμους μεταξύ εκπροσώπων των Υπουργείων Παιδείας της ΕΕ εξετάστηκε ο τρόπος εύρεσης εκπαιδευτικών για μαθητές πρόσφυγες. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2022, στο πλαίσιο της ομάδας αλληλεγγύης της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης για την Ουκρανία – ομάδα «Σχολεία».

Εντοπισμός και πρόσληψη ουκρανών εκπαιδευτικών μεταξύ των προσφύγων

Διάφοροι μηχανισμοί έχουν θεσπιστεί για τον ταχύ εντοπισμό και πρόσληψη ουκρανών εκπαιδευτικών —και συναφών επαγγελματιών— μεταξύ των προσφύγων που φθάνουν στα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτήν την προσέγγιση μάλιστα συστήνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για παράδειγμα, οι χώρες ελέγχουν τα εκπαιδευτικά έγγραφα απευθείας με τις ουκρανικές αρχές σε επίσημες βάσεις δεδομένων όπως την https://info.edbo.gov.ua/. Ένας άλλος τρόπος να βρεθούν εκπαιδευτικοί μεταξύ των αφιχθέντων προσφύγων είναι η αυτόβουλη δήλωση, για παράδειγμα με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού (παράδειγμα που έδωσε η Κροατία).

Επίσης, τα κράτη μέλη ήραν τους διοικητικούς φραγμούς για την είσοδο στο επάγγελμα και την αναγνώριση προηγούμενων προσόντων. Για παράδειγμα:

  • Η Λιθουανία ήρε την απαίτηση οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής για μια μεταβατική περίοδο.
  • Στη Σαξονία (Γερμανία), όσοι δηλώνουν εκπαιδευτικοί περνούν μια αρχική αξιολόγηση κατά προτεραιότητα και προσλαμβάνονται δοκιμαστικά, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της προϋπηρεσίας τους,
  • Στη Ρουμανία, οι πρόσφυγες που αυτοπροσδιορίζονται ως εκπαιδευτικοί μπορούν κατ' εξαίρεση να προσληφθούν με βραχυπρόθεσμες ανανεώσιμες συμβάσεις.

Υποστήριξη των ουκρανών φοιτητών-εν δυνάμει εκπαιδευτικών

Οι χώρες υποδοχής της ΕΕ έχουν κάνει τα πρώτα βήματα για να διασφαλίσουν ότι οι ουκρανοί φοιτητές-εν δυνάμει εκπαιδευτικοί που βρίσκονται μεταξύ των προσφύγων θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, οι φοιτητές-εν δυνάμει εκπαιδευτικοί απασχολούνται στα σχολεία σε θέση βοηθών μερικής απασχόλησης για θέματα γλώσσας, ενώ παράλληλα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους.

Ελλείψεις εκπαιδευτικών στις χώρες υποδοχής

Τέλος, οι χώρες της ΕΕ εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αντισταθμίσουν την προϋπάρχουσα έλλειψη εκπαιδευτικών, απευθυνόμενες σε συνταξιούχους εκπαιδευτικούς ή καταργώντας την υποχρεωτική πρακτική άσκηση για φοιτητές-εν δυνάμει εκπαιδευτικούς, στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα έχει ολοκληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός ωρών σπουδών.

Η ενσωμάτωση νέων (ουκρανών) εκπαιδευτικών στα σχολεία θα απαιτήσει επίσης την υποστήριξη ολόκληρης της σχολικής κοινότητας και των σχολικών δικτύων, όπως του eTwinning και του School Education Gateway (Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης).

Διαβάστε την έκθεση σχετικά με την πρώτη συνεδρία εστίασης της ομάδας Αλληλεγγύης της ΕΕ για την εκπαίδευση για την Ουκρανία.


Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των σχολείων για την ενσωμάτωση των Ουκρανών προσφύγων μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τρέχουσες ενημερώσεις και πόρους, δείτε το άρθρο μας Εκπαίδευση και υποστήριξη των Ουκρανών προσφύγων.