Συνεργασία με ερευνητές που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους: άνοιξε η πρόσκληση για την υποβολή περιλήψεων

Image: Surface / Unsplash.com

Μια νέα πρόσκληση για περιλήψεις προσφέρει στους ερευνητές που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους την ευκαιρία να υποβάλουν και να δημοσιεύσουν τις ερευνητικές τους εργασίες στη μελλοντική ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη σχολική εκπαίδευση (European School Education Platform) και να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στο Ετήσιο Συνέδριο του eTwinning για Μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς 2022.

Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη σχολική εκπαίδευση είναι μια νέα πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα τεθεί σε λειτουργία το 2022. Η πλατφόρμα θα διαθέτει μια ενότητα που θα ενθαρρύνει και θα προβάλλει αποκλειστικά την έρευνα που διεξάγεται ιδίως από εκπαιδευτικούς-ερευνητές, ερευνητές που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους και φοιτητές-δυνάμει εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύχθηκε πρόσκληση για ερευνητές που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους, με την οποία καλούνται να υποβάλουν εργασίες τους που σχετίζονται με το ετήσιο θέμα του eTwinning 2022 «Το μέλλον μας— όμορφο, βιώσιμο, μαζί: τα σχολεία και το νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus». Τα συναφή θέματα περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) τον καινοτόμο σχεδιασμό του χώρου μάθησης, την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευημερία στο σχολείο και τη μικτή μάθηση.

Οι υποβολές θα πρέπει να αναφέρονται σε έρευνες που βασίζονται σε εμπειρικά στοιχεία από εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα ή/και έργα eTwinning, καθώς και θεωρητικές και μεθοδολογικές εκτιμήσεις σχετικά με τα θέματα που παρατίθενται παραπάνω.

Τα αναθεωρημένα από ομοτίμους άρθρα που θα επιλεχθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα δημοσιευθούν στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη σχολική εκπαίδευση (European School Education Platform) και οι συγγραφείς θα κληθούν να τα παρουσιάσουν στο Ετήσιο Συνέδριο του eTwinning για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς που θα διεξαχθεί το 2022.

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι στις 10 Φεβρουαρίου 2022. Ενδιαφέρεστε; Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πρόσκληση εδώ για να πληροφορηθείτε ποιοι μπορούν να υποβάλουν τις εργασίες τους και πώς.

Επίσης, έχει προκηρυχτεί πρόσκληση για αναθεωρητές εργασιών ομοτίμων, η οποία απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς που απασχολούνται σε πεδίο σχετικό με τη σχολική εκπαίδευση.