Δήλωση αποποίησης ευθύνης

To School Education Gateway αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηματοδοτείται από το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τους Νέους και των Αθλητισμό. Το πρόγραμμα επιβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το EUN Partnership AISBL (γνωστό ως European Schoolnet και εφεξής αποκαλούμενο EUN) αναλαμβάνει τη συντήρηση της παρούσας πλατφόρμας με στόχο την προώθηση των πρωτοβουλιών της στο ευρύ κοινό.

Το υλικό στην πλατφόρμα ενέχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Στόχος μας είναι η παροχή έγκαιρων και ακριβών πληροφοριών. Αν περιέλθουν στην αντίληψή μας σφάλματα, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, η ΕΕ, η EACEA και το EUN δεν αποδέχονται ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με τις πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο.

Οι εν λόγω πληροφορίες:

  • είναι γενικής φύσης μόνο και δεν αποσκοπούν στην κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων,
  • δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς, ολοκληρωμένες ή ενημερωμένες,
  • ενίοτε συνδέονται με άλλους ιστότοπους επί των οποίων η ΕΕ, ο EACEA ή το EUN δεν ασκούν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη,
  • δεν συνιστούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε εξειδικευμένες συμβουλές θα πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένο επαγγελματία).

Το EUN διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να αναστείλει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να διαγράψει τμήματα από την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή.

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης δεν επιδιώκει να περιορίσει την ευθύνη της ΕΕ, του EACEA, του EUN απέναντι σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη των ανωτέρω για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από την ευθύνη βάσει της εν λόγω νομοθεσίας.

Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται υπό τον όρο ότι αναγνωρίζεται η πηγή, εκτός κι αν ρητά δηλώνεται αλλιώς. Σε όποιες περιπτώσεις επιβάλλεται απόκτηση προηγούμενης άδειας για την αναπαραγωγή των πληροφοριών, η άδεια αυτή θα ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και θα δηλώνει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς χρήσης.

Τα υλικά και οι συμβολές των χρηστών στην πλατφόρμα υπόκεινται στην Απόφαση για την επανάχρηση εγγράφων της ΕΕ, και συνακόλουθα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά δηλώνεται αλλιώς, συμμορφώνονται με την άδεια Creative Commons «Attribution 4.0 International» (CC BY 4.0).