SELVEVALUERING PÅ ERHVERVSSKOLER I KROATIEN

Som led i kvalitetssikringen af erhvervsuddannelsessystemet i Kroatien er der udviklet et system til selvevaluering på erhvervsskolerne. Selvevaluering af erhvervsuddannelsesinstitutioner overvåges og evalueres af kvalitetskomitéen, som udpeges af erhvervsuddannelsesinstitutionens ledende myndighed. Til dette formål kan man bruge håndbogen i gennemførelse af selvevaluering og et internetværktøj kaldet "e-kvalitet", der giver let adgang til selvevalueringsrapporterne.

Erhvervsuddannelsesloven (Statstidende, nr. 30/2009): Skoler med ansvar for gennemførelse af erhvervsuddannelser foretager selvevaluering på følgende kerneområder:

  • planlægning og programlægning af arbejdet
  • støtte til undervisning og læring
  • elevernes resultater
  • fysiske betingelser og menneskelige ressourcer
  • faglig udvikling af medarbejderne
  • personaleledelse i erhvervsuddannelsesinstitutioner
  • ledelse og administration
  • samarbejde med andre interessenter.

Siden skoleåret 2012/13 har systemet været obligatorisk på erhvervsskolerne. Skolerne har pligt til at indsende regelmæssige selvevalueringsrapporter. Kontaktpersonerne for skolernes selvevalueringskoordinatorer er seniorrådgivere fra styrelsen for erhvervsuddannelse og voksenundervisning.

Ifølge artikel 12 i erhvervsuddannelsesloven overvåges og evalueres selvevalueringen af kvalitetskomitéen, som udpeges af skolebestyrelsen. Kvalitetskomitéen skal have syv medlemmer: fire medlemmer blandt lærere og tilknyttede fagpersoner, en repræsentant for interessenterne på forslag fra skolens stifter, en elevrepræsentant og en forældrerepræsentant. Deres rolle er at udarbejde en årlig selvevalueringsrapport og indsende den til den siddende skolebestyrelse og agenturet for erhvervsuddannelse og voksenundervisning. Skolelederne udpeger en koordinator for selvevaluering. Koordinatorerne sidder i kvalitetskomitéen og er kontaktpersoner for rådgiverne i styrelsen for erhvervsuddannelse og voksenundervisning.

Efter at styrelsen havde afholdt faglige uddannelsesforløb, fik skolelederne og erhvervsskolernes koordinatorer syn for selvevaluering som en lejlighed til at højne kvaliteten af uddannelsesarbejdet, skoleledelsen og samarbejdet med partnere. De fandt også, at den gav anledning til en tydelig positionering af kroatiske skoler på lokalt, nationalt og internationalt plan.

Under selvevalueringsprocessen påpegede koordinatorerne visse vanskeligheder ved gennemførelsen, dvs. primært tekniske vanskeligheder med brugen af e-værktøjet. Nogle påpegede, at der generelt manglede støtte til selvevalueringsprocessen, herunder fra kvalitetskomitéen. En række koordinatorer berettede, at visse ansatte på skolerne ikke kan overtales til at selvevaluere eller overvåge skolens arbejdskvalitet. Manglende tilbagemeldinger fra styrelsen for erhvervsuddannelse og voksenundervisning om kvaliteten af de indsendte rapporter, analyser og fremlagte dokumentation blev også fremhævet.

Selv om selvevalueringsprocessen på erhvervsuddannelsesskolerne har været indført ved lov siden skoleåret 2012/13, har der været visse vanskeligheder med gennemførelsen af den. Ud over ovennævnte grunde opstår der systemiske problemer på grund af uklar jurisdiktion mellem to nationale institutioner med ansvar for overvågning af selvevaluering. Det nationale center for ekstern evaluering af uddannelser har ansvaret for at overvåge kvaliteten af arbejdet i alle uddannelsesinstitutioner (fra børnehave til gymnasiet, herunder erhvervsskoler). Kun erhvervsuddannelsesinstitutionerne hører under styrelsen for erhvervsuddannelse og voksenundervisning. Hver institution har udviklet sin egen metodologi og forskellige former for årlige rapporter.

Ministeriet for videnskab, uddannelse og sport har iværksat en proces for at løse disse problemer ifølge den nye strategi for uddannelse, videnskab og teknologi, som blev vedtaget i oktober 2014. Det er planen at forene procedurer og mønstre for selvevaluering uanset uddannelsesniveau og typen af uddannelsesinstitution. Der er bl.a. fastsat følgende fælles mål: nedbringelse af mængden af unødvendig administration, kvalitetssikring, periodisk ekstern evaluering og overvågning af selvevaluering i alle uddannelsesinstitutioner og styrkelse af skolerne med tilbagemeldinger og forslag til forbedringer.

Type
Øvelse
Land
KROATIEN
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Ingen finansiering

Kommentarer

Tilføj en kommentar

Denne ressource indgår i følgende områder / underområder :