INDIKATORER TIL OVERVÅGNING AF SKOLERNES EFFEKTIVITET

Indikatorer for skolefrafald og forbedring af læring anvendes i Portugal til at fremme kvaliteten af elevernes præstationer og anerkende/belønne det gode arbejde, der udføres af alle offentlige skoler.

TEIP-programmet for uddannelsesområder, der kræver en prioriteret indsats, har følgende mål: at forbedre læringsresultaterne og fremme kvaliteten af uddannelsesforløbene, undgå skolefrafald og fravær, mindske omfanget af manglende disciplin og styrke relationerne mellem skolerne, familierne og lokalsamfundene. De klynger, der indgår i programmet, er beliggende i socialt og økonomisk dårligt stillede områder, hvor vold, skolefrafald, fravær og børnearbejde er årsag til uddannelsesmæssige nederlag.

På nationalt niveau har ministeriet for uddannelse og videnskab opstillet to indikatorer med henblik på at fremme kvaliteten af elevernes præstationer og anerkende/belønne det gode arbejde, der udføres af alle offentlige skoler. Indikatoren for uddannelseseffektivitet (EFI) vurderer den årlige udvikling i elevernes uddannelsesmæssige resultater, sammenhængen mellem de interne evalueringsresultater og resultaterne af den eksterne evaluering (i dette tilfælde de nationale eksaminer). Skolens forbedringer måles i forhold til skolens udgangspunkt (dvs. i forhold til det foregående år). Risikoindikatorer for skolefrafald (RA) er baseret på antallet af elever, der ifølge skolernes indberetninger ved udgangen af hvert skoleår er droppet ud, har frameldt sig eller har måttet gå skoleåret om på grund af fravær. Skoler, som reducerer disse tal, kan få tildelt ekstra ressourcer til at tackle skolefrafald. For at en skole kan få godskrevet 30 ekstra timer, skal den for eksempel halvere frafaldet i forhold til det foregående år.

Sideløbende med disse målinger er der andre initiativer til rådighed for alle skoler til fremme af elevernes succes, f.eks. programmet for mere succes i skolen (PMSE), mægling/vejledning og rådgivning og psykologisk støtte på skolerne.

Siden skoleåret 2012/2013 har generalinspektoratet for uddannelse og videnskab i sin eksterne evaluering af skolernes program taget en indikator kaldet forventet værdi i betragtning, der gør det muligt at sammenligne resultaterne (og deres udvikling) for hver skole med andre skoler beliggende i tilsvarende områder. Denne indikator kaster mere lys over evalueringen og gør den f.eks. mere fair for skoler, der er beliggende i ugunstigt stillede områder.

For hver klynge af skoler i TEIP-programmet opstilles der mål for fire forskellige områder, der omfatter følgende indikatorer: Område 1 – Eksamensresultater (national evaluering) målt ved indikatoren beståelsesprocent og gennemsnitskarakter, Område 2 –Intern evaluering af resultaterne målt ved indikatoren beståelsesprocent og indikatoren andel af elever med positive karakterer i alle fag, Område 3: Skolefrafald målt ved indikatoren skolefrafaldsprocent, og endelig Område 4: Manglende disciplin – indikator, der måler antallet af indberettede tilfælde af manglende disciplin pr. elev. Alle mål er baseret på data indsamlet i løbet af de sidste tre år for at have samme udgangspunkt for hver skole med henblik på at fastsætte opnåelige og rimelige mål.

Sammenfattende har der ifølge de beskrevne indikatorer været en stigning i antallet af skoleklynger i TEIP-programmet med en skolefrafaldsprocent, som er lavere end den nationale skolefrafaldsprocent. I de første ni skoleår har næsten halvdelen af klyngerne mindsket fraværsprocenten sammenlignet med gennemsnittet for de tre foregående år. Med hensyn til manglende disciplin er antallet af episoder pr. elev blevet reduceret i ca. halvdelen af klyngerne. Mere end 20 % af klyngerne har en højere beståelsesprocent end det nationale gennemsnit, og 43,3 % af klyngerne har mindsket afstanden til det nationale gennemsnit i mere end halvdelen af de nationale eksaminer.

Type
Øvelse
Land
PORTUGAL
Sprog
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Skoleniveau
Førskole; Grundskole; Overbygning
Interventionsniveau
Universel
Interventionshyppighed
Fortløbende
Finansieringskilde
Europæisk finansiering; National regering

Kommentarer

Tilføj en kommentar