Forvaltning af skoleundervisningssystemer

Her kan du få adgang til det nyeste information inden for samarbejdet mellem Europa-kommissionen, undervisningsministerier og europæiske organisationer vedrørende forvaltning af skoleundervisning. Læs om deres fælles visioner og politiske oplæg.

Fremtiden for skoleundervisningen i Europa

EU's undervisningsministre har atter understreget behovet for moderne tilgange til undervisning og læring og til forvaltning af skoleundervisningssystemer for at sætte skolerne i stand til at leve op til de ændrede krav til både elevernes undervisning og samfundet som sådan.

I 2016 nedsatte man ET2020-Arbejdsgruppen for skoler, der bestod af repræsentanter fra europæiske undervisningsministre og interessentorganisationer, som man bad om kritisk at reflektere over forvaltningen af skoleundervisning og hvordan systemer kan løse de alvorlige udfordringer med kvalitet og lighed for at stræbe efter at opnå bedre læringsresultater for alle unge.

De sidste to års arbejde har til formål at give feedback direkte til beslutningsprocesser på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Skoler som lærende organisationer

Centralt i deres vision for forvaltning er ideen om skoler som lærende organisationer, hvor skoleundervisning betragtes som et integreret læringssystem.

Holdningen er, at for hvert land eller region har politikere og andre interessenter en mærkbar evne til at arbejde sammen frem mod et fælles mål og at skabe positive forandringer baseret på evidens, refleksioner og fælles praksis, så man er sikker på, at politiske reformer fører til ændringer og at de har en varig positiv effekt.

Der er flere oplysninger i rapporten: Europæiske idéer om bedre læring: forvaltning af skoleundervisningssystemer.

”Undervisning og erhvervsuddannelse 2020" og "ligemandslæring"

På baggrund af nyere forskning og gennem regelmæssige møder og "ligemandslæringsaktiviteter" (mødeforløb over flere dage, gennemgang af case studies), opstillede medlemmerne retningslinjer for udformningen af politikker. Disse elementer er det afgørende for politikerne at inddrage, når man overvejer, hvad der videre skal ske i fremtiden. Udsagnene er kombineret med konkrete eksempler fra forskellige lande for at hjælpe beslutningstagere og andre pædagogiske ledere med kritisk at reflektere over, hvordan forskellige metoder har været anvendt i Europa, og med hvilke resultater.

Ved at bringe lande og organisationer sammen for at lære af hinanden, og ved kritisk at reflektere og skabe i fællesskab, kan arbejdet gøres relevant for alle lande og adaptérbart i alle undervisningssystemer, selv om det enkelte lands undervisningssystem divergerer og er meget komplekst.

Mere om arbejdsgruppen og hvordan ”ET2020"-processen understøtter lande og interessenter fremgår af denne korte video:

Nye politiske retningslinjer for den overordnede forvaltning – For ministerier, regionale og lokale myndigheder og skoleledere

Den nye pakke har til formål at bistå medlemsstaterne med at øge kapaciteten i skoleundervisningen i forhold til systemiske og bæredygtig forandringer.

Du kan læse om principperne og aktuelle politikeksempler i nedenstående udgivelser. Klik på de enkelte titler (på engelsk) for at downloade:

Hovedrapporten:

Europæiske idéer om bedre læring: forvaltning af skoleundervisningssystemer.

rapportomslag

Fire tematiske rapporter:

  1. Kvalitetssikring af skolens udvikling: muligheder for at forbedre samspillet mellem eksterne og interne mekanismer på skolerne.
  2. Kontinuitet og overgange i elevernes udvikling: metoder til sikring af tilstrækkelig fleksibilitet i undervisningsforløb og betingelser for at yde passende vejledning og støtte.
  3. Lærere og ledere i skoler som lærende organisationer: politikker, der fremmer og støtter lærersamarbejde, selvstændighed og distribueret lederskab indenfor professionelle læringsfællesskaber.
  4. Netværk for læring og udvikling på tværs af skoleundervisning: en dybere forståelse af formålet med og karakteren af netværk for innovation og iværksættelse og med deltagelse af mange interessenter.

Du kan også downloade hele rapporten med alle 5 dokumenter i en PDF-fil.

inspiring change logo