Anerkendelse af ukrainske skoleelevers kvalifikationer

Image by: ENIC/Ministry of Education and Science of Ukraine

Anerkendelse af kvalifikationer, som flygtninge har med fra deres oprindelsesland, samt en forståelse af det uddannelsesniveau, de har opnået, spiller en vigtig rolle for deres adgang til videregående uddannelser og arbejdsmarkedet.

Det ukrainske uddannelsessystem

Så andre kan forstå de ukrainske kvalifikationer, giver det ukrainske nationale informationscenter for akademisk mobilitet adgang til detaljerede informationer om det ukrainske uddannelsessystem. Centret er en del af ENIC-NARIC-netværket, som er et fælles initiativ mellem Europa-Kommissionen, Europarådet og UNESCO, der hjælper organisationer og enkeltpersoner til nemt at finde oplysninger om procedurer for anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Centret har også en liste med værktøjer og projekter, som f.eks. den ukrainske kvalifikationsdatabase, der indeholder oplysninger om forskellige kvalifikationer erhvervet på ukrainske videregående uddannelsesinstitutioner.

Flere strukturerede oplysninger om alle uddannelsesniveauer, herunder også et link til læseplaner, stilles til rådighed af det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut. Denne School Education Gateway-artikel indeholder også en kort gennemgang af den nye uddannelsesreform i Ukraine.

Eksamensbevis og adgang til videregående uddannelse

Reglerne for anerkendelse af kvalifikationer fra videregående uddannelser til både erhvervsmæssige formål og til videre læring fastsættes af Lissabonkonventionen om anerkendelse af videregående uddannelser, som er ratificeret af EU-medlemsstaterne (undtagen Grækenland) og Ukraine. Konventionens grundlæggende princip er, at kvalifikationer skal anerkendes, medmindre den institution, der håndterer anerkendelsen, kan bevise, at der er betydelige forskelle mellem den udenlandske kvalifikation, der skal anerkendes, og den tilsvarende indenlandske kvalifikation.

NARIC-netværket har udviklet projektet Erasmus+ Q-entry, som er en database, der indeholder informationer om, hvilke kvalifikationer der giver adgang til videregående uddannelser i deres nationale kontekst i EU-lande og i ikke-EU-lande. Databasen, der også indeholder informationer om ukrainske kvalifikationer, kan anvendes som støtte i anerkendelsesprocessen for personer, der er bevilget midlertidig beskyttelse.

Derudover har det ukrainske uddannelses- og videnskabsministerium en kort gennemgang af adgangskrav og kvalifikationsniveauer på erhvervsuddannelser (VET).

Håndtering af manglende dokumentation

En af de udfordringer, der kan forekomme i forbindelse med vurdering af flygtninges kvalifikationer, er manglende dokumentation. I sin henstilling af 5. april 2022 om anerkendelse af kvalifikationer for personer, som flygter fra Ruslands invasion af Ukraine, opfordrer Europa-Kommissionen medlemsstaterne til først at tjekke, om de ukrainske myndigheder kan bekræfte rigtigheden af kvalifikationerne. Lissabonkonventionen om anerkendelse af videregående uddannelser (artikel 7) forudser, at der i denne forbindelse er behov for en ekstra indsats. Der findes adskillige værktøjer til dette formål, bl.a.:

  • Projektet Erasmus+ Refugees and Recognition – Toolkit 2 (REACT), der har udviklet specifikke værktøjer og metoder til evaluatorer af eksamensbeviser, som kan føre til mulige karriereforløb under sådanne omstændigheder.
  • European Area of Recognition-manualen (finansieret af Erasmus+), som indeholder standarder for og vejledning i alle aspekter inden for anerkendelse af udenlandske kvalifikationer og anerkendelse af flygtninges kvalifikationer.
  • Europarådets europæiske kvalifikationspas (European Qualifications Passport) for flygtninge, som er en særlig evalueringsordning for dem, der ikke har adgang til alle deres dokumenter og kvalifikationer. Under denne ordning udstedes et standardiseret dokument, der forklarer, hvilke kvalifikationer en flygtning sandsynligvis har på baggrund af tilgængeligt materiale. 
  • UNESCO’s kvalifikationspas til flygtninge og sårbare migranter, som har til formål at øge flygtninge og sårbare migranters adgang til videregående uddannelse ved at anerkende tidligere læring og kvalifikationer. Det er en standardformular, der består af tre dele – evalueringsdelen, den forklarende del og den tredje del, der omhandler de næste skridt.