Ansvarsfraskrivelse

School EducatioSchool Education Gateway er et initiativ under Den Europæiske Union. Det er finansieret af Erasmus+, det europæiske program for Uddannelse, Erhvervsuddannelse, Ungdom og Sport. Det ledes af Europakommissionen (EK) og virker gennem forvaltningsorganet Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

På vegne af Den Europæiske Union driver EUN Partnership AISBL (kaldet European Schoolnet, herefter kaldet EUN) hjemmesiden med henblik på at fremme platformens initiativer over for offentligheden.

Materialet på denne platform er kun til orientering.

Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Hvis fejl bliver opdaget, vil vi forsøge at korrigere dem. Men EF, EACEA og EUN accepterer intet ansvar eller forpligtelse for oplysningerne på denne side.

Disse oplysninger er:

  • Af generel karakter og er ikke rettet mod nogen særlige omstændigheder, nogen bestemt enkeltperson eller enhed;
  • ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte;
  • undertiden knyttes der forbindelser til eksterne netsteder, som EK, EACEA eller EUN ikke har ingen kontrol over, og som de ejheller kan påtage sig noget ansvar for;
  • ikke professionel eller juridisk rådgivning (hvis du har behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

EUN forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at suspendere, ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af platformen til enhver tid.

Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse forpligtelserne for Kommissionen, EACEA eller EUN i modstrid med eventuelle krav ifølge gældende national ret eller at udelukke Europa-Kommissionens ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge disse love.

Copyright-meddelelse

Gengivelse med kildeangivelse er tilladt, undtagen tilfælde, hvor andet måtte fremgå. Hvor forudgående tilladelse kræves til gengivelse af informationer, erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse og skal klart anføre eventuelle begrænsninger i brugen.

Materialerne og indlæg fra brugerne på platformen, der er omfattet af beslutningen om genanvendelse af EF-dokumenter, og derfor, medmindre andet er angivet - er de kompatible med Creative Commons “Attribution 4.0 International” licens (CC BY 4.0).