Ansvarsfraskrivelse

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “

EUN Partnership AISBL (under navnet European Schoolnet, omtales herfra som EUN) driver dette website for at fremme sine initiativer over for offentligheden. Materialet på dette website er af informativ karakter.

Det er vores hensigt at holde informationen opdateret og præcis.  Hvis vi bliver gjort opmærksomme på fejl, vil vi søge dem korrigeret. EUN påtager sig imidlertid ikke noget ansvar eller forpligtelse med hensyn til informationen på dette website.

Oplysningerne er:

 • udelukkende af generel karakter, og ikke er rettet mod nogen enkeltperson eller enhed;
 • ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige eller ajourførte;
 • undertiden knyttet til eksterne netsteder, som EUN ikke har kontrol med og som EUN derfor ikke kan påtage sig noget ansvar for;
 • kan ikke betragtes som professionel eller juridisk rådgivning (i tilfælde at behov for særlig rådgivning, bør man kontakte en kvalificeret fagperson).

EUN forbeholder sig ret til, efter eget skøn og til enhver tid, at udelukke, ændre, modificere, supplere eller fjerne dele af hjemmesiden.

Denne ansvarsfraskrivelsesklausul har ikke til formål at begrænse EUNs ansvar i forhold til ethvert gældende nationalt lovkrav. Ejheller fraskriver den sig sit ansvar i forhold, der ikke er undtaget i national lov.


COPYRIGHTMEDDELELSE

Gengivelse af informationer fra denne hjemmeside er tilladt under forudsætning af at kilden angives – med mindre andet er anført.  Hvor der kræves forudgående tilladelse, ophæver denne den ovenfornævnte generelle tilladelse og desuden skal begrænsningerne i den forudgående tilladelse tydeligt anføres.


ERKLÆRING OM BESKYTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Følgende erklæring forklarer vores politik vedrørende de personlige oplysninger, vi indsamler om dig.

Overblik

School Education Gateway er et initiativ under Den Europæiske Union. Det er finansieret af Erasmus+, det europæiske program for Uddannelse, Erhvervsuddannelse, Ungdom og Sport. Det ledes af Europakommissionen og virker gennem forvaltningsorganet (EACEA) for Undervisning, Audiovisuelle medier og Kultur.

Platformen School Education Gateway er opmærksom på at respektere privatlivets fred for sine brugere. Platformen frembyder et trygt og sikkert miljø for professionelle inden for uddannelse, eksperter og akademikere. Følgende erklæring beskriver de politikker, som platformen School Education Gateway bruger ved indsamling, forvaltning og brug af oplysninger fra sine brugere.

1. Online indsendelsesformularer 

Da School Education Gateway platformen indsamler og behandler personlige data, er den underkastet forordningen (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 fra fra Europaparlamentet og Rådet om beskyttelse af enkeltpersoner i forbindelse med behandling af personoplysninger foretaget af EUs institutioner og organer og om fri udveksling af sådanne oplysninger (OJ L 8 af 12.1.2001, s. 1).
 
De forskellige værktøjer på platformen School Education Gateway giver brugerne mulighed for at indsende oplysninger med henblik på deltagelse i hjemmesidens aktiviteter. Når du registrerer dig online og indsender anden information, indsamles og bearbejdes data yderligere med henblik på formål, der angives nedenfor under punkt 2. Den relevante behandling heraf sker under ansvar af den registeransvarlige, chefen for Afdeling A5 – Erhvervsuddannelse, Voksenuddannelse; platforme på EACEA.

2. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi, til hvilket formål og med hvilke tekniske hjælpemidler?

a) personlige oplysninger: De personlige oplysninger, der indsamles på platformen School Education Gateway omfatter:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mail

Derudover kan valgfri personlige oplysninger indsamles vedrørende den enkelte profil og registranten kan beslutte at afgive disse oplysninger eller ej. Desuden indsamles organisatoriske data:

 • Organisationens navn
 • By, region, land
 • Type

Europa-kommissionen, EACEA og EUN-partnerskabet AISBL (European Schoolnet), er ikke ansvarlig for eventuelle oplysninger eller dokumenter uploadet af tredjemand.  

b) anvendelse af data: Opbevaring, forarbejdning og visning af data er nødvendig for at:

 • udbygge medlemsprofilen;
 • give registranter på School Education Gateway mulighed for at kommunikere og samarbejde i gensidig tillid og respekt.
 • muliggøre og lette overvågning og forskningsmæssige aktiviteter.

Samlede statistikker indhentes regelmæssigt, herunder, men ikke begrænset til, antallet af brugere i en bestemt periode, de foretrukne emner og/eller lande valgt af medlemmerne og brug af kontoen. I et forsøg på at maksimere brugeroplevelsen kan School Education Gateway portalen følge brugerfrekvens, vaner, præferencer og indstillinger.

Data, som er relateret til brugernes adfærd inden for forskellige områder af School Education Gateway platformen, kan kun anvendes til at udføre forskning og overvågning ved EACEA, Europa-kommissionen og myndigheder, der er ansvarlige for iværksættelsen af School Education Gateway og andre tredjeparter (f. eks. behørigt bemyndigede forskningscentre og universiteter). Al brug af data for de nævnte aktørers vedkommende, skal meddeles til den registeransvarlige, der forbeholder sig ret til at nægte tilladelse til sådanne anvendelser.

Data vil ikke blive behandlet med henblik på andre formål. Det retslige grundlag for disse behandlinger af personoplysninger er anført under punkt 9.

c) Tekniske oplysninger: Data leveres af brugerne selv ved indsendelse af online-formularer i forskellige områder af School Education Gateway platformen. Platformen drives af en tjenesteudbyder (EUN Partnership AISBL) under en særlig servicekontrakt med EACEA. Alle data placeres i en database.

3. Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvem kan tilgå dem?

Som beskrevet ovenfor, er adgang til data begrænset til:

 • Registranter på School Education Gateway (efter login): Alle data undtagen personlige oplysninger, såsom registrantens e-mail-adresse.
 • EACEA, Europa-kommissionen, serviceudbyder: komplet sæt af data.

Overførsel af data til andre tredjeparter (f. eks. forskningscentre og universiteter) kan tillades efter specifik tilladelse fra den registeransvarlige. Når det er muligt, vil data blive behandlet anonymt, især ved overførsel til tredjemand til forskningsformål.

Personlige data vil aldrig blive brugt til marketingsformål.

Visse af brugernes oplyste data vil blive vist på det offentlige område i School Education Gateway portalen, hvilket betyder, at sådanne data er frit tilgængelige på internettet. I særdeleshed:

 • Registrantdata: navn, efternavn, rolle, kommentarer til artikler eller andre offentlige områder inden for platformen.
 • Organisationsdata: navn, by, region, land og billede.

4. Hvordan beskytter og sikrer vi dine oplysninger?

De indsamlede personoplysninger og alle relaterede oplysninger lagres på sikrede servere af tjenesteudbyderen (EUN Partnership AISBL). Driften af serviceudbyderens computercentre er kontraktligt underlagt Kommissionens sikkerhedsdirektiver og bestemmelser fastsat af Sikkerhedsdirektoratet for disse former for servere og ydelser.

5. Hvordan kan du kontrollere, ændre eller slette dine oplysninger?

Hvis du ønsker at kontrollere, hvilke personoplysninger, der på dine vegne er gemt af den ansvarlige chef, eller du ønsker dem ændret eller korrigeret, kan du gøre det selv online. Den adgangskode, du angav under registreringen, giver dig mulighed for at logge på og opdatere dine personlige oplysninger eller deaktivere din profil. Brugere kan på ethvert tidspunkt anmode om, at deres profil deaktiveres (se nedenfor under punkt 6.).

6. Hvor længe opbevarer vi dine data? 

Data, som er relateret til statistik og forskning opbevares i et aggregeret, anonymt format, så længe School Education Gateway er aktiv.

Data relateret til profilen for en bruger, som er beskrevet i punkt 2, opbevares i ét år efter brugerens sidste login. Efter ét år fra det sidste login vil brugerprofilen automatisk blive sat til inaktiv, dvs. den ikke længere er synlig for andre brugere eller omverdenen. En meddelelse sendes til brugeren for at meddele denne, at profilen er sat til inaktiv, og at kontoen kan reaktiveres ved at logge på igen. En anden og sidste påmindelse sendes efter yderligere to år for at informere brugeren om, at profilen bliver deaktiveret permanent 3 år efter sidste login. Alle personlige oplysninger bliver så anonymiseret.

Hvis en brugere beder om deaktivering af sin profil eller en profil automatisk deaktiveres, vil ingen data være synlige for andre brugere af European Schoolnet. Data opbevares kun i anonymiseret form, der ikke giver mulighed for personlig identifikation. Hvis brugere, med en sådan inaktiv profil, fortsat ønsker at bruge platformen, kan det ske ved at registrere sig igen. Med tilladelse fra den registeransvarlige kan data stilles til rådighed i et aggregeret format udelukkende med henblik på forskning og overvågning for: EACEA, Europakommissionen, de nationale eller regionale skolemyndigheder, eller myndigheder, der har ansvaret for gennemførelsen af School Education Gateway og andre tredjeparter (se punkt 3).

7. Kontaktoplysninger

For eventuelle spørgsmål om dine rettigheder og udøvelsen af disse rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger (f. eks. adgang til og berigtigelse af personlige data), er man velkommen til at kontakte den registeransvarlige i School Education Gateway platformen på denne adresse:

Chefen for Enhed A5 - Uddannelse, Voksenuddannelse, Platforme
Forvaltningsorganet for Uddannelse, Audiovisuelle medier og Kultur
Kontor: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

For at deaktivere en konto, skal du logge på og gøre det via din profilside.

8. Regres

I tilfælde af uoverensstemmelse om spørgsmål vedrørende beskyttelsen af personoplysninger kan man henvende sig til den registeransvarlige på ovennævnte postadresse eller den angivne mail-adresse. Man kan også kontakte EACEAs databeskyttelsesansvarlig på følgende e-mail-adresse: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Hvis konflikten ikke løses af chefen eller den registeransvarlige, kan man på ethvert tidspunkt indgive en klage til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse: hjemmeside - http://www.edps.europa.eu; e-mail - edps@edps.europa.eu.

9. Retsgrundlag

De vigtigste juridiske grundlag for behandling af personlige data er:

(a) Artikel 4 kommissionsafgørelse 2009/336/EF af 20. april 2009 om oprettelse af Organet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (OJ L 101 af 21.4.2009, p. 21.);

(b) Programmet om livslang læring (2007-2013), er oprettet ved beslutning 1720/2006/EF i Europa-parlamentet og i Rådet den 15. november 2006 ((OJ L 327 of 24.11.2006, p. 45.).