Průzkum k šikaně - výsledky

Image: Getty Images

Jak dalece je na na evropských školách rozšířená šikana? Jaké postupy školy používají v jejím potírání? A jaká je situace ohledně kyberšikany na sociálních sítích? Výsledky našeho posledního průzkumu ukazují, že školy se k problému šikany staví čelem?

Šikanou se rozumí „jev, kdy jedna osoba či skupina osob opakovaně a úmyslně ubližuje jiné osobě či skupině osob, přičemž vztah mezi nimi se vyznačuje nerovnováhou moci“. Šikana může mít fyzickou, verbální či psychickou podobu, může k ní docházet tváří v tvář či v kyberprostoru.

Ačkoliv se šikana může odehrávat ve škole i mimo ni, mnoho škol uznává, že lze k jejímu řešení přijmout opatření. Školy například mohou poskytovat učitelům školení a podporu tak, aby se žáky, kterých se šikana týká, vedli konstruktivní dialog a aby rozuměli tomu, jaké může mít chování žáků příčiny a jak žáci toto chováni mohou sami zvládat. Podobné rozhovory lze také vést s přáteli a rodiči. Ve snaze předejít šikaně může učitelka/učitel v bezpečném prostředí celou třídu zapojit do hraní rolí se zaměřením na řešení konfliktu, a rozvíjet tak u žáků empatii a jiné sociální dovednosti.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že celoškolní přístupy, v jejichž rámci spolu žáci, rodiče a odborníci spolupracují na tvorbě inkluzivního prostředí, mohou výskyt šikany omezit.

Průzkum na téma šikany probíhal na portálu School Education Gateway v době od 25. března do 12. května, zapojilo se do něj 515 respondentů.


Výsledky (N=515)

1. Jak často jste na Vaší škole nebo na škole, kterou znáte, v posledním školním roce slýchávali o tom, že byl někdo ze žáků šikanován?

Poll on school bullying - Graph 1

Z odpovědí 515 respondentů vyplývám, že na téměř polovině škol (47%), kde účastníci působí nebo které znají, dochází k šikaně jednou až dvakrát měsíčně, a na téměř 14% škol se tak děje pravidelně. Na 35% škol je šikana buď velmi výjimečným jevem (32%), nebo neexsituje (3%).

2. Když jsou žáci na Vaší škole nebo na škole, kterou znáte, šikanováni, jaká opatření se přijímají? Vyberte všechny relevantní možnosti.

 • Ve škole platí zásada nulové tolerance šikany, šikanující žákyně/žák je tedy potrestána/potrestán bezprostředně poté, co se na šikanu přijde
 • Problém řeší pověřená pracovnice / pověřený pracovník (vyškolená učitelka / vyškolený učitel, poradkyně/poradce, sociální pracovnice / sociální pracovník) a zvyšuje o něm povědomí
 • Škola či třídní učitelka/učitel má do běžné výuky zařazeny vzdělávací hodiny zaměřené proti šikaně, kterých se účastní všichni žáci
 • Ti, kterých se šikana týká, jsou vyzváni k dialogu, v jehož rámci mohou vysvětlit, co se stalo
 • Rodiče žáků, kterých se šikana týká, jsou pozváni na schůzku s učitelkou/učitelem či ředitelkou/ředitelem
 • Učitelka/učitel iniciuje dialog či setkání s cílem vyřešit konflikt mezi šikanující/šikanujícím a šikanovanou/šikanovaným
 • Do třídy je pozvána školní poradkyně / pozván školní poradce, aby promluvil o šikaně a zvýšil povědomí o ní
 • Žádné zásady, jak v případě šikany postupovat, stanoveny nejsou, učitelé si s ní musí poradit sami

Poll on school bullying - Graph 2

Respondenti označili celou řadu postupů, kterými škola řeší případy šikany. Patří mezi ně dialog všech, koho se šikana týká (66%), schůzka s rodiči žáků, kterých se šikana týká (63%) a učitelem iniciované setkání šikanujícího a oběti s cílem konflikt vyřešit (45%).

Nejčastěji uváděným dlouhodobým opatřením je vyčleněné hodiny ve výuce zaměřené proti šikaně, kterých se účastní všichni žáci (zmínilo ho 43% odpovídajících), pověřený a vyškolený člen sboru, jehož úkolem je šikanu řešit a zvyšovat o ní povědomí (35%) a školní poradce zvaný do tříd, aby se žáky mluvil a zvýšil povědomí o šikaně (30%).

Téměř na každé čtvrté (24%) je praktikována nulová tolerance k šikaně, na druhé straně však také platí, že každá pátá škola nemá jednotné zásady postupu proti šikaně a nechává na učitelích, aby se s ní vypořádali sami.

3. Které z následujících strategií se na Vaší škole či škole, kterou znáte, používají k předcházení šikaně a/nebo k jejímu řešení?

 • Hodiny využívající materiálů a metod, jež se konkrétně věnují šikaně, například videa, workshopy či hraní rolí
 • Školení učitelů k tomu, jak řešit šikanu
 • Školení žáků k tomu, jak řešit konflikty
 • Setkání školní poradkyně / školního poradce se žáky
 • Důraz na sociální a emoční učení
 • Intenzivnější dozor ve škole
 • Ve škole nejsou k předcházení šikaně zavedeny žádné strategie

Poll on school bullying - Graph 3

Respondenti opět uvedli, že jejich škola či škola, kterou znají, využívá řady strategií prevence šikany. Nejčastěji využívanou strategií – zmínilo ji 51% účastníků – jsou hodiny, kdy žáci pracují s materiály zaměřenými na zvládání šikany. Následují setkání žáků se školním poradcem (38%), zvýšený dozor ve škole (33%), vzdělávání učitelů zaměřené na potírání šikany (31%), důraz na sociální a emoční učení (29%) a školení žáků v oblasti řešení konfliktů (27%). Podobně jako u předchozí otázky 20% respondentů uvedlo, že na jejich škole neexistují žádné postupy, jak šikaně bránit.

4. Co by školám pomohlo při vytváření inkluzivnějšího prostředí, v němž se hůře daří šikaně? Seřaďte jednotlivé položky podle důležitosti, přičemž na 1. místo dejte opatření, které by podle Vás bylo nejužitečnější.

 • Podpora při vytváření, uzpůsobování a nacházení relevantních vzdělávacích zdrojů, jako jsou videa, příběhy apod.
 • Školení učitelů k tomu, jak předcházet různým formám šikany, jak je poznat a řešit
 • Podpora a spolupráce ze strany rodičů zaměřená na to, aby byly na škole zavedeny strategie proti šikaně
 • Flexibilita v rámci běžné výuky, například vyhrazený čas pro vzdělávání zaměřené proti šikaně či začlenění problematiky šikany do různých předmětů

Poll on school bullying - Graph 4

Názory na to, co nejvíce napomáhá podporovat tvorbu inkluzivnější školního prostředí znesnadňující šikanu, se liší.

Všechny uvedené strategie byly vyhodnoceny jako do určité míry přínosné, na prvním místě však skončili školení učitelů, jak předcházet různým formám šikany, jak je poznat a řešit a podle všeho je vnímáno jako nejúčinnější prostředek (49%). Pouze 6% respondentů vidí v takovém školení nejmenší přínos.

Velmi pozitivně byly hodnoceny i další postupy: flexibilita v rámci běžné výuky, např. vyhrazený čas pro vzdělávání zaměřené proti šikaně či začlenění problematiky šikany do různých předmětů (jako nejúčinnější označilo tento postup 20% respondentů) a podpora a spolupráce ze strany rodičů zaměřená na to, aby byly na škole zavedeny strategie proti šikaně (jako nejúčinnější označilo 18% respondentů).

Jako nejméně přínosné vidí téměř polovina účastníků (45%) další podporu škol při vytváření, uzpůsobování a nacházení relevantních vzdělávacích zdrojů, jako jsou videa, příběhy apod.

5. Jakými strategiemi se na Vaší škole či ve škole, kterou znáte, řeší kyberšikana?

 • Speciální hodiny zaměřené na bezpečnost online: praktické způsoby, jak v kyberprostoru nakládat s identitami a zvládat rizika související se zveřejňováním osobních údajů, jak se v něm chovat eticky atd.
 • Zvyšování povědomí (školní přednášky/diskuse, informace pro rodiče) o přínosech a rizicích interakce v kyberprostoru a sociálních mediích
 • Strategie zaměřená na případy kyberšikany u žáků a na jejich řešení
 • Na mé škole žádná opatření k řešení kyberšikany nemáme

Poll on school bullying - Graph 5

Šikana na Internetu představuje pro školy další problém. Nejčastějším způsobem řešení je podle účastníků průzkum (65%) zvyšování povědomí o přínosech a rizicích interakce v kyberprostoru a na sociálních sítích, a to prostřednictvím přednášek na školách a předávání informací rodičům. Nezanedbatelně méně respondentů uvedlo speciální hodiny zaměřené na konkrétní způsoby, jak v kyberprostoru nakládat s vlastní identitou (36%) a strategie zvládání kyberšikany a jejího řešení (27%). Více než každý čtvrtý respondent (27%) uvedl, že na škole žádná opatření k řešení kyberšikany neexistují.

Závěry

Z průzkumu vyplývám, že příležitostné projevy šikany se objevují na více než polovině škol, kde účastníci působí nebo je znají (47%). Přičteme-li ještě případy pravidelné šikany (14%), pak je jasné, že šikana představuje pro školy častý problém a snaží se najít cesty k jejímu řešení.

S jednotlivými případy šikany bojují školy nejrůznějšími způsoby. Patří mezi ně schůzky s cílem nalézt řešení, společné debaty se všemi dětmi, jichž se šikana týká, a také spolupráce s jejich rodiči. Školy také zavádějí dlouhodobá opatření a strategie, mezi jinými aktivity zahrnující celou třídu, např. sezení se školním poradcem, intervence vycházející ze vzdělávacího plánu a celoškolní nulovou toleranci vůči šikaně. Podle 20% respondentů však na škole neexistuje společný domluvený postup a učitelé se musí sami rozhodnout, jak šikanu co možná nejlépe vyřešit.

Odpovědi respondentů ukazují, že také prevenci šikany provádějí školy řadou způsobů, mezi než patří i programy pro celé třídy, jako je práce s příslušnými vzdělávacími materiály, řešení konfliktů a vzdělávání žáků v této oblasti, programy pro členy sboru, mimo jiné školení pedagogů a spolupráce s odborníky, např. školním poradcem, nebo zvýšený dozor na školách. 20% respondentů však uvedlo, že na jejich škole žádný program na prevenci šikany zaveden není.

Pro potírání kyberšikany je využívána prevence, programy na zvyšování povědomí, cílené hodiny i postupy zaměřené na konkrétní případy, když ke kyberšikaně dojde. Opět však téměř 30% respondentů uvedlo, že jejich škola kyberšikaně žádným způsobem nepředchází.

Ačkoli jsou již na školách využívány různé programy a strategie s cílem předejít a řešit různé formy šikany, za nejúčinnější způsob, jak na škole posílit inkluzivnější prostředí odolnější vůči šikaně je školení učitelů, jak bránit, rozpoznat a řešit nejrůznější podoby šikany. Celoškolní přístup zaměřený na vybavení učitelů potřebnými dovednostmi a nástroji k řešení šikany spolu se dobře zacílenými vzdělávacími materiály a jasně politikou školy mohou přispět k lepšímu zvládání a předcházení šikaně.


Příloha: Role respondentů

Poll on school bullying - Graph 6