Rostoucí význam sociálních médií v kariérním poradenství

Image: Shutterstock.com

V uplynulých letech si sociální média našla své pevné místo v kariérním poradenství a mnoho odborníků s nimi denně pracuje. V oboru jako celku však panuje nejistota, jak sociální média využívat co nejlépe a jak je začleňovat do každodenních činností.

Mnozí vnímají sociální média pouze jako soubor online nástrojů, které komunitám umožňují sdílet informace, komunikovat a udržovat kontakty. V širším slova smyslu je však můžeme definovat jako proces, ve kterém jednotlivci a skupiny dospívají k jednotnému chápání a sdílení významu prostřednictvím obsahu, komunit a technologií webu 2.0. Sociální média představují pro kariérní poradce nové možnosti, zároveň na ně však kladou požadavky, zejména pokud jde o nové kompetence. 

Od předávání informací po společné kariérní poradenství

Výzkum zaměřený na zkušenosti kariérních poradců, do něhož byli zapojeni i odborníci ze škol, podává obrázek, jakými způsoby se v současné době se sociálními médii v kariérním poradenství pracuje.

Mountain View

Nejčastěji se v kariérním poradenství sociální média využívají pro šíření informací, toto použití má však zároveň nejvíce omezení. Sociální média jsou účinným způsobem, jak rychle doručovat a šířit informace, kariérní poradci mohou jejich prostřednictvím okamžitě oslovit velký počet lidí. Sociální média jako zdroj informací pro profesní potřeby – kam patří školní vzdělávání – však vzbuzují výhrady. Odborníci upozorňují, že má-li být člověk na sociálních sítích aktivní a chránit si své bezpečí, musí mít rozvinuté určité dovednosti a musí být schopen na Internetu vyhledávat, vybírat a vyhodnocovat komplexní obsah. Z hlediska kariérního poradenství to znamená více mladým lidem vysvětlovat, jak s informacemi pracovat a jak vyhodnocovat spolehlivost a platnost informací týkajících se profesní kariéry a jejich nejrůznějších zdrojů s ohledem na dovednosti potřebné pro řízení celoživotní profesní dráhy.

Za druhé (a šířejí) se sociální média využívají pro osobní komunikaci. Možnost sdílet v reálném čase texty, videa a audionahrávky přináší nové příležitosti pro interakci a společnou práci na potřebách mladých lidí. V tomto smyslu vnímáme sociální média ako funkční a snadno dostupnou alternativu k osobnímu poradenství v reálném světě, přičemž mladí lidé na nich mohou anonymně sdílet své názory a otázky. Jelikož většina komunikace na sociálních médiích probíhá v písemné formě, nejdůležitější je schopnost vyjadřovat se písemně v online prostředí.  

Třetí – ještě širší – využití mají sociálních média rozšířená na interaktivní pracovní prostředí. V tomto případě už se na ně nedíváme jako na alternativu, ale spíše jako na pracovní prostředí, které je integrální součástí kariérního poradenství. Pro interakci a produkování výsledků a informací společně s ostatními je nezbytná schopnost diskutovat o problémech na Internetu. 

A konečně čtvrté, nejširší využití sociálních médií spočívá ve společném kariérním poradenství, kdy spolu členové komunity sdílejí odborné znalosti a spolupracují na řešení problémů z oblasti kariérního poradenství. Schopnost vytvořit odpovídající a reálný obraz sebe sama v komunitách, kde se zmíněné otázky projednávají, obvykle vyžaduje vědomou, dobře řízenou a monitorovanou přítomnost v online prostředí.

Kompetence k práci se sociálními médii v kariérním poradenství

Dovednosti a kompetence v této oblasti jsou často považovány za méně důležité, a proto nejsou v odborné přípravě rozvíjeny dostatečně. Existuje tedy silná potřeba aktualizovat jak podobu přípravy na povolání, tak vzdělávání při výkonu povolání a pomáhat kariérním poradcům lépe pochopit nejrůznější nástroje na sociálních sítích a zvládnout inovativní způsoby jejich začleňování do současné praxe. Důležité je také rozvíjet digitální kompetence, které mladí lidé potřebují, aby se k těmto službám dostali, uměli je používat a služby pro ně byly přínosem.

Sociální média mění tradiční podoby interakce a vztahy mezi kariérními poradci a mladými lidmi. Důraz se přesouvá z odborných znalostí na směs odborných a sociálně konstruovaných znalostí. V tomto smyslu mohou hrát sociální média důležitou roli při reformě kariérního poradenství a pomoci ho uzpůsobit tak, aby k němu měli lepší přístup mladí lidé, kteří potřebují pomoc s řízením své profesní dráhy a rozhodováním. Výzvou pro představitele této profese je rozhodnout se, jak dané technologie využívat co možná nejlépe.

Další informace

V Dánsku je pro mladé lidi připraveno e-poradenství, kdy se o možnostech v oblasti vzdělávání budou dozvídat prostřednictvím telefonů, e-mailů, webinářů a chatů. Poradenství bude anonymní a bude fungovat 68 hodin týdně. Na Facebookové stránce e-poradenství mohou mladí mezi sebou sdílet hodnocení a zkušenosti s výběrem vzdělávání. 

Základní státní vzdělávací plán ve Finsku stanovuje využívání IKT v kariérním poradenství jako povinné a každý student končící základní vzdělání musí být seznámen s existujícími národními informacemi o profesní kariéře a službách z oblasti kariérního poradenství na Internetu. Cílem je, aby studenti tyto služby využívali po ukončení vzdělání v souvislosti se vzděláváním celoživotním.

Autorka: Jaana Kettunen je výzkumnou pracovnicí na Finském institutu pro výzkum ve vzdělávání při univerzitě v Jyväskylä ve Finsku. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu a metodické využití IKT při studiu a v pracovních prostředích. Aktuálně se zabývá využitím sociálních médií kariérním poradenství.