Osobní a sociální kompetence a kompetence k učení

Důležitým úkolem škol je usnadňovat mladým lidem rozvoj a udržování fyzické i duševní pohody a pomáhat jim, aby byli v různých situacích schopni žít a spolupracovat s ostatními.

Mezi klíčové oblastí patří: společenská interkace, péče o zdravou duši, tělo a životní styl, poznávání vlastních silných a slabých stránek a schopnost rozvíjet kompetence.

Vzdělávání představuje možnost prohlubovat schopnost kriticky hodnotit a rozvíjet svůj životní styl a komunikovat a spolupracovat s ostatními. Může také v mladých lidech vzbudit touhu a přání stanovovat si cíle a dosahovat jich a vést je tolerantním postojům, aby si cenili rozmanitosti, prokazovali ostatním respekt a byli připraveni překonávat předsudky a hledat kompromisy.

„Celoškolský přístup“ je důležitý, protože zapojuje celou školní komunitu (vedení, zaměstnance, žáky i rodiče).

V této sekci najdete články a další materiály na toto téma. Více si o něm můžete přečíst na stránkách Evropské komise. Pro seznámení s ostatními tématy využijte menu nahoře na stránce.

Nejnovější informace