Podnikatelské myšlení

Kompetence k podnikání je schopnost rozpoznat a využít příležitosti a také naplánovat a řídit tvůrčí procesy, které mají kulturní, společenskou nebo finanční hodnotu.

Vyžaduje znalost situací a možností, přístupy k plánování a řízení, etické principy a sebeuvědomění.

Patří sem následující dovednosti: tvořivost (představivost, kritická reflexe, řešení problémů), komunikace, mobilizace zdrojů (lidí a věcí) a schopnost vyrovnat se s nejistotou, nejasnostmi a rizikem.

Podnikatelské myšlení zahrnuje také tyto postoje: vlastní efektivita, motivace a vytrvalost a oceňování nápadů jiných.

Má-li podnikatelské vzdělávání účinně rozvíjet kompetence studentů, je schopnost škol vytvářet podpůrné a podnětné vzdělávací prostředí stejně důležitá jako osobní kompetence a motivace pedagogů.

Podnikatelské vzdělávání se nemůže odehrávat izolovaně od okolního světa. Může vyžadovat spolupráci s externími organizacemi, aby škola podpořila vzdělávání také jinými cestami.

V této sekci najdete články a další materiály k tomuto tématu. In this section you find articles and other materials on this theme. Více si o něm přečtěte na stránkách Evropské komise. Pro seznámení s dalšími tématy použijte menu nahoře na stránce.

Nejnovější informace