Pedagogické kolegium Teacher Academy

Pedagogické kolegium Teacher Academy je zodpovědné za program internetových kurzů na platformě Teacher Academy. Každý rok rozhoduje, jaké kurzy budou na platformě nabízeny, a podporuje jejich přípravu – hlídá kvalitu a poskytuje poradenství ohledně e-learningových postupů, podoby školení a nejmodernějších učebních metod. Členové kolegia schvalují plány kurzů, v nichž jsou vždy uvedeny klíčové parametry, a dohlížejí na výběr materiálů, které mají být v jednotlivých kurzech používány.

Kolegium je složeno z odborníků na e-learning a profesní rozvoj učitelů. Každý rok je na základě nominací ze strany ministerstev školství a organizace European Schoolnet jmenuje Evropská komise. Členy kolegia jsou vedoucí pedagogické poradní skupiny eTwinningu a zástupci Evropské komise.

Luis Fernandes je ředitelem školy a jeho vášní je vzdělávání a technologie. Jako učitel (1991) a jako ředitel školy (od roku 1997) měl možnost vést několik projektů, jejichž smyslem bylo zavádět pro studenty a učitele do škol inovace a IKT. Projekty získaly místní i mezinárodní ceny, mezi něž patří i formální ocenění firmy Microsoft Freixo School Cluster pro inovativní školu (v letech 2012–2016). Luis je kvalifikovaným učitelem a má také dva magisterské tituly v oborech tvorba vzdělávacího plánu a řízení školy. Je certifikovaným školitelem pedagogů a pravidelně vystupuje na konferencích a workshopech. Je také členem řady poradních sborů a pracovních skupin zaměřených na využívání technologií ve vzdělávání.

Anne Gilleran pracuje jako vrchní poradkyně a pedagogická manažerka pro Centrální podpůrné středisko pro eTwinning. Vede pedagogickou poradní skupinu eTwinningu a je zodpovědná za všechny centrálně organizované eTwinningové aktivity zaměřené na profesní rozvoj. Má velké zkušenosti z evropských vzdělávacích projektů, specializuje se zejména na profesní rozvoj a odborné vzdělávání učitelů. V minulosti byla ředitelkou školy v Irsku.

Daniella Tasic Hansen je konzultantkou pro e-learningové vzdělávání a projektovou manažerkou v eVidenCenter, dánském národním znalostním centru pro e-learning. Již několik let se zabývá IT ve sféře vzdělávání, a to jako pedagožka i jako pedagogická konzultantka v různých projektech zaměřených na další vzdělávání učitelů v práci s IT, pedagogice a didaktice. Jednou z oblastí, které se věnuje, je online vzdělávání, zejména zajišťování kvality internetových vzdělávacích kurzů. Dále ji zajímá digitální gramotnost, didaktika a metodika e-learningu a vzdělávání postavené na hrách.

Diana Laurillard je profesorkou vzdělávání pomocí digitálních technologií v „Knowledge Lab“ při UCL Institute of Education. Vede zde výzkumné projekty zaměřené na vývoj souboru nástrojů s názvem Learning Designer a rozvoj online komunity pro učitele a školitele učitelů, na adaptivní softwarové intervence u žáků s nízkými matematickými schopnostmi a s dyskalkulií a na využívání platformy MOOC pro profesní rozvoj.V současné době zastává také tyto pozic: jedna z hlavních výzkumných pracovníků v Centre for Global HE (UCL-IOE); partnerská výzkumná pracovnice v Science of Learning Research Centre (při univerzitách v Queenslandu a Melbourne); hlavní pedagožka kurzu MOOC zaměřeného na ICT v primárním vzdělávání: Transformace vzdělávání dětí napříč vzdělávacím plánem – na platformě Coursera, a dalšího kurzu zaměřeného na základy kombinované výuky (blended learning) na platformě FutureLearn; členka rady nadace Learning Foundation a Climate KIC Education.V minulosti zastávala tyto pozice: předsedkyně strategické jednotky pro e-learning na oddělení pro vzdělávání a dovednosti; zástupkyně vicekancléře pro vzdělávací technologie a výuku na Open University; členka hostujícího výboru pro IT na Harvardské univerzitě; členka Královské společnosti – pracovní skupiny pro neurobehaviorální vědy ve vzdělávání; prezidentka Asociace pro vzdělávací technologie; Thinker in Residence na Královské vlámské akademii v Belgii.Její nejnovější publikací je kniha Teaching as a Design Science, 2012. Její dříve vydaná kniha Rethinking University Teaching, 2002, patří v daném oboru k nejčastěji citovaným.

Madeleine Murray je národní koordinátorkou v organizaci PDST Technology in Education, kde je zodpovědná za podobu online kurzů zaměřených na další vzdělávání učitelů v práci s IKT. Měla na starosti tvorbu Příručky a mapy e-learningu organizace NCTE. Řídila také přípravu řady kurzů pro učitele, včetně online kurzů Tablets for Literacy and Numeracy, Scratch for Learning, ICT & ePortfolios for Assessment. Madeleine také zodpovídá za tvorbu videonahrávek, na nichž jsou zachyceny dobré postupy používání IKT na irských školách. Vystudovala jazyky na Trinity College v Dublinu a učitelství pro základní školy. Před svým působením ve školství byla její pracovní náplní tvorba a poskytování dalšího vzdělávání v oblasti ICT organizacím v komerčním i veřejném sektoru.

Diego Rojas Ruiz vystudoval filosofii a má magisterský titul v oboru didaktiky jazyka a literatury. Je učitelem angličtiny. Od roku 2007 pracuje pro španělské podpůrné středisko pro eTwinning, které působí pod Španělským národním institutem pro vzdělávací technologie a vzdělávání učitelů. Koordinuje a je zodpovědný za obsah a metodiku online programů, např. mentorovaných kurzů a kurzů na platformě MOOC.

Danguole Rutkauskiene je docentkou na katedře multimediálního inženýrství (na Fakultě informatiky) Technologické univerzitě v Kaunasu v Litvě a odbornicí na vzdělávání v Baltském institutu vzdělávacích technologií v Litvě (BETI). Byla zakládající členkou Národní asociace pro distanční vzdělávání v Litvě a v současné době je její prezidentkou. Danguole je členkou řídící rady asociace EADTU (Evropská asociace univerzit nabízejících distanční studium), členkou INFOBALT a dalších asociací. Jako koordinátora a partnerka se působila v řadě národních i mezinárodních projektů, zúčastnila se a organizovala semináře a konference na národní úrovni a mezinárodní akce. Je autorkou a spoluautorkou 29 knih a monografií a 174 článků o e-learningu. Zajímá se zejména o metodiku e-learningu a řízení a využívání pokročilých vzdělávacích technologií na univerzitách a vzdělávacích institucích. V poslední době jsou jejím velkým zájmem kursy na platformě MOOC, na národní i mezinárodní úrovni se aktivně zapojuje do výzkumu souvisejících s touto platformou. Kromě toho iniciovala a zúčastnila se fází přípravy a poskytování tří kurzů MOOC.