Schlangenfuß

Tento projekt vznikl před více než deseti lety s cílem opětovně začlenit do výuky žáky, kteří odmítali chodit do školy. Od roku 2007 se program zaměřoval výhradně na žáky, kteří trpí školní fóbií, úzkostnými poruchami nebo depresí. Program je v Rakousku jedinečný a je financován z veřejných prostředků.

Cílové skupiny
Schlangenfuß je zaměřen na žáky ve věku od 11 do 15 let, kteří trpí školní fóbií, úzkostnými poruchami nebo depresí. Většina žáků do něj vstoupí v šesté nebo sedmé třídě a přichází z moderních středních škol nebo ze školy Neue Mittelschule. Před příchodem do programu Schlangenfuß mají za sebou dlouhou historii problémů a absentérství (někteří z nich zůstávají doma až rok). Žáci, kteří se programu účastní, by v běžné škole nebyli schopni dostat závěrečné vysvědčení. Aby se žáci mohli programu účastnit, musí jim být klinicky diagnostikována školní fóbie a všichni se musí léčit. Většina žáků pochází ze střední nebo nižší společenské třídy. Je mezi nimi 43 % chlapců a 57 % dívek a pouze několik z nich má přistěhovalecký původ. Neexistuje žádný systematický proces politiky pro monitorování školní fóbie, proto je toho o rozsahu tohoto problému známo velmi málo. Vídeňská Všeobecná nemocnice (AKH) hlásí nárůst počtu mladých lidí, kteří trpí školní fóbií.
Učitelé jsou velmi zapálení a svědomití, pokud jde o práci s obtížně přístupnými žáky. V případě potřeby žáky dokonce vyzvedávají doma, jen aby je dostali do školy. Žákům, kteří mají strach z cestování veřejnou dopravou, též dělají doprovod.
Existuje i určitý počet žáků, kteří nejsou ve stavu, kdy by byli schopni se programu Schlangenfuß zúčastnit. Ti potřebují klinickou péči a programu se mohou účastnit až následně.
Klíčové znaky realizace a institucionálního prostředí
Jedním z klíčových cílů projektu je sociální opětovné začlenění žáků pomocí přístupů k výuce, které podporují jejich sociální dovednosti a rozvoj jejich sebeúcty. Velkou roli v tom hraje výuka na základě zkušeností, protože snižuje úzkostné poruchy. Dalším klíčovým cílem je pomoci žákům dosáhnout běžné kvalifikace. To zase zajišťují učební osnovy středních moderních škol. Aby se předešlo stigmatizaci, neobsahují vysvědčení žádné podrobnosti o projektu. Není tudíž zjevné, že se žáci zúčastnili programu Schlangenfuß.
Program Schlangenfuß spolupracuje úzce se všemi stranami (osobami a institucemi), které jsou do případu zapojeny, např. s rodiči, zdravotnickými odborníky, psychiatrickými léčebnami, službami pro mládež a rodiny (MA 11), psychology a terapeuty, profesními kouči a jinými odborníky.
Jak již bylo uvedeno, v projektu se používají učební osnovy středních moderních škol. Žáci mají třikrát týdně základní předměty (němčinu, matematiku a angličtinu). Vedlejší předměty jsou vyučovány formou projektů a učitelé se více zaměřují na témata, která odpovídají každodennímu životu a zkušenostem jejich žáků. Velký důraz je kladen na pedagogické metody, které splňují potřeby žáků, např. konstruktivistickou pedagogiku, projektově orientované učení, zážitkovou pedagogiku, metody otevřeného učení a individualizaci.
Malé skupiny (dvě skupiny se zhruba šesti žáky a dvěma učiteli) usnadňují individuální podporu a umožňují věnovat pozornost každému žákovi. Žákům se kromě toho dostává jakékoli odborné podpory, kterou potřebují, např. terapeutické podpory, učitelé žáky vyzvedávají doma apod.
V posledním školním roce připraví poradce pro výběr povolání žáky na přechod do pracovního života tím, že jim jednou týdně poskytuje individuální podporu. Její součástí je psaní žádostí o zaměstnání, nacvičování pracovních pohovorů a návštěvy u potenciálních zaměstnavatelů.
Klíčové faktory úspěchu
Žáci oceňují individuální přístup dosahovaný díky malým skupinám a úzkým vztahům s učiteli. Ti jim věnují plnou pozornost a dávají jim tolik času, kolik ho žáci potřebují k pochopení látky. Učitelé se soustřeďují na individuální silné stránky jednotlivých žáků. Hodiny jsou orientovány na projekty a zahrnují prvky zážitkové pedagogiky, jako jsou skupinové aktivity mimo prostředí formálního učení (např. vaření pro ostatní nebo venkovní činnosti, např. sportovní lezení) zaměřené na zvyšování sebeúcty. Žáci se cítí méně pod tlakem než ve své původní škole a při zkoušení jsou méně ve stresu. Žáci mají ke škole velmi dobrý vztah, což se odráží v jejich vysoké docházce, v nízké míře předčasného ukončování školní docházky a (slovy jednoho žáka) v pocitu „rodinné“ atmosféry. Z těchto důvodů lze spokojenost žáků považovat za vysokou.
Úzká spolupráce mezi programem Schlangenfuß a všemi ostatními stranami zapojenými do případu, zejména vztah s rodiči, zajišťuje, že žáci dostávají veškerou odbornou podporu, kterou potřebují, např. terapii. Dalším klíčovým faktorem úspěchu je profesní poradenství, jelikož žáky dobře připravuje na přechod na vyšší střední školu nebo do zaměstnání. Tyto klíčové faktory úspěchu jsou vyjádřeny údaji z monitorování: 76 % žáků absolvovalo program úspěšně oproti 24 % žáků, kteří projekt opustili předčasně.
Z žáků, kteří program absolvovali, jich 22 % přešlo na vyšší střední školu, 32 % nastoupilo do učebního oboru a 22 % se účastnilo dalších kurzů a odborné přípravy.
Perspektivy přenositelnosti
Pokud jde o přenositelnost, je několik klíčových prvků, které by bylo možné zavést na počátečních školách: Prvním takovým prvkem je vzájemná spolupráce odborníků, která je jedním z klíčových faktorů úspěchu programu Schlangenfuß. Ve školách musí vzniknout mezioborový tým odborníků, kteří převezmou odpovědnost za ohrožené žáky a budou úzce spolupracovat na různých případech. Součástí práce tohoto týmu by měly být týmové porady, dohled, intervence a úzká spolupráce s externími odborníky. Zásadní je také úzký, profesionální vztah mezi rodiči a školou. V některých případech by mohly být dokonce velmi užitečné i návštěvy v rodině.
Dalším prvkem je profesionalizace učitelů. Je zapotřebí, aby učitelé byli vůči tématu vnímavější, přemýšleli nad svými vlastními postoji vůči žákům, kteří trpí školní fóbií, a aby byli schopni na jejich problémy reagovat. Rozvoj těchto schopností, postojů a kompetencí je zásadní a mělo by ho umožňovat vzdělávání a odborná příprava.
S cílem přizpůsobit se práci v intenzivním vztahu (klíčový faktor úspěchu) je zapotřebí zlepšit některé strukturální podmínky. Jednou takovou podmínkou je zmenšení třídy, která podle zkušeností programu Schlangenfuß hraje velmi významnou roli. Podporována by měla být rovněž týmová výuka, která byla zavedena již ve školách Neue Mittelschule. Tyto změny vyžadují další finanční, prostorové a personální zdroje.
Zdroj: informace pocházejí od Evropské unie (2013). Preventing early school leaving in Europe – lessons learned from second chance education (Předcházení předčasnému ukončování školní docházky – Poznatky získané z projektů tzv. vzdělávání druhé šance).

Typ
Ověřený postup
Země
Rakousko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář