SEBEHODNOCENÍ ODBORNÝCH ŠKOL V CHORVATSKU

Systém sebehodnocení odborných škol byl vypracován jako součást systému zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v Chorvatsku. Sebehodnocení institucí odborného vzdělávání a přípravy monitoruje a vyhodnocuje Výbor pro kvalitu, který je jmenován řídícími orgány institucí odborného vzdělávání a přípravy. Za tímto účelem je využívána Příručka pro provádění nástroje pro sebehodnocení, stejně jako internetový nástroj s názvem „e-kvalita“ poskytující snadný přístup k sebehodnotícím zprávám.

Zákon o odborném vzdělávání (Úřední věstník č. 30/2009): Školy odpovědné za realizaci odborného vzdělávání provedou sebehodnocení v následujících oblastech:

  • plánování a programování práce,
  • podpora výuky a učení,
  • výsledky studentů,
  • materiální podmínky a lidské zdroje,
  • odborný rozvoj zaměstnanců,
  • mezilidské vztahy v institucích odborného vzdělávání a přípravy,
  • řízení a správa a
  • spolupráce s ostatními zúčastněnými stranami.

Od školního roku 2012/13 se systém stal povinnou součástí škol odborného vzdělávání a přípravy. Školy jsou povinny předkládat pravidelné výroční zprávy o sebehodnocení. Kontaktními osobami koordinátorů sebehodnocení škol jsou vyšší poradci Agentury pro odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých.

Podle článku 12 zákona o odborném vzdělávání je sebehodnocení monitorováno a vyhodnocováno Výborem pro kvalitu, který jmenuje školní rada. Výbor pro kvalitu má 7 členů: 4 členové z řad učitelů a odborných spolupracovníků, 1 zástupce z řad zúčastněných stran na návrh zřizovatele školy, 1 člen z řad studentů a 1 člen z řad rodičů. Jejich úkolem je připravovat výroční zprávu o sebehodnocení a předložit ji školní radě daného školního roku a Agentuře pro odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých. Ředitelé škol jmenují koordinátora pro sebehodnocení. Jsou součástí Výboru pro kvalitu a kontaktními osobami pro poradce Agentury pro odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých.

Po absolvování odborných školení uspořádaných agenturou označili ředitelé a koordinátoři odborných škol sebehodnocení jako příležitost ke zvýšení kvality pedagogické práce, vedení školy i spolupráce s partnery. Rovněž v něm rozpoznali možnost pro získání lepšího postavení chorvatských škol na místní, národní i mezinárodní úrovni.

Během procesu sebehodnocení poukázali koordinátoři na určité potíže při jeho provádění, a to především na technické problémy s elektronickými nástroji. Někteří poukázali na obecný nedostatek podpory v procesu sebehodnocení, včetně podpory Výboru pro kvalitu. Někteří koordinátoři uvedli, že někteří zaměstnanci školy nejsou pro sebehodnocení nebo sledování kvality práce školy způsobilí. Rovněž byla zdůrazňována nedostatečná zpětná vazba od Agentury pro odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých, pokud jde o kvalitu předkládaných zpráv, analýz a poskytovaných důkazů.

Ačkoli je proces sebehodnocení v odborných školách od školního roku 2012/2013 právně závazný, při jeho provádění byly zaznamenány určité potíže. Kromě výše uvedených důvodů se systémové problémy objevují z důvodu nejasných pravomocí dvou národních orgánů odpovědných za monitorování sebehodnocení. Národní středisko pro vnější hodnocení vzdělávání je odpovědné za monitorování kvality práce ve všech vzdělávacích institucích (od mateřských školek po střední školy, včetně odborných škol). Agentura pro odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých je odpovědná pouze za instituce odborného vzdělávání a přípravy. Každá instituce vypracovala vlastní metodiku a různé formy výročních zpráv.

Ministerstvo vědy, školství a sportu zahájilo proces řešení těchto problémů podle nové Strategie vzdělávání, vědy a technologií, která byla přijata v říjnu roku 2014. Předpokládá se sjednocení postupů a vzorů sebehodnocení bez ohledu na úroveň vzdělání a typ vzdělávací instituce. Společné cíle zahrnují snížení množství zbytečné administrativní zátěže, zajištění kvality, pravidelné vnější hodnocení a monitorování sebehodnocení ve všech vzdělávacích institucích a posílení postavení škol prostřednictvím plánované zpětné vazby a návrhů na zlepšení.

Typ
Ověřený postup
Země
Chorvatsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
bez finanční podpory

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :