ON-LINE INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO PORADENSTVÍ PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ

V České republice byl vyvinut jedinečný informační systém s cílem poskytovat informace a poradenství týkající se volby povolání. Poskytuje podporu žákům s nízkými vzdělávacími ambicemi, potížemi při učení nebo ohroženým předčasným ukončením studia. Tento systém mohou využívat i dospělé osoby (včetně osob, které ukončily školní docházku, aniž by získaly kvalifikaci) při hledání příležitostí dalšího vzdělávání a ve svém profesním životě.

Informační systém www.infoabsolvent.cz byl vyvinut v rámci projektu VIP II, který poskytuje informace a poradenství týkající se volby povolání. Systém obsahuje čtyři hlavní tematické oddíly s informacemi o vzdělávání a trhu práce a pomáhá mladým lidem učinit zásadní rozhodnutí. Portál nabízí komplexní podpůrnou platformu, která může být využita k řešení různých otázek v průběhu vzdělávání a odborné přípravy a rovněž při volbě povolání. Z celkového pohledu představuje nezbytný prostředek nejen pro žáky a rodiče, ale také pro poradce a učitele, kteří jej využívají jako nástroj pro poradenství. Systém byl vytvořen v podobě svépomocného mechanismu způsobem, který umožňuje jeho bezproblémové užití i osobami s malými zkušenostmi s vyhledáváním na internetu. Aby byly odborné informace správně pochopeny, je text stylisticky zjednodušen. Klíčovým prvkem z hlediska prevence předčasného ukončování školní docházky je sekce pod názvem „Jak na to“ rady a doporučení. Sekce „Jak na to“ obsahuje doporučení, jak postupovat v různých problematických situacích v průběhu studia i mimo něj. Poskytuje rovněž podporu žákům s nízkými vzdělávacími ambicemi, potížemi při učení nebo ohroženým předčasným ukončením studia. Systém mohou rovněž využívat i dospělé osoby (včetně osob, které ukončily školní docházku, aniž by získaly kvalifikaci) při hledání příležitostí dalšího vzdělávání a ve svém profesním životě.

Za účelem poskytnutí pomoci žákům s potížemi při učení obsahuje informační systém sekci pod názvem „Bez bariér až na trh práce“. Přestože se problematika předčasného ukončování školní docházky týká všech studentů, výzkum ukázal, že mezi sociálním znevýhodněním a ohrožením předčasným ukončením školní docházky existuje značná souvislost. Tato souvislost je zohledněna v aktivitách projektu. Osvědčené postupy týkající se prevence předčasného ukončování školní docházky jsou shromažďovány dlouhodobě. Jsou k dispozici v plném rozsahu na stránkách www.infoabsolvent.cz v sekci „Bez bariér až na trh práce“. Tyto osvědčené postupy byly použity k vytvoření seznamu jednotlivých preventivních a intervenčních opatření v oblasti předčasného ukončování školní docházky. Mezi ně patří opatření vedoucí k účinnější spolupráci mezi nižšími a vyššími středními školami, usnadňující přechod na vyšší střední školy a přizpůsobení se novému školnímu prostředí a opatření vedoucí ke zlepšení komunikace s rodiči, jakož i opatření zaměřená na motivování studentů v setrvání ve vzdělávání. Tato opatření lze rozdělit do následujících kategorií:

  • Prevence před zahájením školní docházky zaměřená na lepší informovanost žáků nižších středních škol (opatření zaměřená na podporu žáků při výběru školy a studijního oboru, komunikace se studenty a rodiči před zahájením školní docházky na vyšší střední škole apod.).
  • Přechod studentů z jedné školy na jinou školu a prevence při vstupu na vyšší střední školu (zahrnuje opatření na podporu přechodu z jedné školy na jinou školu nebo z jednoho studijního oboru na jiný studijní obor, ale také opatření týkající se komunikace mezi nižšími a vyššími středními školami za účelem předávání informací týkajících se vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků s cílem účinně podpořit přechod na vyšší střední školu a usnadnit adaptaci na nové prostředí).
  • Intervenční opatření zaměřená na posílení motivace studentů ke studiu (zahrnují opatření související s mimoškolními aktivitami, kladou důraz na praktické výsledky a propojení vzdělávání s praxí, využívání grantů a zejména opatření zaměřená na zapojení sociálně znevýhodněných žáků do školních aktivit).
  • Individuální intervenční opatření v průběhu studia (individuální opatření zaměřená na konkrétního žáka a jeho rodiče, například vzdělávací výbor, on-line systém pro kontrolu školní docházky, vypracování metodiky a plánů na identifikaci ohrožených žáků apod.).
  • Podpora pedagogických pracovníků při práci s žáky, jimž hrozí předčasné ukončení školní docházky.

Rozsah, v němž jsou tato opatření využívána na vyšších středních školách, byl prověřen v rámci průzkumu. Na základě výsledků tohoto průzkumu byla vybrána opatření, která školy považují za nejzajímavější. Následně byly pro tato opatření vypracovány metodiky a proběhlo praktické vyhodnocení na 12 středních školách. V současné době se připravuje hodnotící zpráva týkající se tohoto vyhodnocení, která bude obsahovat seznam všech preventivních a intervenčních opatření a výsledků průzkumu, jakož i příslušné metodiky i výsledky jejich vyhodnocení na vyšších středních školách.

Typ
Ověřený postup
Země
Česká republika
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :