Pedagogické a psychologické poradny

Pedagogické a psychologické poradny v České republice pracují přímo s dětmi ve věku od 3 let společně s jejich rodiči. Tyto poradny poskytují poradenství pro volbu povolání, podílejí se na aktivitách v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže a pomáhají rozvíjet vzdělávací a psychologické kompetence učitelů.

Pedagogické a psychologické poradny jsou zapojeny do procesu vzdělávání, zejména v těch případech, kdy je vzdělávací proces nějakým způsobem omezen. Hlavní náplní práce pedagogických a psychologických poraden je přímá práce s dětmi/žáky a jejich rodiči, zejména individuální, probíhá však rovněž ve skupinách.  Cílovými příjemci služeb jsou děti/žáci ve věku od 3 let až do absolvování vyššího sekundárního nebo terciárního odborného vzdělávání. Na základě doporučení pedagogických a psychologických poraden je zvolen nebo upraven vzdělávací proces žáků. V procesu poskytování poradenství dětem a žákům pedagogické a psychologické poradny aktivně působí na proces získávání a upevňování znalostí, postojů a hodnotové orientace (výběr vhodného učebního stylu, rodinné terapie apod.). Poskytují poradenství pro volbu povolání, podílejí se na aktivitách v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže a pomáhají rozvíjet vzdělávací a psychologické kompetence učitelů. Aktivity pedagogických a psychologických poraden probíhají především prostřednictvím škol a institucí.

Jako poradenská instituce byly pedagogické a psychologické poradny založeny na základě § 116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dostupnost poradenských služeb je v České republice na relativně dobré úrovni. Jsou poskytovány prakticky ve všech regionech, a to i prostřednictvím vzdálených pracovišť. Polovinu personálu tvoří psychologové, třetinu speciální pedagogové a zbytek personálu tvoří sociální pracovníci, administrativní pracovníci a technický personál.

Typ
Ověřený postup
Země
Česká republika
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná; Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z regionálních finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :