PLATFORMA PLUGINNOVATION

PlugInnovation je digitální platforma, která má ambici stát se národním zdrojovým klastrem pro předcházení předčasnému ukončování školní docházky. Internetová stránka bude shromažďovat informace, statistiky, výzkum a příklady úspěšných opatření přijatých školami s cílem zabránit předčasnému ukončování školní docházky.

Každý projekt v rámci Plug In byl využit jako metodický seminář pro zkoumání metod boje proti předčasnému ukončování školní docházky. Školy a obce mohou v rámci svého systému zajišťování kvality neomezeně zkoumat preventivní metody, jak snížit míru předčasného ukončení školní docházky.

V současné době údaje zahrnují popisy a dokumentaci poskytnutou v rámci projektů, nicméně rozsah a množství projektů poskytlo materiál pro zkoumání účinných opatření k předcházení předčasnému ukončování školní docházky. Navíc bylo k analýze přidáno množství hloubkových studií založených na vědeckém bádání.

Bylo formulováno pět faktorů úspěchu, které budou využity jako výchozí bod pro projekty Plug In 2.0 a které byly zveřejněny na internetových stránkách v létě roku 2015.

Těmito faktory jsou:

  • Zaměření na účastníka vzdělávání, holistický přístup

Příklady holistických přístupů zaměřených na účastníka vzdělávání zahrnují individuální i strukturální opatření zaměřená na odstranění překážek učení. Zahrnují vývoj a adaptaci samotné výuky, pedagogickou a strukturální podporu, praktický výcvik na pracovišti, zjištění budoucích kariérních směrů a opatření zaměřená na mimoškolní potřeby účastníků vzdělávání. Účastníci vzdělávání, kteří pravděpodobně předčasně ukončí školní docházku, mají často velmi špatnou školní docházku, a proto je třeba k nim přistupovat v méně tradičním prostředí.

  • Monitorování

Rozhodujícím prvním krokem k předcházení předčasnému ukončení školní docházky je monitorování faktorů naznačujících, že studenti zanevřeli na školu i učení. Mezi nejdůležitější faktory patří známky, prospěch, špatná docházka, pozdní příchody a zapojení do výuky ve třídě i mimo ni. Na předčasné ukončení školní docházky však mají rovněž dopad faktory jako schopnost řešit problémy a sociální dimenze, otázka, jak si účastník vzdělávání propojuje učení se svými budoucími cíli, a jeho vztah k ostatním studentům a dospělým.

  • Osobní vztahy

Pozitivní vztahy a důvěra mezi účastníky vzdělávání a dospělými osobami byly identifikovány jako důležité mechanismy k předcházení předčasnému ukončení školní docházky. Vědomé úsilí při budování důvěryhodných vztahů ovlivňuje motivaci i morálku účastníků vzdělávání a jejich výkon ve škole. Pozitivní vztahy jsou pro ty, kteří jsou vystaveni riziku předčasného ukončení školní docházky, zásadní, neboť je motivují k dobré docházce, zapojení se do učení a využívání podpůrných opatření.

  • Flexibilita

Ačkoli mají účastníci vzdělávání, kteří jsou vystaveni riziku předčasného ukončení školní docházky, mnoho společného v oblasti individuálního nebo strukturálního zázemí, jejich potřeby se mohou lišit. Flexibilní přístupy a metody jsou proto důležité, aby všichni studenti získali individualizovanou podporu učení.

  • Spolupráce

Účastnící vzdělávání, kteří předčasně studium ukončili nebo jsou vystaveni riziku předčasného ukončení školní docházky, potřebují různé podpůrné mechanismy. Pro jednotlivce může být obtížné rozpoznat sociální partnery nebo zúčastněné strany, které by mu mohli tuto podporu poskytnout. Zlepší-li se spolupráce mezi partnery, bude možné lépe rozumět různým dostupným iniciativám.

Typ
Ověřený postup
Země
Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Jednotlivci; Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné; Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů; z regionálních finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář