UKAZATELE SLEDOVÁNÍ EFEKTIVNÍHO FUNGOVÁNÍ ŠKOLY

Ukazatele předčasného ukončování školní docházky a zlepšování vzdělávání se v Portugalsku využívají za účelem zvyšování kvality výsledků studentů a k uznání/ocenění dobrého fungování všech veřejných škol.

Program TEIP - program pro vzdělávací oblasti vyžadující prioritní zásah má tyto cíle: zlepšit výsledky učení a zvýšit kvalitu vzdělávání, minimalizovat předčasné ukončování školní docházky a záškoláctví, snížit míru nekázně a posílit vztahy mezi školami, rodinami a komunitami. Skupiny škol zapojené do programu se nacházejí v sociálně a ekonomicky znevýhodněných oblastech, ve kterých násilí, předčasné ukončování školní docházky, záškoláctví a dětská práce představují příčiny neúspěchů v oblasti vzdělávání.

Na národní úrovni zavedlo Ministerstvo školství a vědy dva ukazatele za účelem zvyšování kvality výsledků studentů a uznání/ocenění dobrého fungování všech veřejných škol. Ukazatel efektivity vzdělávání (EFI) hodnotí každoroční vývoj dosaženého vzdělání u studentů, soulad mezi výsledky vnitřního hodnocení a výsledky vnějšího hodnocení (v tomto případě se jedná o národní zkoušky). Zlepšení fungování školy se hodnotí v porovnání s výchozím bodem školy (oproti předchozímu roku). Ukazatel rizika předčasného ukončení studia (RA) je založen na počtu studentů oznamovaném školami na konci každého školního roku, kteří předčasně ukončili studium, zrušili zápis nebo opakovali ročník z důvodu záškoláctví. Školám, které tyto počty snižují, mohou být poskytnuty dodatečné zdroje na řešení problému předčasného ukončování školní docházky. Aby škola například získala 30 dalších kreditových hodin, měla by snížit úroveň předčasného ukončení studia o více než polovinu oproti předchozímu roku.

Současně s hodnocením pomocí těchto ukazatelů existují další iniciativy, které mají k dispozici všechny školy, aby podporovaly úspěchy studentů, například Program na zvyšování studijních úspěchů (PMSE), mediace/doučování a poradenství a psychologická podpora na školách.

Od akademického roku 2012/13 navíc zohledňuje Generální inspektorát pro vzdělávání a vědu ve svém Programu vnějšího hodnocení škol ukazatel nazvaný Očekávaná hodnota, který umožňuje porovnávat výsledky (a jejich vývoj) každé školy s jinou školou s podobnými podmínkami. Tento ukazatel klade větší důraz na hodnocení, což je spravedlivější například pro školy, které se nacházejí ve znevýhodněných podmínkách.

Pro každou skupinu škol zapojených do programu TEIP jsou stanoveny cíle podle čtyř různých oblastí, které zahrnují ukazatele: Oblast č. 1 – výsledky zkoušek (národní hodnocení) vyjádřené ukazateli „míra úspěšnosti“ a „průměrná známka“. Oblast č. 2 – výsledky vnitřního hodnocení vyjádřené ukazateli „míra úspěšnosti“ a „procentní podíl studentů s dobrými známkami ve všech předmětech“. Oblast č. 3 – předčasné ukončování školní docházky vyjádřen ukazatelem „míra předčasného ukončování školní docházky“ a oblast č. 4 – nekázeň – ukazatel „počet ohlášených případů nedostatečné kázně na jednoho studenta“. Všechny cíle jsou založeny na údajích shromážděných za předchozí 3 roky, aby byly pro všechny školy vytvořeny srovnatelné výchozí body za účelem stanovení dosažitelných a přiměřených cílů.

Na závěr lze říci, že podle popsaných ukazatelů došlo ke zvýšení počtu skupin škol zapojených do programu TEIP, které mají míru předčasného ukončování školní docházky nižší, než je národní míra předčasného ukončování školní docházky. Během prvních 9 školních roků se snížila míra záškoláctví u téměř poloviny skupin škol v porovnání s průměrem za předchozí 3 roky. Pokud jde o nekázeň, došlo ke snížení počtu incidentů na jednoho žáka u přibližně poloviny skupin škol. U více než 20 % skupin škol je míra úspěšnosti vyšší, než je národní průměr, a u 43,3 % skupin škol došlo k přiblížení národnímu průměru u více než poloviny národních zkoušek.

Typ
Ověřený postup
Země
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář