RÁMEC PRO SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

V systému s vysokou úrovní autonomie škol, jako například ve Flandrech, usiluje vlámské Ministerstvo školství o vytvoření rámce s jasnými pokyny pro školy a místní orgány (které jsou odpovědné za školní vzdělávání) s cílem vytvořit místní sítě spolupráce. Mezi klíčové předpoklady dobré místní spolupráce patří: jasně vymezené role a odpovědnosti, reálné cíle, zapojení všech zúčastněných stran, rozvoj místních akcí.

Prvním krokem k vybudování efektivní místní sítě zúčastněných stran je zmapování všech zúčastněných stran v regionu za účelem definování rolí a odpovědností. Školám a všem ostatním místním zúčastněným stranám tak bude objasněno, které subjekty mohou poskytnout jakou pomoc, které mohou převzít odpovědnost a jak se mohou zapojit do místního boje proti záškoláctví a předčasnému ukončování školní docházky. V rámci tohoto kroku je rovněž důležité definovat, kdo se při vytváření místního rámce a propojování všech zúčastněných stran ujme vedoucí role.

Druhým krokem je definování společných cílů pro všechny místní zúčastněné strany. Všichni jsou tímto vyzváni k jednání za účelem prodiskutování cílů, které chtějí stanovit. Cíle by měly být reálně dosažitelné. Je lepší zaměřit se pouze na některé cíle, než si stanovit cíle příliš ambiciózní. Pro každý cíl musí být stanoven ukazatel a termín.

Třetím krokem je dosažení dohody ohledně závazků. Kdo se zaváže k dosažení kterých cílů a jakým způsobem? Jaká jsou zapotřebí opatření a kdo bude odpovědný za jejich provádění? V této fázi pokyny vycházejí z dokumentů EU o předčasném ukončování školní docházky a vlámském akčním plánu na snížení předčasného ukončování školní docházky a týkají se prevence, zásahu, náhrady a sledování.

Poslední krok se týká dosažení dohody, pokud jde o hodnocení a monitorování. Jak bude hodnoceno provádění místního akčního plánu? Kolikrát za rok se budou scházet všechny zúčastněné strany? Jak si vzájemně budou podávat zprávy o své činnosti?

Kromě tohoto nástroje místního rámce požadovaly místní zúčastněné strany na konci této činnosti rovněž nějaký vzor toho, jaký druh dohod mohou uzavřít, co se osvědčilo v boji proti předčasnému ukončování školní docházky a kdo jsou osoby předčasně ukončující školní docházku. V současné době se pracuje na inspirativním průvodci odpovídajícím na tyto otázky, aby pomohl místním zúčastněným stranám zavést rámec v praxi.

Vytváření rámce ukázalo, že místní partneři musí přijmout politiku a akční plán proti předčasnému ukončování školní docházky na místní úrovni, s uvedením jasného vymezení rolí a odpovědností všech zúčastněných stran, reálně dosažitelných cílů včetně stanovení priorit, dohod o zapojení do plnění těchto cílů a jasných rozhodnutí o tom, jak provádění různých opatření vyhodnocovat a sledovat.

Přesto je obtížné zavést rámec v praxi. Místní orgány musejí převzít vedoucí úlohu, ačkoli není jisté, zda jsou pro tuto úlohu těmi nejlepšími partnery a zda se toho ujmou bez dalších finančních prostředků. Co udělají školy? Ve Flandrech jsou školy tradičně velmi nezávislé, mají autonomní postavení a nejsou zvyklé na vpouštění externích partnerů do svých prostor. Dlouhodobým cílem tohoto nástroje je nicméně mobilizovat všechny místní partnery a společně bojovat proti předčasnému ukončování školní docházky.

Typ
Ověřený postup
Země
Belgie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Jednotlivci; Obecná; Specifická
Míra intervence
Nelze určit
Zdroj financování
z regionálních finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :