VÝBOR PRO VÝCHOVU KE ZDRAVÍ A OBČANSKOU VÝCHOVU (CESC) VE FRANCII

Výbor pro výchovu ke zdraví a občanskou výchovu (CESC) sdružuje všechny členy vzdělávací komunity a lokální partnery základních nebo středních škol (místní samosprávy, policii, orgány spravedlnosti a sdružení). Pod vedením ředitele školy se výbor zabývá občanskou výchovou, vypracovává plán prevence násilí, navrhuje iniciativy na podporu rodičů v obtížných situacích, bojuje proti sociálnímu vyloučení a formuluje programy výchovy ke zdraví a sexuální výchovy zaměřené na podporu bezpečného chování. Výbor CESC kombinuje řadu opatření s cílem připravit žáky, aby se chovali a žili společně tak, že budou respektovat rovnost žen a mužů, a aby činili rozhodnutí a uplatňovali svá občanská práva.

Výbor pro výchovu ke zdraví a občanskou výchovu (CESC) je orgán zřízený za účelem posuzování, pozorování a monitorování, který navrhuje, provádí a vyhodnocuje vzdělávací plán týkající se prevence a výchovy ke zdraví a občanské výchovy, který je součástí akčního plánu pro základní nebo střední školy.

Tento holistický a jednotící proces vnáší do tohoto systému větší konzistenci a jasnost. Dosahuje toho posilováním vzdělávací role každé základní školy, nižších a vyšších středních škol a propojováním s výukou a s různými dalšími oblastmi školního života, včetně studentské rady nižších středních škol (CVC), studentské rady středních škol (CVL), sportovních sdružení, „maison des lycéens“ (společenské, kulturní a sportovní sdružení středních škol) atd. Výbor CESC se tak snaží lépe připravit žáky na život tím, že je vzdělává o společnosti, a zároveň jim pomáhá rozvíjet jejich postoje a chování vůči sobě samým, ostatním a životnímu prostředí s důrazem na zodpovědnost.

Je to subjekt, který sjednocuje procesy a různé druhy opatření. Koordinuje jejich individuální i doplňkový přínos, a tím vytváří interdisciplinární přístup k občanství. Dále připravuje půdu pro provádění těchto procesů a pro vytváření nezbytných partnerství.

Výbor CESC kombinuje řadu opatření s cílem připravit žáky, aby se chovali a žili společně tak, že budou respektovat rovnost žen a mužů, a aby činili rozhodnutí a uplatňovali svá občanská práva.

Výbor CESC:

  • 1. přispívá k občanské výchově;
  • 2. připravuje plán prevence násilí;
  • 3. navrhuje opatření na pomoc rodičům v obtížných situacích a v boji proti vyloučení a
  • 4. vypracovává program v oblasti výchovy ke zdraví a sexuální výchovy a prevence rizikového chování.

Příslušné oblasti
U holistického přístupu jsou v rámci soustavného vzdělávání od základní školy po střední školu pokryty tyto oblasti:
program občanské výchovy a programy společenské výchovy,
prevence násilí (ublížení na zdraví nebo narušování lidské důstojnosti týkající se ochrany dětí, rasistických nebo antisemitských činů, sexistického nebo homofobního chování, sexuálního násilí nebo iniciačních praktik),
výchova ke zdraví, včetně důrazu na zodpovědné chování v rámci prevence sexuálně přenosných nemocí, včetně AIDS,
sexuální a vztahová výchova,
prevence vysoce nebezpečného chování, včetně návykového chování (boj proti kouření a zneužívání alkoholu),
školení v oblasti poskytování první pomoci,
výchova v oblasti bezpečnosti a rizik,
vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu,
vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.

Typ
Ověřený postup
Země
Francie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z regionálních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář