Home School Community Liaison Scheme

„Irská zkušenost jasně ukazuje, že vzdělávací iniciativy zakládané na školách mohou zvýšit úroveň vzdělání zúčastněných dospělých a v důsledku toho také v obecném smyslu sílu místní komunity. Zapojení rodičů, zejména v socioekonomicky slabých oblastech, není přínosem pouze pro děti a školu, ale jedná se o zásadní aspekt celoživotního učení“ (Rodiče jako partneři ve vzdělávání, OECD 1997).

Program HSCL je preventivní strategie zaměřená na žáky, kterým hrozí, že ve vzdělávacím systému nevyužijí svého potenciálu z důvodu svého zázemí, které má tendenci nepříznivě ovlivňovat výsledky žáků a jejich setrvání v systému vzdělávání. Program se přímo zaměřuje na nejdůležitější dospělé osoby v životě dětí, aby mohly lépe podporovat školní docházku u dětí, jejich zapojení se do systému vzdělávání a setrvání v něm. Cílem programu je podporovat partnerství mezi rodinami a školami, přiblížit rodiče k učení jejich dětí a budovat rodičovské kapacity, aby byli rodiče schopni podporovat úspěšné zapojení a setrvání dětí ve vzdělávacím systému.

Koordinátory programu HSCL jsou učitelé, kteří před zahájením činnosti ve funkci koordinátorů HSCL absolvují čtyřdenní vstupní školení; během tohoto školení jsou vysvětleny a prozkoumány všechny aspekty znevýhodnění při vzdělávání a jasně jsou stanovena cílová kritéria. Se školami a seskupeními programu HSCL navíc přímo spolupracují vedoucí pracovníci organizace Tusla, kteří mají zajistit konzistentnost přístupu, objasnit význam zaměření a zajistit u vzdělávacích iniciativ uskutečněných v rámci programu jasné výsledky. Koordinátor programu HSCL a škola společně vybírají a provádějí iniciativy, které jsou považovány za nejvhodnější pro konkrétní školu nebo oblast.

Pro všechny koordinátory programu HSCL je k dispozici program průběžného profesního rozvoje a odborníci zajišťují vysoce kvalitní moduly osvědčených postupů na národní i místní úrovni. Koordinátoři programu HSCL, kteří patří k personálu školy, rovněž absolvují školení v oblasti ochrany dětí, speciálních vzdělávacích potřeb atd. Musí rovněž absolvovat program průběžného profesního rozvoje ve svých oborech, aby se po pěti letech ve funkci koordinárorů usnadnil jejich efektivní návrat do výuky. Mimo to je prováděn proces měření, pokud jde o ukazatele výkonnosti, který má stanovit jasné povinnosti, výsledky a odpovídající cíle, které odrážejí jak kvantitativní, tak i kvalitativní charakter programu HSCL.

V souvislosti s ohroženými malými dětmi má při rozpoznávání ukazatelů klíčový význam podpora ze strany učitelů, kteří rozvíjejí své dovednosti a mají o problematice rozsáhlé povědomí. Děti, které jsou ohroženy předčasným odchodem ze vzdělávání, jsou identifikovány po konzultaci s vedením školy, přičemž jsou zohledněny například níže uvedené faktory:

  • socioekonomické zázemí,
  • předčasný odchod ze vzdělávání je pro rodinu typický,
  • rodina rodiče samoživitele,
  • kočovná rodina[1],
  • špatná školní docházka.

Cílový seznam je průběžně sledován a v souvislosti s případy, které se objevují během celého roku, jsou přidávány další děti.  Koordinátoři HSCL jsou kvalifikovaní a zkušení učitelé, kteří jsou dobře obeznámeni s rozpoznáváním ukazatelů a mají rozsáhlé povědomí o problémech, jimž čelí děti a jejich rodiny, které jsou ve vzdělávání znevýhodněny.

 

[1] „Irští kočovníci jsou domorodá menšina, která je podle historických důkazů po staletí součástí irské společnosti. Mají dlouhou společnou historii, hodnotový systém, jazykové zvyky a tradice, které z nich dělají skupinu, vnímanou jimi samotnými i ostatními jako odlišnou. Tento odlišný životní styl a kultura založená na kočovné tradici je vyčleňuje z usídleného obyvatelstva“ (výňatek ze „Zprávy a doporučení pro strategii vzdělávání kočovníků“, zveřejněné v roce 2006).

Typ
Ověřený postup
Země
Irsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Jednotlivci; Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář